<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 7 26, 2005

Bản tin ngày 26 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo thế giới
(Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, Texas Hoa ky`, chúng tôi xin gửi đến Qúi Ngài và quí vị bản tin Phật sự trong ngày.

Trước nhất là một bài báo được đăng ngày hôm nay, trong bài báo này có đề cập đến quan niệm của Phật Giáo và vấn đề đồng tính luyến ái, người ta xem đây là một đề tài mang nhiều tranh luận tại các quốc gia bắc Mỹ và Âu Châu khi đưa ra một câu hỏi rằng liệu xã hội có nên chấp nhận những cuộc hôn nhân của những người đồng tính hay không. Và người ta dẫn chứng một câu rằng Singapore cũng là một quốc gia đa số dân chúng theo đạo Phật, nhưng Singapore lại có một quan niệm lên án và xem như sự kết hợp này không đàng hoàng. Dĩ nhiên hiện tượng xã hội là trên phương diện Phật Giáo cần có nhiều điều bàn thảo, nhưng sớm muộn gi` những người Phật tử cũng khó để có thể tránh né được những câu hỏi mang tánh cách xã hội mà các quốc gia trên thế giới đều phải đối diện ở trong những quyết định liên quan đến ti`nh trạng mạt pháp hôm nay.

Chúng ta lại quay sang một ti`nh trạng xã hội khác như trước đây chúng tôi có loan về trường hợp của Nam Hàn, ở tại đây người ta đang có một đề án đào một đường hầm xuyên qua núi Cheonseong, một con đường hầm mà có thể nói rằng trên phương diện kinh tế thi` đặc biệt quan trọng, phương diện giao thông cũng vậy, thế nhưng về phương diện môi sinh và phương diện bảo tồn các di sản văn hoá thi` nó lại là một chuyện tạo ra nhứt đầu cho rất nhiều người. Và đặc biệt những người chống đối lại đề án này phần lớn là những vị tu sĩ Phật Giáo.

Đôi khi có một số lời phát biểu về việc làm nó bắt nguồn từ mục đích này nhưng lại tạo ra một phản ứng khác mang tác dụng ngược. Ngày hôm qua bộ ngoại giao của Do Thái đã mời đại sứ của toà thánh Vatican tại Do Thái đến và đưa ra lời phản đối về lời phát biểu mới đây của Giáo Hoàng Benedict lên án các tổ chức khủng bố đã có những hành động khủng bố chống nhân loại trên cả thế giới từ Anh Quốc sang Ai Cập ở trong thời gian gần đây, lời tuyên bố đó của đức Giáo Hoàng đã có những điều mà chính phủ và nhân dân Do Thái không hài lo`ng.

Trước nhất là trong lời tuyên bố này đề cập đến các vụ nổ bom ở Anh, ở Ai Cập, ở Irag, nhưng lại không đá động gi` tới những cuộc khủng bố nổ bom tại Do Thái, mà những tổ chức cực đoan của người Palestine đã gây ra bao nhiêu thương vong. Về phía toà thánh thi` tuyên bố rằng lời nói của Giáo Hoàng Benedict chỉ nhắm vào những hiện tượng mới xảy ra đây. Nhưng điều này đụng chạm đến một vấn đề có thể nói rằng rất nhạy cảm trong quá khứ, bởi vi` trong quá khứ nhiều quốc gia Âu Châu trong đó có cả toà thánh Vatican quan niệm rằng những người Palestine tranh đấu tại quốc gia của họ không thể liệt vào danh sách những người khủng bố, đó chỉ là hi`nh thức chiến tranh du kích.

Cũng một hi`nh thức tương tựa như vậy khi Microsoft đưa ra một tiện ích mới cho những người dùng internet là có thể ti`m thấy bản đồ bằng những tấm chụp không ảnh do vệ tinh nhân tạo chụp lại, thi` người ta lưu y' một việc là nếu người ta đánh vào đó địa chỉ của hãng Apple là một hãnh computer đối thủ của Microsoft trong nhiều năm qua, thi` người ta thấy rằng đó chỉ là một bãi đất hoang mà không có hi`nh ảnh cơ sở của hãng Apple trong suốt thời gian qua. Những bài báo đã đưa ra một tít lớn chạy dài rằng: Microsoft muốn xóa Apple ra khỏi hành tinh này.

Trong một phiên họp mới nhất gần đây của Chư Tăng, một số các vị Tăng sĩ đã than phiền rằng sinh hoạt trong paltalk có nhiều lợi ích cho công việc hoàng pháp, nhưng ngôn ngữ của paltalk không thích hợp cho Phật sự. Thí dụ như ở trong paltalk thường có những danh từ là đá người này ra hay đá người kia ra hay là rớt mạng, giựt mic v.v.. Người ta có cảm tưởng những người tiên phong khai mở ra những phong trào xử dụng paltalk có vẻ là dân anh chị nhiều hơn là những người hiền lương, nên những danh từ mang tánh cách dao búa hơn là những danh từ hoà nhã. Tất nhiên cho đến hôm nay không ai ky` vọng rằng có một hàn lâm viện khả dĩ có thể đưa ra những tiêu chuẩn là những danh từ nào thích hợp có thể dùng trong paltalk, nhất là những phần sinh hoạt Phật Giáo.

Bản tin cuối cùng gửi đến qúi vị hôm nay là một số các tổ chức Phật Giáo đã vận động để có một buổi hành thiền đồng loạt ở trên 470 thành phố trên thế giới cho một mục đích nói lên tinh thần cầu nguyện hoà bi`nh và sự đóng góp đầy thiện chí cho một thế giới nhiều đau thương bởi chiến tranh và giặc giã này./.


Bản tin ngày 25 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo trên thế giới
(Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, Texas Hoa ky`, chúng tôi xin gửi đến Qúi Ngài và quí vị bản tin Phật sự trong ngày.

Như tất cả qúi Phật tử thừa biết rằng ngày 21 tháng 7 vừa qua là ngày rằm tháng sáu và trong truyền thống Phật Giáo Nam Tông thi` ngày rằm tháng sáu là khởi đầu cho mùa an cư kiết hạ. Rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 là ba tháng của mùa an cư, đúng ra lịch về thời tiết mà chúng ta gọi là moisture (hơi ẩm) của Á Châu. Tại các quốc gia Phật Giáo như Thái Lan, Tích Lan và Miến Điện thi` người ta tổ chức rất nhiều buổi lễ dâng y tắm mưa là một nghi thức truyền thống và đồng thời bên cạnh đó thi` những người Phật tử quan niệm đó là một duyên sự để tạo phước rất có y' nghĩa, bởi vi` trong ba tháng đó là ba tháng Chư Tăng sẽ trụ một chỗ an cư và thúc liễm thân tâm dốc lo`ng tu học trong những trường thiền, và đặt biệt những ngôi chùa mà chúng ta gọi là Watt Pa là những ngôi chùa theo truyền thống thiền lâm, thông thường ba tháng an cư là ba tháng Chư Tăng được tham dự những chương tri`nh như hướng dẫn về giới luật.

Thái Lan.

Một viện đại học Phật Giáo lại được mở ra tại miền nam Thái Lan tỉnh Songkhla. Viện đại học Phật giáo này là một nỗ lực nguyên ủy do một số Chư Tăng người Trung Hoa tại Mã Lai. Ly' do họ mở trường đại học tại Thái Lan là bởi vi`;

1) Thứ nhất là vấn đề chiêu sinh có thể dễ dàng, như chúng ta được biết rằng Chư Tăng ở các quốc gia có thể đến Thái Lan để học Phật Pháp không khó khăn như tại Mã Lai.

2) Thứ hai có thể nói rằng trên phương diện tài chánh thi` mở một trường đại học tại Thái Lan sẽ giảm thiểu kinh phí hơn tại Mã Lai.

Sự việc một viện đại học Phật Giáo được mở tại miền nam tỉnh Songkhla cũng là một tin tức rất đặc biệt cho giới học Phật ở khắp nơi trên thế giới.

Trong bản tin Phật giáo ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và quí vị một công tri`nh gọi là bách khoa và trong đó dĩ nhiên có một phần nói về đạo Phật, đặc biệt quyển bách khoa này được xem như là một Bách Khoa Tự Điển mở rộng, có nghĩa là có nhiều người cùng có thể tham dự và không chừng chính đề án bách khoa tử điển mở rộng này sẽ là một hướng đi đặc biệt có lợi lạc cho cả người viết cũng như những người xử dụng. Đó là một bản tin mà chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và qúi vị trong chương tri`nh ngày mai.

Kể từ ngày hôm nay trở đi vào cuối buổi sinh hoạt sẽ có một chương tri`nh tin tức Phật giáo rất ngắn chỉ vọn vẹn trong hai hoặc ba bản tin cùng với các câu đố, và chúng tôi đặc biệt lưu y' rằng sắp tới đây chúng ta sẽ có một đề án nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thế giới hôm nay nhân mùa Vu Lan sắp đến vào tháng 8 này. Rất tiếc là trong tháng vừa qua chúng tôi bận đi xa không thể thực hiện được chương tri`nh nói về Phật Giáo Nguyên Thủy và các tông phái Phật Giáo, chúng tôi xin cáo lỗi cùng qúi vị, đề án này sẽ được gác lại đến tháng 9 năm nay tức là sau mùa Vu Lan. Chúng tôi hy vọng rằng đề án nói về quan hệ giữa cha mẹ và con cái sắp đến sẽ có được nhiều sự tham dự của qúi Phật tử xa gần để chúng ta có được một mùa Vu Lan mà ở đó hi`nh ảnh của những ông cha bà mẹ và cái gi` cần làm nên làm của những người con được nhắc đến một cách trang trọng ./.

Bản tin ngày 24 tháng 07 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo thế giới
(Minh Hạnh ghi chép)

TT Giác Đẳng: Từ chùa Pháp Luân, Texas Hoa Ky` xin gửi đến Qúi Ngài và qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

Thái Lan.

Ngày hôm qua tại thủ đô Bangkok Thái Lan hàng chục ngàn người gồm những nhà Sư và các Phật tử trong đó kể cả những sinh viên và những người hoạt động xã hội đã làm một cuộc biểu ti`nh lớn đi ngang qua cơ quan thị trường chứng khoán của Thái Lan. Mục đích của cuộc biểu ti`nh biểu dương lực lượng này là nhằm phản đối việc cho phép một công ty sản xuất beer rượu lớn của Thái Lan được đưa vào thị trường chứng khoán. Công ty beer rượu này chính là công ty sản xuất Chang Beer, Saeng Som, Hong Thong và một số các loại rượu beer danh tiếng khác của Thái Lan. Công ty muốn đưa công ty của mi`nh vào thị trường cổ phiếu với mục đích là làm thế nào để có được một khoản tiền mặt từ 40 tỷ cho đến 100 tỷ bạc, và với số tiền này công ty sẽ có điều kiện để khuyết chương lớn hơn công việc kinh doanh beer rượu tại Thái Lan và các quốc gia láng giềng. Sự việc tiêu thụ những sản phẩm beer rượu, các chất say đã trở thành một hiện tượng lan rộng tại Thái Lan. Ở trong thời gian vừa qua có rất nhiều lần những nhà Sư cũng như những nhà nghiên cứu về xã hội đã lên tiếng rằng Thái Lan một vương quốc Phật Giáo đang đi vào trong thời ky` suy thoái mà một trong những hiện tượng đầu tiên là những người đàn ông Thái Lan đã uống quá nhiều rượu trong những bữa ăn hàng ngày và hầu như với sự phát triển về kinh tế đã tạo ra một tầng lớp trung lưu ngày càng lan rộng tại các đô thị Thái Lan và trong những bữa cơm của những gia đi`nh trung lưu này thi` beer và rượu đã trở nên một món thường nhật. Và trong lần này khi công ty Thai Beverage Plc nộp đơn để xin phép đưa cổ phần của công ty mi`nh vào thị trường chứng khoán thi` với một ti`m lực về kinh tế, người ta tin rằng công ty sẽ nhận rất nhiều những sự đầu tư của những người có tiền và chắc chắn rằng điều này sẽ khuyết chương mạnh mẽ thêm kỹ nghệ về beer rượu tại Thái Lan. Đúng ra thi` với nền kinh tế và xã hội ít có khi được nêu ra và bị phản đối với danh nghĩa của Phật Giáo, nhưng trong thời gian gần đây những sự việc như thế càng lúc càng nhiều đã cho thấy rằng đạo Phật Thái Lan, những người Phật tử Thái Lan đã không thể không lên tiếng trước những sự thay đổi mang tính trào lưu xu thế mới của xã hội, và liệu rằng những nỗ lực này có kết quả hay không thi` phải mất nhiều năm nhiều tháng, tuy nhiên sự giao lưu của một nền văn hoá vừa cổ xưa vừa có sức tiêu thụ mãnh liệt như Thái Lan thi` chắc chắn đất nước Thái Lan không thể tránh được những cuộc khủng hoảng xã hội lớn và những gi` chúng ta thấy ở tại đây chỉ là một thí dụ điển hi`nh.

Cyprus - Địa Trung Hải

Một bản tin khác nói về một ngôi chùa được thành lập tại vùng đất tương đối xa lạ ở trong địa bàn hoàng pháp của đạo Phật toàn cầu đó là đảo Cyprus. Đảo Cyprus là một đảo quốc ở trong vùng Địa Trung Hải với một vị trí tương đối gần với hai quốc gia Thổ Nhĩ Ky` và Hy Lạp. Đảo quốc này đã là một sự tranh chấp không những về kinh tế và vừa quân sự của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Ky`, hai quốc gia đều là thành viên của khối Na Tô. Ở trong đảo quốc này phần đông người ta theo đạo Chính Thống giáo nếu là Southern Cyrus tức là phía Nam đảo Cyrus, và hầu hết 85% những người Cyrus ở phía bắc theo đạo Hồi một thứ Hồi giáo của Thổ Nhĩ Ky`, và bây giờ một ngôi chùa Phật Giáo được lập trên đảo quốc này, ở trên vùng đất theo Chính Thống Giáo, đạo Chính Thống Giáo ở đây là đạo của Hy Lạp.

Egypt - Ai Cập


Liên tục hơn 3 tuần lễ vừa qua đã có nhiều vụ nổ xảy ra từ những vụ đặt bom tại vùng ngầm xe điện của thành phố Luân Đôn, và ở trên những chiếc xe bus, và trong thời gian gần đây tại bán đảo Sinai của Egypt. Hàng trăm người vô tội đã chết một cách oan uổng mà không biết tại sao mi`nh bị liên lụy trong những tai nạn như vậy Nạn khủng bố ngày nay không co`n là bi kịch riêng rẽ cho một quốc gia hay cho một nhóm người mà hầu như nó xảy ra ở nhiều nơi trên toàn thể trái đất này. Từ những cuộc khủng bố xảy ra ở miền nam Thái Lan qua tới miền bắc của Tích Lan, rồi ở Irag, ở Lebanon, ở Do Thái, Ai Cập, Âu Châu và tại Hoa Ky`. Khó có thể ti`m thấy một lục địa nào mà ở đó người ta không quan ngại đến khủng bố.

Bản chất của khủng bố nguyên ủy phát xuất từ thái độ tự vệ của những thành phần mà họ nghĩ rằng họ không thể chiến đấu một cách nào khác hơn là bằng cách đánh du kích. Đó là những người Paletines trong một công cụ chống lại Do Thái Những người Bắc Ái Nhĩ Lan ở trong nỗ lực chống lại sự cai trị của chính phủ Anh và nhiều tổ chức khác nữa và bây giờ dần dà người ta thấy rằng những nỗ lực khủng bố như vậy ít nhiều nó cũng có mang lại kết quả, nhưng nhân loại có lẽ chưa học hết bài học quan trọng này. Giống như ở tại Bosnia và tại Cambuchia ở trong thời ky` chiến tranh phe này hoặc phe kia đả chôn dấu một số lớn những bẫy mi`n, và bây giờ những bẫy mi`n này nó trở thành những cái hoạ lớn cho cả quốc gia dân tộc. Không biết bao nhiêu người đã phải mất mạng đã bị thương tích trở thành một phế nhân bởi vi` những mi`n bẫy mà bây giờ không ai biết làm cách nào để có thể biết hết và có thể tháo gỡ tất cả.

Khủng bố cũng vậy, ngày nay những tổ chức khủng bố lớn ở trong đó có tổ chức al Qaeda là một tổ chức khủng bố mang danh nghĩa Hồi Giáo, họ đã thành lập những cơ phận biệt lập, những cơ phận này hoạt động khủng bố khắp nơi, họ hoạt động trong bóng tối và những hoạt động của họ đã chứng tỏ rằng họ chỉ biểu lộ được sự thù hận, sự tàn độc không một chút nương tay và không có một ly' lẽ gi` phù hợp với thế giới văn minh của nhân loại hiện nay. Một điều rất dễ hiểu là khi con người có vũ khí, có dã tâm và sống trong bóng tối thi` người ta có thể làm bất cứ việc gi`, máu của những người vô tội đổ xuống không làm cho những người này mềm lo`ng và bao nhiêu đau thương mà những người này reo rắt thi` chỉ làm cho họ hả hê thôi. Có thể nói rằng những tổ chức khủng bố ở trong lịch sử của nhân loại nó giống như những con quái vật được sản sinh bởi những nhà bác học, đến một lúc nào đó thi` con quái vật này không co`n có thể kiểm soát được nữa và nó trở thành một mối hoạ cho xã hội.

Hiện nay người ta không biết là có bao nhiêu tổ chức khủng bố đang hoạt động trên toàn cầu, có những tổ chức khủng bố có một ly' do rõ ràng như ở Bắc Tích Lan, nhưng có những tổ chức khủng bố nó chỉ nhằm mục đích phá hoại như Hama ở tại Palestine hay những tổ chức của những người Hồi giáo phiến loạn tại miền nam Thái Lan. Những tổ chức này đang bị lợi dụng đang bị kích động và nuôi dưỡng bởi những thế lực vô hi`nh, những thế lực vô minh và những thế lực vô minh này nghĩ rằng các tổ chức khủng bố sẽ phục vụ cho một mục đích nào đó. Nhưng điều nguy hiểm lớn nhất là một khi một số người có vũ khí và hoạt động trong bóng tối và những người này cho dù bằng bất cứ niềm tin của tôn giáo và bằng bất cứ danh nghĩa nào thi` những người đó tự họ đã bôi tro trát trấu lên mặt của thượng đế mà họ tôn thờ, họ đã hủy hoại tàn nhẫn hình ảnh cao đẹp của tôn giáo của chính họ và tệ hại hơn nữa là họ đã trở thành một cơn ác mộng của nhân loại trong ngày nay. Điều này một lần nữa nhắc cho tất cả chúng ta thấy rằng bạo động không bao giờ là một phương tiện tốt cho dù nằm ở bất cứ ly' giải nào, một khi con người đã không co`n có đủ lương tâm để cảm thấy đau lo`ng trước sự đổ máu của những người dân vô tội, của trẻ thơ, của những người phụ nữ, của những kẻ vô can thi` những con người đó họ co`n tệ hơn những con vật, bởi vi` loài vật nó chỉ giết những con vật khác để ăn trong lúc nó đói mà khi nó no thi` nó không giết nữa, nhưng con người một khi với bàn tay nhuốm máu và có thể reo rắc tai hoạ cho người khác thi` điều đó không có bất cứ một ly' do gi` cho thấy rằng họ có khả năng để tự chế và càng lúc càng tạo nên những bi kịch, như chúng ta thấy ở trong vụ nổ liên tiếp tại Ai Cập vừa qua đả khiến cho 88 người bị thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, hầu hết những người này đều là những du khách đang có mặt tại Ai Cập.

Và theo một nhận định mới nhất thi` những vụ nổ bom này đã gây ra bao nhiêu không những về tổn thất về nhân mạng và nó có ảnh hưởng xâu xa lớn đến nền kinh tế, nhất là những nền kinh tế tùy thuộc rất nhiều về kỹ nghệ du lịch như ở Ai Cập. Những người đó dù họ nhân danh lo`ng yêu nước, dù họ nhân danh đạo giáo, dù họ nhân danh bất cứ điều gi` thi` họ mãi mãi vẫn là một mối nguy, là một đại hoạ cho cả nhân loại và một lúc nào đó Liên Hiệp Quốc và tất cả các quốc gia trên thế giới, nhất là những quốc gia đang dung túng những người khủng bố hiện nay cũng sẽ phải sớm mở mắt thấy rằng những tổ chức khủng bố không bao giờ mang lại thứ lợi ích gi` dù là cái lợi ích cho phương diện chính trị và về điểm này một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy rằng tại sao con người cần được dạy dỗ, cần được giáo dục để nuôi dưỡng lo`ng từ bi hơn là dạy dỗ để bạo động. Bạo động tự nó không cần ai dạy, nó là một thứ bản năng rất man rợ của con người, và một khi không có cái gi` kềm chế được thi` nó sẵn sàng để phá hủy bất cứ thứ giá trị nào của nền văn minh nhân loại ./.