<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 16, 2005

No. 0256 (Chánh Hạnh dịch)

Thủ Tướng THÁI LAN mời Phật tử trên thế giới tham dự lễ kỷ niệm Phật đản (Visakabucha )

Bangkok, 17/4 - Thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm qua đã gởi thư mời đến Phật Tử trên toàn thế giới đến Thái Lan vào tháng tới để tham dự ngày Visakabucha. – một ngày quan trọng nhất trong Phật lịch.

Mặc dù chính phủ đã long trọng tổ chức lễ Visakabucha, còn gọi là lễ Tam Hợp, đánh dấu ba sự kiện, ngày Ðức Phật đản sinh, giác ngộ và nhập Niết Bàn, năm nay ngày lễ đặc biệt quan trọng này được tổ chức tại Thái Ian với sự tham dự của Phật giáo trên toàn thế giới.

Ông Thaksin nói: “Trong năm ít nhất 1 lần, Tín đồ Phật giáo nên gặp gỡ nhau để lắng nghe giáo pháp, tham gia vào hoạt động tôn giáo, và giải tỏa mọi vướng mắc trong tâm thức để tìm thấy được sự an lạc.

Năm nay chính phủ sẽ mời những cựu chính khách và nhân sĩ Phật Giáo nổi tiếng Chamlong Srimuang đến dự lễ vào ngày 22/5, thủ tướng còn nói với sự kiện này có thể tạo nên sự hoà hợp giữa cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu.

Sự kiện này được mô tả như là một cơ hội cho Phật Tử các nước có thể đển tham gia vào hoạt động tôn giáo và thanh lọc tâm linh của mình, ông còn nói rằng lễ kỷ niệm năm nay có thể là những bước phối hợp cơ bản cho Thailan cùng Phật tử các nước láng giềng, tiếp theo đó Thailan hy vọng sẽ mở rộng đến các tín đồ Phật giáo từ khắp nơi trên thế giớI . TNA –E 006
(Chánh Hạnh dịch)


M invites world's Buddhists to join Thai Visakabucha celebrations

BANGKOK, Apr 17 (TNA) - Prime Minister Thaksin Shinawatra yesterday issued an invitation to Buddhists across the world to come to Thailand next month to mark Visakabucha Day - the most important day in the Buddhist calendar.

Although the government has long stressed the importance of Visakabucha Day, which marks the Buddha's birth, enlightenment and death, this year is particularly important as Thailand is hosting the global celebrations for the event.

Mr. Thaksin said that at least once a year, Buddhists should get together to listen to sermons, engage in religious activities and ease any problems in their hearts and minds.

This year the government has invited veteran politician and renowned Buddhist Chamlong Srimuang to oversee the Visakabucha Day celebrations on 22 May, which the prime minister said would be aimed at creating unity among the global Buddhist community.

Describing the event as one to which Buddhists from across the world would be able to come to engage in religious activities and lighten their hearts, he said that this year the celebrations would be primarily geared to Thais and Buddhists from neighbouring countries, but that in subsequent years Thailand hopes to expand the focus to fully include Buddhists from across the world. (TNA)--E006

Last Update : 2005-04-17 / 06:51:50 (GMT+7:00)


http://etna.mcot.net/query.php?nid=37663
No. 0257

Triển lãm Ngọa Phật ở Bắc Kinh

(CCTV.com April 16, 2005)

Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.comÐây là một nguồn tin hay ho cho Phật tử và những ai muốn tìm hiểu nhiều hơn về nghệ thuật Phật Giáo. Nhiều hình tượng Phật nằm khác nhau từ khắp nơi ở Trung Quốc hiện được trưng bày tại Ngọa Phật Tự Bắc Kinh bên cạnh nhũng tài liệu giá trị khác vừa được khai mạc hôm thứ tư.

Hơn 100 tượng Phật nằm được trưng bày tại đây. Bạn có thể tìm thấy tượng lớn nhất thế giới từ Vạn An Sơn Tự, Bắc Kinh, nhỏ nhất từ Ðộng Long Môn, Hà Nam, xưa nhất vào đời Hán, hơn 2000 năm trước.

Cuộc triển lãm cũng sẽ trình diễn cách thức đúc một pho tượng như thế nào .
Một hướng dẫn viên nói “ Trước tiên phải làm một nộm tượng bằng gỗ , sau đó nấu đồng chảy ra và đồ vào nộm, cuối cùng sơn phết, tô, mạ.
Nghệ thuật đúc tượng Phật khởi đầu khoảng hơn 2000 năm trước và thời điểm cực thịnh của nó cách nay khoảng 1700 năm vào đời Tam Quốc và đời Tấn.

Thường thường, một pho tượng cao hai mét mất thời gian 12 năm để hoàn tất với công sức của 100 tay thợ. Ða số các pho tượng đúc nằm theo kiểu kiết tường (nghiêng bên tay mặt).

Nhân viên của Ngọa Phật Tự Bắc Kinh đã trải qua năm năm sưu tầm thu thập vật liệu cho cuộc triển lãm này.

Hạt Cát dịch


Images of Buddha on Display in Beijing

(CCTV.com April 16, 2005)

Now good news for Buddhists and those who want to know more about Buddhist art. Pictures of different sleeping Buddha statues from around the country are currently on display in the Wofo Temple - the Temple of the Sleeping Buddha - in Beijing, along with valuable documents, which opened on Wednesday.

Images of more than 100 sleeping Buddhas are on display here. You can find the world's largest sleeping Buddha statue - from Beijing's Wan'anshan Temple, the smallest - from Henan's Longmen Grottos, as well as the oldest - dating back to the Han Dynasty more than 2,000 years ago.

The exhibition also shows the process of how to make the statues.

A tour guide said: "First, make a wooden mold of the statue. Second, melt the copper, and pour the liquid copper into the wooden mold. Finally add the color and gild it."

The making of Buddha statues dates back more than two thousand years, and experienced its prime about 1,700 years ago in the Three Kingdoms period and the Jin Dynasty.

Usually, a two-meter-high statue took nearly one hundred craftsmen about 12 years to complete. Most of the statues were modeled lying on their right arms.

The staff of the Beijing Wofu Temple spent five years collecting the materials for the current exhibition.


http://www.china.org.cn/english/travel/126015.htm


Hat Cat dich


No.0255
Nữ tu sĩ Phật giáo sẽ diễn thuyết trong ngày tuyên dương cho Hòa Bình

The Daily Targum Staff Writer, April 13, 2005

News Brunswick, NJ (USA) Đây là thời gian thích hợp cho hội The Rutgers Religion Students Association (Hiệp Hội Tôn Giáo Sinh Viên trường đại học Rutgers, New Jersey- gọi tắt là RSA), chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Đạt-la-lạt-ma đến trường đại học này vào ngày 25, tháng 9 năm nay để tuyên dương hòa bình. Hội học sinh sẽ mở một buổi họp vào vài ngày tới để soạn thảo chương trình đón mừng ngày vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng lưu vong viếng thăm.

Trong số những người diễn thuyết sẽ có một tu nữ Phật giáo, thân mẫu của một quân nhân tử trận, một linh mục, và một đồng sáng lập viên hội Peace Weavers. Chương trình sẽ kéo dài từ 1- 4 giờ chiều và tất cả đều nói về một đề tài, xây dựng hòa bình.

Cô Laura Chinchilla, chủ tịch hội RSA, nói rằng cô và hội viên đã tổ chức một ngày mà cô gọi là Ngày Hòa Bình, để thảo luận về những lý tưởng của Đức Đạt-la-lạt-ma và đồng thời tạo điều kiện để bàn thảo về hòa bình trong thế giới hỗn độn ngày nay.

“ Tôi muốn tham gia chương trình của Đức Đạt-la-lạt-ma và nhấn mạnh thêm những gì ngài sẽ nói. Đồng thời tôi muốn mời tất cả mọi người với những nguồn gốc khác nhau thảo luận về đề tài hòa bình này .

Shih Yifa, nữ tu sĩ Phật giáo, sẽ là một trong những người diễn thuyết trong buổi họp, bà sẽ nói về quan điểm của đạo Phật đối với bạo lực, chiến tranh, và hòa bình trên thế giới.
Khánh văn lượt dịch


Buddhist nun, activist to speak at Day of Peace

By Kristen Hamill, The Daily Targum Staff Writer, April 13, 2005

New Brunswick, NJ (USA) -- It seems fitting that The Rutgers Religion Students Association will begin prepping for the Dalai Lama's visit to the University with an event devoted to peace.
The association will hold the first major event in anticipation of the religious leader's Sept. 25 visit with its Day of Peace on Saturday at Brower Commons on the College Avenue campusParticipants of any or no religious affiliation are welcome to attend the event. The association is affiliated with the University's religion department but does not represent one particular organized religion.Speakers include a Buddhist nun, a military mother, a Christian minister and the co-founder of Peace Weavers. The event will run from 1-4 p.m. and feature speakers with one common goal - the promotion of peace. The idea for the day got going as a surrogate for the Dalai Lama's fall visit.Laura Chinchilla, RSA president, said she and the association created the Day of Peace to both discuss the Dalai Lama's ideals and create discussion about peace in a chaotic world."I wanted to get involved with the Dalai Lama programming and to raise with what he will be speaking about," Chinchilla said. "I also want to bring together various people from different backgrounds to discuss peace. This group is made up of [all walks of life.]"Shih Yifa, a Buddhist nun, will be one of the featured speakers at the event.According to the association's Web site, she will speak about the Buddhist perspective on violence and war in the world, and the possibility of world peace.Yifa came to the University last year to discuss the Buddhist view on the Sept. 11 attacks.Sue Neiderer - a representative from Military Family Speak Out who lost her son in the Iraq war - will share her experiences with the Rutgers community about what happened to her when she exercised her right to free speech after his death.Rev. Robert Moore, of the United Church of Christ, is the executive director of the Coalition for Peace Action.The coalition - comprised of state citizens - promotes a peaceful economy and seeks to abolish nuclear weapons and stop weapons trafficking at home and abroad.Beth Brockman Miller - the co-founder of Peace Weavers, a spiritual community that promotes peace and healing - will discuss the community's "new paradigm of peace," a way of living that embraces the life cycle and believes in the evolution of the Earth and its people.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1028,0,0,1,0