<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 20, 2005

No. 0424 (Hạt Cát dịch)

Phật tử đồng loạt hành thiền trên 470 thành phố.

LONDON, July 20 /PRNewswire/ --

Từ 24 đến 27 tháng 7, Phật tử khắp nơi trên thế giới sẽ đồng loạt hành thiền ban rải Tâm Từ - Có 16 địa điểm trên đất nước Anh tham gia chương trình hành thiền này. Mười ngàn Phật tử tại trên hơn 45 quốc gia sẽ đồng loạt hành thiền để kết hợp tâm từ và cảm thông giữa nhân loại.

Căn cứ theo Hiệp Hội Phật Giáo Kim Cang Ðạo (Diamond Way) Anh Quốc, khoảng 470 trung tâm của hiệp hội trên thế giới sẽ tham gia vào hoạt động này. Tại Anh Quốc, Phật Giáo Tây phương trên hơn 15 địa phương sẽ hành thiền đồng loạt cho một thế giới tốt đẹp hơn “ Chúng tôi muốn thiết lập một từ trường năng lực khả dĩ có ích lợi cho tất cả mọi người”, Dr Stephen James thuộc trung tâm Phật giáo Luân Ðôn nói như trên.

Ðợt sơ khởi chiến dịch hành thiền đồng loạt được tổ chức tại thành phố German thuộc Kassel, và tiếp theo đó, cuộc gặp gỡ Phật Tử hàng năm lớn nhất Âu Châu với vài ngàn người tham dự cũng đang được xúc tiến. Một số người nghỉ cả làm việc để có thể tham gia hành thiền. Thật là hạnh phúc khi cùng nhau làm một việc đầy ý nghĩa.

Thiền định Từ Vô Lượng của Ðức Phật đã được thực hành theo truyền thống Karma Kagyu của Phật giáo Tây Tạng là một hình thức quen thuộc từ thế kỷ thứ 12. Khởi sự vào tối Chủ Nhật, tham dự viên của chiến dịch sẽ niệm chú từ bi “Om Mani Peme Hung” trong ba ngày và đêm nhằm đạt được con số 100 triệu lần.

Phong trào được khởi xướng bởi Lama Ole Nydahl. Vị Lama người Ðan Mạch đã được Ngài Karmapa, lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng truyền thống Kagyu huấn luyện trở thành một Thầy Lạt Ma 35 năm trước. Kể từ đó ông đã du hành khắp nơi trên thế giới, thực hiện hoài bảo của đạo sư, thành lập các trung tâm Phật Giáo. Hiệp hội Phật Giáo Tây Tạng Kim Cương Ðạo Anh Quốc thuộc hệ phái Kagyu là một hiệp hội có 16 trung tâm thiền tập, một trong những cộng đồng Phật Giáo lớn nhất Anh Quốc.

Buddhist Meditation Marathon in 470 Cities

LONDON, July 20 /PRNewswire/ --

- From July 24, Buddhists All Over the World Will Meditate Together for
More Compassion - 16 Locations in the UK Involved

Ten thousands of Buddhists in more than 45 countries will meditate
simultaneously for more compassion and understanding among mankind, starting
Sunday, 26 June 2005. According to the UK Buddhist Diamond Way Association,
around 470 centres worldwide are involved in the activity.

In the UK, Western Buddhists in more than 15 locations will meditate
together for a better world. "We want to create a powerfield of positive
energy which will be useful for all people", said Dr Stephen James from the
Buddhist Centre London. The starting shot for the meditation marathon takes
place in the German city of Kassel, however. There, Europe's largest annual
Buddhist gathering with several thousand participants is under way.

"Some people here even took time off work to be able to meditate with us.
It just feels good to do something meaningful together. Besides, the event
creates a feeling of togetherness with idealistic people from all over the
world", said Mr James.

The meditation of the Buddha of limitless compassion ('Chenrezig' in
Tibetan) has been practised in the Karma Kagyu Tradition of Tibetan Buddhism
in a similar form since the 12th century. Starting Sunday night, the
participants of the marathon will recite the mantra of compassion "Om Mani
Peme Hung" for three days and nights in changing shifts and counting the
repetitions. All over the world, more than 100 million mantras are expected
to come together.

The event has been initiated by Lama Ole Nydahl. The 63 year old Dane was
trained a Buddhist Lama by the Karmapa, the head of the Tibetan Karma Kagyu
Tradition, 35 years ago. Since then, he has been travelling around the world,
following the wishes of his teachers and founding Buddhist Centres.

More Info:
www.dwbuk.org

The UK Buddhist Diamond Way Association of the Karma Kagyu Lineage is an
association of 16 meditation centres and groups, forming one of the largest
Buddhist communities in the UK.

http://www.companyannouncements.net/cgi-bin/articles/20050720105800NQ508.html