<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 9 10, 2005

No. 0520 (Hạt Cát dịch)
Nạn nhân bão lụt người Việt Nam ở Alabama bị bỏ quên.
By Michael Martinez
Tribune national correspondent
Published September 9, 2005
Bản tin đăng tải trên trang Web Chicagotribune số ra ngày 09 tháng 09, 2005
BAYOU LA BATRE, Ala. -- Cà sa màu dà, chân giày sandal, hai tu sĩ Phật Giáo từ Calironia và Indiana đã đến vịnh Mễ Tây Cơ trong tuần này để hợp tác với tu sĩ địa phương giúp đỡ hàng ngàn nạn nhân bão lụt người Việt Nam, những người đã có quốc tịch Mỹ nhưng cảm thấy bị bỏ quên trong chương trình cứu trợ.

Những người này, đa số là làm việc trong kỹ nghệ hải sản hiện nay đã bị tàn phá, bão lốc thiên tai tàn khốc đã từng xảy ra vào thập niên 70, 80, những gia đình Việt Nam hiện định cư dọc theo miền duyên hải vùng vịnh Mexico đã từng tị nạn tới US sau chiến tranh trong những chuyến hành trình hiểm nguy trên biển đông .

"Bây giờ thì họ đang trên đường chạy trốn, tị nạn lần nữa". Thầy Thích Hằng Ðạt, 40 tuổi từ Tu Viện Vạn Phật Ðảnh ở Corydon thuộc tiểu bang Indiana nói như trên.

Thầy và hai tu sĩ khác đã quyên góp được 10 ngàn Mỹ Kim để cứu trợ cho những gia đình đau khổ cư ngụ tại vùng ven biển. Hôm chiều thứ Năm, ba vị này đã đến tìm kiếm người lánh nạn ở chùa Chánh Giác tại Bayou La Batre, Alabama.

Ðối diện với trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ, nhiều gia đình chạy nạn hiện nay không đủ khả năng nạp đơn hoặc ngay cả không hiểu chương trình trợ giúp của liên bang.

Thầy nói viên chức cứu trợ liên bang bỏ quên nhu cầu của những gia đình Việt Nam này.

"Ðã có sự thiếu thông cảm, họ không lưu tâm đến chúng tôi vì vấn đề trở ngại ngôn ngữ, đa số chúng tôi đều là công dân Mỹ, đáng lẽ chúng tôi nên được trợ cấp, tiếng nói chúng tôi quá nhỏ bé, chúng tôi không nhận được trợ cấp từ cơ quan Ðiều Hành Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) cũng như Hội Hồng Thập Tự, trợ cấp với hình thức tài chánh, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe.

GULF COAST CRISIS: HELPING VIETNAMESE
Buddhist monks say immigrants are ignored

By Michael Martinez
Tribune national correspondent
Published September 9, 2005


BAYOU LA BATRE, Ala. -- Dressed in brown and wearing sandals, two Buddhist monks from California and Indiana arrived on the Gulf Coast this week to join local monks in helping the thousands of Vietnamese immigrants, many U.S. citizens, who feel shut out of relief programs.

For these people, many of whom worked in the now devastated fish and shrimp industry, the hurricane disaster has been particularly acute: In the 1970s and '80s, the Vietnamese families now settled along the Gulf Coast had been refugees to the U.S. after surviving war and often a perilous journey at sea to escape their homeland.

Now they are on the move again, said the two monks and a third from nearby Ocean Springs, Miss.

"They are now refugees again," said Thich Hang Dat, 40, a monk at Ten Thousand Buddhas Summit Monastery in Corydon, Ind.

He and the two other monks have so far collected $10,000 to disburse among distressed Vietnamese families along the coast. On Thursday afternoon the three men were looking for evacuees at Chanh Giac Temple in Bayou La Batre, he said.

Facing language and cultural obstacles, many Vietnamese families who are now evacuees are unable to apply for or even understand federal assistance programs, Thich said.

He said federal relief officials have ignored the needs of the Vietnamese families.

"There is a lack of communication. They don't pay attention to us--because of the language problem. Most of us are U.S. citizens. We should get assistance," Thich said. "We have a little voice. . . . We cannot get the assistance from FEMA and the Red Cross--the assistance in the form of money, food, health care."

----------

mjmartinez@tribune.com


http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-0509090151sep09,1,3096248.story?coll=chi-newsnationworld-hed