<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 9 28, 2005

No. 0544 (Như Hạnh dịch)
Thợ thủ công tạo đời sống mới cho vật liệu từ ngôi chùa bị hỏa hoạn.

YANGYANG, Gangwon - Hàn Quốc, 29 tháng 09, 2005― Ngôi chùa Naksan, một trong số những ngôi chùa PG nổi tiếng nhất của lịch sử Đại Hàn đã bị thiêu hủy hồi tháng Tư, nhưng thanh gỗ ở phần chính của ngôi chùa đã có bộ mặt mới với hình thức các nhạc cụ Tây Phương.

Lim Chang-ho, một người làm nhạc cụ ở Gangnung, thành phố Gangwon, vừa làm xong một đại vĩ cầm và một vĩ cầm từ gỗ của những cây cột trong phần kiến trúc chính Wontong Bojeon của ngôi chuà Naksan. Nhà làm nhạc cụ lão thành 71 tuổi này đã cống hiến chúng cho ngôi chuà.
Ông Lim làm đàn dây như đại vĩ cầm , vĩ cầm, trong 40 năm qua. Nhà thủ công bậc thầy này cho biết ông đã viếng ngôi chuà vào tháng 6 lo sợ là các cây cột xây cất từ các thanh gỗ có tuổi thọ 50 năm, có thể bị vứt bỏ và phí phạm.

Chuà Naksan,bị thiêu rụi trong một vụ cháy rừng ở Yangyang vào tháng 4 vừa qua, ngôi chùa đã được Ðại Sư Uisang xây dựng vào năm 671 sau công nguyên, trong thời đại Hoàng Đế Silla. Một Phật tử thuần thành nổi tiếng khác của kỷ nguyên là Wonhyo cũng đã thường xuyên lui tới ngôi chuà này . Naksan là 1 trong số những ngôi chuà cổ nhất của Á Châu thường tiếp nhận 600 ngàn du khách mỗi năm.

Trong cuộc viếng thăm, ông Lim nói với những người quản ly' là ông mong muốn làm đàn dây từ thanh gỗ quí giá này, ông giải thích rằng với giai đoạn làm khô đúng mức, những vật dụng cũ kỹ này rất hoàn chỉnh cho nhạc cụ nghệ thuật. Hầu hết đàn dây của Phương Tây đều làm từ gỗ nhập của Đại Hàn, nhưng ông Lim nói rằng gỗ thông Đại Hàn sẽ cho ra sản phẩm tuyệt vời .

Ông Lim cho biết là ông đã cắt bỏ phần mặt bị cháy của những thân cột dài 6m, đừơng kính 80cm thành ra những mãnh ván dầy 3cm để làm nhạc cụ. Ông Lim đã mất 10 tiếng đồng hồ một ngày trong gần hơn 3 tháng để đóng thành đàn đại vĩ cầm , vĩ cầm và ông tốn hết 3 triệu won ($2,892) cho sản phẩm này.

Ông nói “Tôi cảm thấy hết sức đau buồn là phần kiến trúc chính của ngôi chuà đã biến mất vì thế tôi chỉ dùng một phần nào tài nghệ của tôi để giữ cho nó tồn tại .Ông Lim noí rằng các nhạc cụ này có âm thanh tuyệt diệu , cho nên cây đại vĩ cầm có thể có giá đến 30 triệu won và cây vĩ cầm ít nhất là 15 triệu won.

Ông Lim cũng làm một cái kệ bằng gỗ chưng bày các nhạc cụ và cống hiến chúng cho chùa Naksan, là nơi hiện nay đang trưng bày cho công chúng đến chiêm ngưỡng.

Craftsman fashions new life from burnt temple

September 29, 2005 ㅡ YANGYANG, Gangwon ― Naksan Temple, one of Korea's most historic Buddhist shrines, was destroyed by forest fire in April, but timber from the temple's main building has been given new life as western musical instruments.
Lim Chang-ho, a musical instrument builder in Gangnung, Gangwon province, recently made a cello and a violin from the wooden pillars of Wontong Bojeon, Naksan Temple's main shrine building. The 71-year-old instrument-maker then donated them to the temple.
Mr. Lim has been making string instruments such as cellos, violins and violas for 40 years. The master craftsman said he had visited the temple in June for fear the pillars, built from 50-year-old wood, would be abandoned and wasted.
Naksan Temple, which burned down in the Yangyang forest fires last April, was founded by the Great Buddhist Uisang in 671 A.D. during the Silla Kingdom. Another famed great Buddhist from the era, Wonhyo, is believed to have frequented the temple. One of the oldest temples in Asia, Naksan Temple used to receive 600,000 tourists a year.
During his visit, Mr. Lim told temple administrators he desired to make string instruments out of the precious wood, explaining that with a proper period to dry, the old materials would be perfect for state-of-the-art instruments. Most western string instruments are built from imported wood in Korea, but Mr. Lim said Korean pine trees make excellent products.
Mr. Lim said he cut out burnt surfaces from the 6-meter-long (19.7-feet), 80-centimeter-diameter pillars and produced 3-centimeter-thick wooden panels to build instruments. It took Mr. Lim more than 10 hours a day over nearly three months to build the cello and violin and cost him 3 million won ($2,892) for production.
"I felt extremely sorry that the temple's main building will disappear, so I just used some of my talent to keep it alive," Mr. Lim said. "The instruments have excellent sounds, so the cello will probably be worth 30 million won and the violin at least 15 million won."
Mr. Lim also built a wooden shelf to display the instruments and donated them to Naksan Temple, where they are currently on display to the public.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=2827c074ed293e4c&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0543 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Nếu lời khẩn cầu có thể dập tắt ngọn lửa giếng dầu tại Assam ....

By Syed Zarir Hussain, Guwahati:
Bản tin đăng trên trang Web IANS, Ấn Ðộ ngày 28 tháng 09, 2005.
Nhân viên cứu hỏa đang tìm cách dập tắt ngọn lửa cháy lớn đã cháy 2 tuần qua tại giếng dầu hỏa Assam, họ cũng cầu nguyện cho ngọn lửa sớm được dập tắt .

Một viên chức của hãng dầu hỏa chính phủ (Oil India Limited) nói rằng số đông nhân viên làm việc vào ngày chiều Thứ Ba đã tham gia vào một nhóm tu sĩ tổ chức buổi lễ cầu nguyện tại khu vực giếng dầu bị cháy ở Dikom, 520 cây số thuộc về phía đông Assam là trung tâm chính của Guwahati, miền Bắc Ấn Độ.

Từ Dikom, một viên chức OIL yêu cầu dấu tên đã nói trên đường dây điện thoại rằng “ Một nhóm tu sĩ tại địa phương cũng đến với thiện chí của họ và cũng đã cầu khẩn cho ngọn lửa sẽ mau được dập tắt. Nhiều công nhân viên chức có mặt ở đó cũng tham gia cầu nguyện”.

Bhikkhu Sumedhanada của tu viện điạ phương thuộc phía đông Assam đã chủ xướng buổi cầu nguyện kéo daì 30 phút.

Sư Sumedhana đã nói qua điện thoại rằng: “Chúng tôi rất quan tâm về ngọn lửa cháy từ giếng dầu và do đó chúng tôi quyết định tổ chức buổi lễ cầu nguyện để ngọn lửa mau sớm được dập tắt.

Giếng dầu đã bị hủy hoại vào ngày 13 tháng 9, nguyên nhân từ dầu và khí đốt thóat ra từ vị trí cánh đồng trà cuả tỉnh Assam. Khí đốt đã đốt cháy 2 ngày sau. Nguyên nhân của dầu lan ra chưa tìm hiểu chắc chắn trong khi ngăn chăn cường độ nóng từ ngọn lửa đến gần những công nhân viên chức.

Bốn thành viên của nhóm chuyên gia US từ hiệp hội quốc tế dầu hỏa Tesax –based Boots va Coots đến hoạt động giám sát

Gần như 90% dụng cụ và máy móc được yêu cầu bởi những chuyên viên chuyên môn
để bắt đầu hoạt động đẩy lui ngọn lửa và nắp đậy lại mỏ dầu có thể một trong 2 ngày tới sẽ bắt đầu công việc, Ông P.K Deva Choudhury đã nói trên đường dây điện thoại với IANS từ tổng hành dinh của hãng dầu này tại Duliajan thuộc miền đông Assam

Cơ quan chính phủ có trách nhiệm về dầu hỏa đã từng thử dập tắt những ngọn lửa nhưng thất bại và đã mời những nhà chuyên môn từ Boots và Coots, những người đã đến vào ngày 16 tháng 9. Ðội chuyên gia US có kế hoạch xịt nước và cát với cường độ rất mạnh nhằm đẩy lui ngọn lửa và sau đó bắt đầu mở lối cho những giọt dầu bị chảy .

Giếng dầu nổ đã bắt buộc nhà chức trách phải ra lệnh đóng cửa công trường tại Dikom, nơi 30 giếng dầu sản xuất khỏang 1,200 kilolitres (6,000 thùng) nguyên chất mỗi ngày.

Theo ước lượng, OiL đã bị tổn thất sản xuất 84,000 thùng dầu nguyên chất từ ngày 13 tháng 9

Mỗi năm Ấn Độ sản xuất khỏang 30 triệu tấn dầu thô, kết tính cho 5 triệu tấn dầu cho tỉnh Assam

If prayers could put out Assam oil fire

Posted on 28 Sep 2005 # IANS

By Syed Zarir Hussain, Guwahati: Firefighters battling to douse a massive two-week-old blaze at an oil well in Assam have sought divine blessings to extinguish the fire.

An official for the state-owned exploration firm, Oil India Limited (OIL), said scores of workers late Tuesday joined a group of Buddhist monks who held a special prayer at the fire site in Dikom, 520 km east of Assam's main city Guwahati, in northeastern India.

"A group of local Buddhist monks came on their own and offered prayers at the well site so that the fire could be put out soon. Many of the workers present at the site joined the prayers," the OIL official who requested anonymity said on telephone from Dikom.

The prayer lasted for about 30 minutes and was led by Sumedhananda Bhikkhu, head priest of a local Buddhist monastery in eastern Assam.

"We were all concerned about the oil well fire and so decided to offer prayers to invoke divine blessings for an early end to the fire," Bhikkhu said on telephone.

The well was damaged on Sep 13, causing oil and natural gas to escape from the site in a remote tea-growing area of Assam. The gas ignited two days later. The cause of the oil spill is yet to be ascertained as the intense heat from the well fire is preventing workers from moving closer.

A four-member US team of experts from the Texas-based Boots and Coots International Well Control is supervising the operations.

"Almost 90 percent of the equipment and machinery required by the experts to begin operations to put out the blaze and cap the well have arrived and maybe in a day or two we should be able to start the actual work," OIL spokesman P.K. Deva Choudhury told IANS on telephone from the company headquarters in Duliajan in eastern Assam.

Oil India authorities had tried to douse the flames but given up and summoned experts from the Boots and Coots who arrived Sep 16. The US team was planning to simultaneously spray water and sand at a very high pressure to put out the fire and then start capping the leaking oil well.

The well blowout had forced OIL authorities to shut down operations at the Dikom oilfield having 30 wells that produces about 1,200 kilolitres (6,000 barrels) of crude daily.

According to estimates, OIL has suffered a production loss of about 84,000 barrels of crude since Sep 13.

India produces about 30 million tonnes of crude oil annually, with Assam accounting for five million tonnes of the total.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=4a2241ff3305a4c3&cat=f97ff7b11934dbb6