<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 7 05, 2006

No. 0989 (Hạt Cát dịch)
Tu sinh Việt Nam đỗ đầu BA trường Ðại Học Phật Giáo với giải thưởng gold medal- huy chương vàng.

Bản tin từ trang web www.myanmar.com ngày 11 tháng 06, 2006

Ðệ Nhất Thư Ký Hội Ðồng Hòa Bình & Phát Triển tham dự lễ hội Tốt Nghiệp Ðại Học Phật Giáo lần thứ Năm.

Yangon, 11 June- Ðệ Nhất Thư Ký Hội Ðồng Hòa Bình và Phát Triển Hòa Bình Miến Ðiện, Tướng Thein Sein, đã tham dự lễ hội Tốt Nghiệp của Viện Ðại Học Truyền Giáo Theravada Quốc Tế Miến Ðiện (International Theravada Buddhist Missionary University) tại hội trường của Ðại Học Phật Giáo Pariyatti Sasana ở Kaba Aye, thành phố Mayangon, Miến Ðiện hôm sáng thứ Hai ngày 05 tháng 06, 2006.

Hiện diện trong buổi lễ còn có các cao tăng trong Mahasanghanayaka Committee (Hội Ðồng Thượng Thủ Tăng Già ) các Ngài Aggamahapandita (Ðệ Nhất Hiền Giả) Ðại Ðức Dr. Nandamalabhivamsa. Ngài Abhidhaja Bhaddantaguru (Ðệ Nhất Tôn Sư Tăng Già), Aggamahasaddhammajotikadhaja (Ðệ Nhất Xiển Giáo Pháp Sư), Ðại Ðức Kumara, Viện Trưởng Viện Truyền Giáo Sayadaw Agga Maha Ganthavacaka, chư tăng ni tốt nghiệp, thành viên Tăng Ðoàn , Tướng Myint Swe, thuộc bộ Quốc Phòng, Ðại Sứ các nước, các nhà lãnh đạo cơ quan tôn giáo ngoại quốc, các tu sinh tốt nghiệp MA, BA về Buddha Dhamma.
Sayadaw viện trưởng Viện Ðại Học đã trao tặng quạt kỷ niệm và văn bằng MA và BA về Buddha Dhamma đến cho tu sinh tốt nghiệp, trao tặng khăn quàng và văn bằng cho các tu nữ và cư sĩ tốt nghiệp.

Daw Aye Mya, Thân mẫu của Khoa Trưởng các phân khoa Viện Ðại Học, Ðại Ðức Dr. Àrdicca trao tặng một huy chương vàng đến cho tu nữ Hồ Thị Kim Trâm của Việt Nam, người đỗ đầu cấp bậc BA về Buddha Dhamma tại trường. Giáo Sư Viện Trưởng đã ký vào tập kỷ yếu và trao tặng một bằng “Khuyến Giảng”- Ovadakatha.

Sau buổi lễ, Tướng Thein Sein đã đảnh lễ các vị chức sắc cao cấp trưởng lão hiền giả và thân mật chào hỏi các hàng cư sĩ.

Secretary-1 attends fifth convocation of International Theravada Buddhist Missionary University

Yangon, 11 June — Secretary-1 of the State Peace and Development Council Lt-Gen Thein Sein attended the fifth convocation of International Theravada Buddhist Missionary University at the convocation hall of State Pariyatti Sasana University on Kaba Aye Hill in Mayangon Township this morning.

Also present on the occasion were Chairman of the State Sangha Maha Nayaka Committee Abhidhaja Maha Rattha Guru Abhidhaja Agga Maha Saddhammajotika Bhaddanta Kumara and member Sayadaws, Rector of ITBMU Sayadaw Agga Maha Ganthavaçaka Pandita Agga Maha Pandita Bhaddanta Dr Nandamalabhivamsa and faculty member Sayadaws, graduate monks and nuns, invited members of the Sangha, Lt-Gen Myint Swe of the Ministry of Defence, departmental heads, ambassadors and charges d’affaires ai of foreign missions, religious title holders, MA (Buddha Dhamma) and BA (Buddha Dhamma) graduates.

The rector Sayadaw presented fans and certificates of degree to MA (Buddha Dhamma) and BA (Buddha Dhamma) graduates, and sash and certificates of degree to nuns and lay person graduates.

Daw Aye Mya, mother of Head of Department Bhaddanta Dr Ardiçça of the University, presented a gold medal to Ho Thi Kim Tram of Vietnam who stood first in the BA (Buddha Dhamma).

The Rector Sayadaw signed the convocation record and gave an Ovadakatha.

After the ceremony, Secretary-1 paid homage to degree holder Sayadaws and cordially greeted lay persons.

http://www.myanmar.com/nlm/enlm/Jun12_rl1.html
No. 1033

With Nathu La opening, Buddhist monks see prayers answered

By Syed Zarir Hussain, Indo-Asian News Service, July 4, 2006

Gangtok, Sikkim (India) -- Thirty-nine-year-old Karma Lama, a Buddhist monk, is engrossed in deep meditation inside the Enchey monastery in India's eastern state of Sikkim.

Alongside the Lama is a group of about 20 Buddhist priests - eyes closed and hands folded, chanting religious hymns. After a while, the group breaks up for lunch, their faces radiant and all of them looking cheerful and happy.

'We all said a prayer now. In fact, this is a special prayer and we have been offering such prayers daily for the past two weeks,' Lama told IANS.

The daily special prayers would continue until Thursday when India and China reopens the famed Silk Road for border trade between them. 'We prayed so that our dreams of offering prayers at Lhasa becomes a reality. Now with the Silk Road opening once again, we think our prayers are answered,' Ongda Lama, another young priest, said.

Trading between the two countries is to begin at the 15,000-foot (4,545 metre) Nathu La Pass on the border between India's Sikkim state and China's Tibet region, the first time since the 1962 border war between the two countries.

'There is excitement everywhere, especially among the Buddhist monks. It is the wish of every Buddhist to one day go to Lhasa and offer prayers at the Potala,' Sonam Lama, a tribal Bhutia monk, said.

For the nearly 120,000 Buddhists in this Himalayan state of some 540,000 people, the reopening of the ancient Silk Road is a matter of great excitement. The Potala is Lhasa's cardinal landmark and since its inception in 1600 it remained the home of successive Dalai Lamas - the Tibetan spiritual and temporal leader.

The Buddhists in Sikkim are followers of the Dalai Lama. The distance from Gangtok to Lhasa is about 483 kilometers (about 300 miles). 'I am now waiting for the day when I can go to Lhasa. We have our religious roots there,' Buddhist chantmaster Kunzang Norbu said.

While the local Buddhists welcome the reopening of the Silk Road or trade, there are some apprehensions that Tibetan people would take advantage of the open border to usurp Indian land.

'We must be really watchful and remain vigilant as we cannot allow Tibetans to come and occupy our land in the pretext of tourism, trade or even visiting religious sites,' Rajesh Lama, a businessman in Gantok and a Tibetan Buddhist practitioner himself.

Nathu La was a major trading point between the two countries before the 1962 war. It was also one of the main arteries of the Silk Road which historically linked China via Central Asia to Europe. Business would be duty-free when formal trade begins Thursday with India able to export 29 items ranging from textiles and blankets, agricultural implements, liquor, cigarettes, tea, barley, rice, vegetable oil, and local herbs. Chinese trader would be able to trade in 15 items from horses to goats and sheep, yak tail, yak hair, goat skin, wool, and raw silk. A study conducted by the Sikkim government says bilateral trade was expected to reach $ 12 billion by 2015.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2890,0,0,1,0