<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 9 11, 2005

No. 0524 (Hạt Cát dịch)
Nạn nhân bão lụt người Mỹ gốc Á nỗ lực phục hồi đời sống.
Monday, September 12, 2005
By ROY HOFFMAN
Staff Reporter

Bản tin đăng trên trang Web Alabama.com News ngày 12 tháng 09, 2005

BAYOU LA BATRE -- Với hình thế như một lá sen vươn lên từ mặt nước, pho tượng Bồ Tát Quan Âm cao 20 feet vươn lên cao bên cạnh ngôi chùa Chánh Giác ở Bayou La Batre đứng nhìn ra khung cảnh bão tố tàn phá chung quanh với cái nhìn trầm mặc.

Ngày Chủ Nhật, bên trong ngôi chùa, Ni sư LingThong đang thu dọn tàn dư đổ nát từ cơn bão Katrina với sự giúp đỡ của tín chúng.

“Chúng tôi sẽ vượt qua” đó là lời của Jack Davis, 47 tuổi, người được sanh ra tại Sài Gòn với cái tên cúng cơm Tươi Trần, người đã rời bỏ VN trên một chiếc tàu khi còn là một thanh thiếu niên, là một thợ hàn làm việc gần đấy và bây giờ thì đã thất nghiệp. Anh ta đang sửa lại cánh cửa của ngôi chùa, nơi mà anh vẫn thường lui tới lễ bái. Khóa lễ Chủ Nhật đã bị hủy bỏ bởi vì những hư hại do cơm bão Katrina gây ra. Anh ta nói hy vọng rằng Cơ Quan Ðiều Hành Cứu Trợ Khẩn Cấp Liên Bang sẽ yểm trợ tài chánh để có thể tái thiết ngôi chùa.

“Nếu không, chúng tôi sẽ làm từ từ từng bước một”
“Từng bước từng bước một” dường như là một khẩu hiệu được nhắc nhở trong ngày Chủ Nhật dọc theo đường RailRoad ở Bayou. Là một trong những cộng đồng ở Alabama bị bão nặng nhất, và là nơi gần đó có trung tâm tạm cư cộng đồng giúp đỡ tất cả mọi sắc tộc, một số người Mỹ gốc Việt dùng thời gian ngày Chủ nhật để tự lo cho mình.

Sư Cô Linh Thong trong chiếc tăng y bước ra ngoài đi về phía pho tượng, Cô giải thích với tiếng Anh bập bẹ, rằng Cô vốn trú ngụ ở một ngôi chùa khác tại Ohio, Cô mới vừa đến Bayou La Batre.

Là một phụ nữ trầm tĩnh với cái đầu cạo nhẵn, một người mà cả gia đình đã rời bỏ VN như người tỵ nạn một thế hệ trước, Cô nói Cô đến đây để giúp đỡ cho Ni sư trụ trì hiện đang đi cầu cứu với những ngôi chùa khác, Cô LinhThong nói “Ni Sư đi tiếp nhận khoản cúng dường giúp tái thiết ngôi chùa này”.

Danny Vo, một thợ hàn đang thất nghiệp nói khoản cúng d ường mà Sư Cô trụ trì nhận được sẽ giúp tái thiết ngôi chùa, một trung tâm Phật Giáo Việt Nam quan trọng, nơi quy tụ những thành phần Phật tử của một cộng đồng Việt Nam nhiều tín ngưỡng khác nhau, là một thành phần to lớn của dân số địa phương.

Thông tin của văn phòng thống kê US năm 2000 và những năm gần đây nhất cho thấy khoảng 33% dân số Bayou La Batre là người Á Châu.
Nhìn lướt quanh bức tường đổ nát và hơn phân nửa vật dụng trần thiết trên bàn thờ Phật trống rỗng, ông Võ nói “ Chúng tôi sẽ chờ đợi” .

Bayou's Asian-Americans try to recover: 'We'll get by'
Monday, September 12, 2005
By ROY HOFFMAN
Staff Reporter

BAYOU LA BATRE -- Shaded by a lotus leaf, the statue of the Buddhist character Bodhisattva Quan Am rose 20 feet high at the edge of the temple Chua Chanh Giac in Bayou La Batre, looking out at the hurricane-rav aged surroundings with a serene gaze.

Inside the temple Sunday, Lingthong, a Buddhist monk, cleaned up debris from Hurricane Katrina with the help of congregants.

"We'll get by," said Jack Davis, 47, who was born in Saigon with the birth name Tuoi Tran. Tran, who had fled Vietnam on a boat when he was a teenager, works as a welder nearby, and is now without employment. As he fixed the door of the temple where he regularly worships -- Sunday services have been canceled because of Ka trina damage -- he said there was hope that the Federal Emergency Management Agency would give the temple money to rebuild.

If not, he said, hammering away, "We'll do it step by step."

Step by step seemed to be a watchword Sunday along Railroad Street in the Bayou. In one of the Alabama communities hardest hit by Katrina -- and where a Red Cross shelter, at the nearby Bayou La Batre community center, helped hurricane victims of all backgrounds -- some Vietnamese-Americans spent Sunday taking care of their own.

As the monk, Lingthong, stepped outdoors, donned her prayer robe, and walked toward the religious statue, she explained, in halting English, that she was based at another temple, in Ohio, and had only just arrived in Bayou La Batre.

A calm woman with a shaved head whose own family came from war-torn Vietnam as refugees a generation ago, Lingthong said she traveled south from Ohio to help out because the monk in charge had to leave town. The Bayou La Batre monk, she explained, was going to other Buddhist temples to seek aid. "She is getting donations to help this temple," said Lingthong.

Danny Vo, an out-of-work welder, said the donations would help restore the temple, which acts as an important center for the Buddhist Vietnamese, who are part of the larger Vietnamese community, of different faiths, who together constitute a sizable part of the local population.

U.S. Census Bureau informa tion for 2000, the most recent year available, shows that 33.3 percent of Bayou La Batre's population is of Asian background. Less than 1 percent of the population is Asian in the entire state of Alabama.

As Vo looked about at storm-beaten walls and figures of the Buddha on the half-empty altar, he said that, concerning long-term employment, "We will wait."

http://www.al.com/news/mobileregister/index.ssf?/base/news/
1126516554168190.xml&coll=3
No. 0522 (Hạt Cát dịch)

Thiền môn Ni Giới hoan nghênh tất cả tín chúng.
published: September 10, 2005 6:00 am

ALEXANDER —Từ khi nghe được Chùa Ni Thiền Tông Ðại Thụ được thành lập thì có một số người nghĩ rằng có thể đó là một nhóm phụ nữ chán ghét nam giới đang nghiên cứu sâu vào lãnh vực tâm linh, lánh xa ảnh hưởng can thiệp của nam giới.

Nhưng nếu họ ngồi xuống và đàm đạo cùng với người thành lập ngôi chùa, Ni Sư Teijo Munich, họ nhận ra họ không thể sai lầm được nữa. Trong khi ngôi chùa cống hiến chương trình thường trú chỉ dành riêng cho nữ giới, nam giới và trẻ em cũng được hoan nghênh tham gia các khóa thiền ở chùa Ðại Thụ.

Ni Sư Munich nói rằng vốn đã có những trung tâm hành Thiền dưới nhiều hình thức mà Cô cảm thấy nó thu hút nam giới hơn nữ giới. Cô nói Cô đang tìm kiếm một sự quân bình trong việc hành thiền bằng cách cống hiến một cơ hội cho nữ giới cùng thực hành với nhau.

“Tôi lớn lên trong Giáo đường Ki Tô Giáo, nơi cũng được thống trị bởi nam giới” Cô nói, “Tôi đi cùng khắp các trường học Ki Tô Giáo dành cho nữ giới và tôi biết một điều là khi nữ giới cùng nhau làm một việc gì, việc đó sẽ khác hẳn”.

Cô Munich nói trong khi nữ giới áp dụng phương pháp thực hành cổ truyền trong việc hành thiền thì Cô muốn thử xem nữ giới có thể giúp đỡ việc phát triển hành thiền như thế nào không. “Không phải là tôi muốn thử định nghĩa tâm linh của phụ nữ là gì”.

Cô Munich nghĩ rằng một trong những lý do mà phụ nữ không có một vai trò lớn lao trong việc phát triển hành thiền trong Thiền Tông bởi vì họ thường hay bận rộn với những đòi hỏi của gia đình. Khi cô thực tập hành thiền ở Trung Tâm Minnesota, Cô biết được một vài phụ nữ trong giáo hội, người đã được thọ giới tu sĩ Phật Giáo vốn là những bà mẹ.

“Ðiều thực sự ý nghĩa đối với tôi là họ đã liên tục tranh đấu để tìm kiếm sự quân bình, và dĩ nhiên là bọn trẻ con thắng thế”, cô nói “Một trong những khó khăn lớn nhất của họ là nơi thực hành đã không thích ứng với bọn trẻ cho lắm”.

Ðây là điều tại sao một trong những việc ưu tiên mà Cô Munich phải làm là tạo ra sự thoải mái cho bọn trẻ trong việc thực hành thiền định. Cô muốn những phụ nữ đến thường trú thực tập có thể mang con cái của họ theo. Phụ nữ đã không được mang trẻ con theo trong nhiều trường hợp nhưng Cô Munich cảm thấy đó là điều quan trọng đối với trẻ con có can dự vào chuyện thực hành thiền tập.

Jenny Knapp ở Asheville đã chú tâm vào việc hành thiền trong năm năm vừa qua, Cô nói Cô tán thán nhận định và kết luận của Cô Munich về trẻ con trong việc thực hành thiền tập.

“Cô Munich có một tấm chân tình đối với trẻ con”, Cô Knapp, người đã đưa đứa con trai 2 tuổi của cô, Gavin, vào việc hành thiền, nói “Khi Gavin còn là đứa bé, tôi thường hay đặt bé ngồi xuống một chiếc gối bên cạnh tôi trong thời gian hành thiền”

Cô Munich muốn chùa Ðại Thụ là nơi mà phụ nữ có thể đến thường trú và tránh được sự quấy nhiễu để họ có thể thể nhập bản thân vào giáo pháp. Hành giả thiền tông, nam giới và nữ giới, đều có thể đến và dựng lều cắm trại trong khuôn viên chùa Ðại Thụ trong các khóa tu học.

Thật là một điều khó khăn với việc đến và đi, ngay cả trong khóa tu học, đến hành thiền buổi sáng và về nhà buổi tối tạo nên nhiều sự lãng phí".

Hầu như để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình, một trong những sự kiện đầu tiên Cô Munich tổ chức tại chùa là ngày gia đình hành thiền, điều mà Cô đã khai triển từ những gì Cô đã làm ở Trung Tâm Thiền Tập Asheville.


Zen women’s temple welcomes all worshippers
By Andre A. Rodriguez
STAFF WRITER

published: September 10, 2005 6:00 am
ALEXANDER — Upon hearing about the Great Tree Zen Women’s Temple, some people’s first thought might be of a group of man-hating women delving into their spirituality away from the “corrupting” influence of men.

But if they sat down and talked with the temple’s founder, the Rev. Teijo Munnich, they’d realize they couldn’t be more wrong. While the temple will offer a residency program for women only, men and children are welcome to participate in meditations at Great Tree, Munnich said.

Munnich said there is something inherently male about Zen and about the practices surrounding the Buddhist form of spirituality she feels makes it more attractive to men. She said she is seeking a balance to the practice of meditation by offering an opportunity for women to practice together.

“I grew up in the Catholic Church, which is also pretty dominantly male,” she said. “I went to all-girls Catholic schools and one thing that I know is that when women are together doing anything, there is something different.”

Munnich said while the format the women will use for the meditation may be based on traditional practices, she wants to see how women can help meditation develop.

“I’m not trying to define what is women’s spirituality,” she said.

Munnich thinks one of the reasons women haven’t taken a larger role in the development of Zen meditation is because they are often busy with the demands of family. When she was practicing Zen at the Zen Center of Minnesota, she knew a couple of committed women who were ordained Buddhist priests and mothers.

“The thing that was really significant to me is that they were constantly struggling to find that balance, and of course the children won out,” she said. “One of the biggest difficulties for them was that the practice wasn’t very accessible for children.”

This is why one of Munnich’s priorities is making children aware of and comfortable with practicing Zen meditation. She wants the women who come for residencies to be able to bring their children. Women won’t be able to bring their children to every event, but Munnich feels it’s important for children to be involved with Zen practices.

Jenny Knapp of Asheville has been focused on practicing Zen for the past five years. She said she appreciates Munnich’s acceptance and inclusion of children in meditation practice.

“She has a real heart for children,” said Knapp, who involves her 2-year-old son, Gavin, in the practice. “When Gavin was a little baby I used to put him down on a cushion next to me during meditations.”

Munnich wants Great Tree to be a place women can come for a residency and avoid disruptions so they can immerse themselves in their spirituality. Zen practitioners, men and women, will eventually be able to come and camp on the grounds of Great Tree for retreats.

“It’s very difficult to be constantly coming and going, even for retreats,” she said. “Going to a retreat and going home at night creates a lot of distractions.”

Almost as if to emphasize the importance of family, one of the first events Munnich held at the temple was a family meditation day, which is an extension of what she has been doing at the Zen Center of Asheville, said Paige Gilchrist of Asheville.

Gilchrist said when she was thrilled when she heard that Munnich’s dreams of opening a temple for women was coming to fruition, but she was worried that the Zen Center of Asheville would be losing a spiritual teacher.

“We would really be sister sanghas (“sangha” is the Buddhist term for congregation or community),” Gilchrist said.

The idea of a woman’s monastic center has the sound of isolation and separation, she said.

“It’s quite the opposite,” Gilchrist said. “It’s this large, vibrant bustling place. I think it’s going to be a real gathering spot.”

Contact Rodriguez at 232-5864 or arodriguez@CITIZEN-TIMES.com.
Great Tree Zen Women’s Temple is at 679 Lower Flat Creek Road, Alexander. Call 645-2085 or visit www.greattreetemple.org

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=acd6de22d74a8f6f&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0523 ( Khánh Văn dịch)
Đức Đạt Lai Lat Ma khích lệ nạn nhân Katrina vững niềm hy vọng.
AP, 12 tháng 9, 2005
Washington, Hoa kỳ--- Đức Đạt Lai Lat Ma đã gửi một thông điệp hy vọng đến hàng ngàn nạn nhân cơn bão Katrina vào hôm chủ nhật vừa qua, Ngài nói “Trong những thảm họa này, thiện tâm của nhân loại được khơi dậy trong lòng mỗi người”.

Trong chuyến 20 ngày viếng thăm Hoa-kỳ này, ngài nói với Ðài ABC chương trình trong tuần rằng thế giới đang tuôn tràn nỗi niềm thông cảm cùng các ủng hộ đối với những tiểu bang niềm nam Hoa-Kỳ như Louisiana, Mississippi, và Alabama là dấu hiệu của lòng bác ái.

Trong dòng máu của chúng ta, hạt giống của lòng từ đã có sẵn bởi vì chúng ta là loài động vật sống tập thể trong xã hội. Ngài nói thêm “nói chung, khi có sự thử thách, chúng ta có đủ khả năng để vượt qua thử thách đó.”

Đức Đat Lai Lat Ma làm một viếng thăm Hoa-kỳ lần thứ nhất kể từ năm 2003. Ngài khuyết khích những nạn nhân hãy vững niềm tin vào đồng loại của mình.

“Khi chúng ta thực sự đối đầu với hoạn nạn, chúng ta cần phải bình tĩnh,” Ngài nói tiếp, và điều quan trọng nhất là chúng ta không nên thất vọng và phải lạc quan. Chúng ta phải quyết tâm, phải tự tin, và phải có tầm nhìn xa rộng.

Đức Đat Lai Lat Ma, người được giải thưởng Nobel cho hòa bình, còn được mệnh danh là sứ giả hòa bình và lòng khoan dung. Ngài đã cư ngụ tại Ấn-độ kể từ khi sống lưu vong vào năm 1959.

Dalai Lama encourages hurricane Katrina victims to not lose hope
AP, Sept 12, 2005

WASHINGTON, USA -- The Dalai Lama offered a message of hope Sunday to the thousands of victims of hurricane Katrina, saying such tragedies often bring out the best in human nature.

The exiled Tibetan Buddhist leader, who is on a 20-day U.S. visit, told ABC's This Week that the outpouring of sympathy and support from around the world for those devastated in the southern states of Louisiana, Mississippi and Alabama "is a sign of human compassion."

"In our blood, the seed of compassion is there, because we are a social animal," he said. "Generally, where there is a challenge, we have the capacity to overcome that challenge."

The Dalai Lama is making his first trip to America since 2003. He encouraged hurricane victims to put their faith in their fellow human beings.

"When we are really passing through a difficult period, it is very important to try to keep calm," he said. "And then, most important, you should not lose hope and optimism. We must keep our determination, our self-confidence and look at more wider perspective."

The Dalai Lama, who won the Nobel Prize in 1989, is known as an envoy for peace and tolerance. He is based in northern India, where he fled the Chinese Red Army's march into Tibet in 1959.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,1672,0,0,1,0
No. 0521 (Hạt Cát dịch)
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm quốc tế đào tạo tăng tài tại Ấn Ðộ.
Press Trust of India
Bản tin đăng tải trên tờ Press Trust of India
Kolkata, 10 tháng 09, 2005- Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, một nhà lãnh đạo tâm linh Phật giáo sẽ đặt viên đá đầu tiên xây dựng trung tâm đào tạo tăng sĩ hoàn cầu trong buổi lễ ba ngày tại Bồ Ðề Ðạo Tràng vào tháng Hai năm tới nhân dịp đánh dấu 2550 năm Khánh Ðản. Lễ hội này sẽ có mặt của nhiều nhà lãnh đạo Phật giáo trên toàn thế giới.

Trung Tâm Ðào Tạo Tăng Tài, nơi đã sẵn đất đai, sẽ đào tạo tăng ni trên toàn thế giới trong vai trò truyền bá Phật giáo đến khắp mọi miền trên địa cầu. Chủ tịch Hội Ðại Bồ Ðề của Ấn Ðộ Bhupendra Modi đã nói với một phóng viên báo chí gặp gỡ hôm thứ Bảy.

Ðức Ðạt Lai cũng sắp xếp để tham dự hội nghị chuyên đề về sự cống hiến của tu viện Phật Giáo ngọai quốc trong sự truyền bá Phật giáo ở Ấn Ðộ và vai trò của Ngài Anagarika Dharmapala trong sự phục hồi Phật giáo ở Ðông Nam Á như là một phần trong chương trình lễ hội tại Kolkata vào ngày 07 tháng Giêng, 2006.

Ðại lễ sẽ được khai mạc bởi Tổng Thống hoặc Phó Tổng Thống Ấn Ðộ. Ba ngày lễ khai mạc chương trình tại Kolkata bao gồm cả một hội nghị quốc tế về khuynh hướng nhân loại và ra mắt quyển sách “2550 năm Phật Giáo tại Ấn Ðộ”

Buổi lễ khai mạc chính thức sẽ có sự tham dự của Ngài Goenka, vị lãnh đạo tông phái Satyanarayan. Một hội nghị hoàn cầu về hòa bình với 6 ngôn ngữ cũng đồng thời sẽ được khai mạc bởi Tổng Thống hoặc Thủ Tướng Ấn Ðộ tại New Delhi vào ngày 8 tháng Tư với 200 giảng viên Nhật Bản tham dự.

Chương trình ở Delhi sẽ tổ chức một lễ cầu nguyện liên tôn tại Buddha Jayanti Park và hợp tác với Khảo Cổ Ấn Ðộ thực hiện cuộc triển lãm “Con đường của Ðức Phật Cồ Ðàm”.

Một hội nghị chuyên đề khác về những địa điểm vô danh của Phật Giáo tại Nepal được tổ chức tại Lâm Tỳ Ni tháng Tư tới, khóa thiền ở Shravasti trong tháng Chín.

Chương trình một năm lễ hội sẽ được bế mạc tại Kolkata với buổi lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung Tâm Nghiên Cứu Ða Tôn Giáo đặc biệt nhấn mạnh vào Phật Giáo. Ông Modi cho biết như trên.

Dalai Lama to unveil monk training centre

Press Trust of India

Kolkata, September 10, 2005

Buddhist spiritual leader the Dalai Lama would lay the foundation stone of a global training centre for monks during a three-day celebration at Bodhgaya in February next year marking the 2550th Buddha Jayanti celebrations to be attended by Buddhist spiritual leaders from across the world.
The Bhikkhu Training Centre, land for which has already been acquired, would train monks from across the world and send them as propagators of the message of Buddhism to all parts of the globe, President of Maha Bodhi Society of India Dr Bhupendra Modi told a press meet on Saturday.

The Buddhist spiritual leader is also scheduled to attend seminars on contribution of foreign Buddhist monasteries in spreading Buddhism in India and the role of Anagarika Dharmapala in revival of Buddhism in South-East Asia as part of the year-long celebrations beginning in Kolkata on January seven, 2006.

"The celebrations would be inaugurated either by the President or the Vice-President of the country here. The three day inaugural programme in Kolkata will include an international conference on humanism and unveiling of a book on 2550 years of Buddhism in India," Modi said.

The inaugural function will be attended by the chief dharma leader of the order Satyanarayan Goenka. A global conference on peace to be presented in six languages simultaneously will be inaugurated by the President or Prime Minister of the country in New Delhi on April eight with over 200 Japanese Buddhist preachers attending it.

The Delhi function would hold an all-religion prayer at Buddha Jayanti Park and an exhibition on 'Gautama Buddha's path' in collaboration with the Archaeological Survey of India.

There would be a seminar on unknown Buddhist places in Nepal in Lumbini next April, meditation camps in Shravasti in September, seminar on the history of Buddhism in Kalinga in Bhubaneswar in October and an exposition of relics of Buddha and his disciples Sariputta and Moggallana in Sarnath in November.

The year-long ceremony would close in Kolkata with the foundation stome laying ceremony of an All Religion Study Centre with special emphasis on Buddhism, Modi said.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=83210870d54ef350&cat=f97ff7b11934dbb6