<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 7 06, 2006

No. 1024 (Tinh Tấn dịch)

ThaiLand: Đại Hội Tak Bat Dok Mai

Hua Hin Today, ngày 25 tháng 06, 2006.

Hua Hin, ThaiLand Đại Hội Tak Bat Dok Mai là một nghi lễ Phật giáo mà các cư dân địa phương dâng hoa cúng dường đến Chư Tăng như một cách tạo công đức. Nghi lễ này chỉ tổ chức duy nhất tại tỉnh Saraburi. Thêm vào sự cúng dường cơm, thực phẩm, nhang, nến, và tứ vật dụng khác, nghi lễ Tak Bat Dok Mai gồm cả cúng dường hoa Dok Khao Phansa là loại hoa chỉ trổ vào mùa an cư kiết hạ..

Hoa Dok Khao Phansa, loại hoa vàng với cánh hoa tím nhỏ thường được tìm thấy trong tỉnh Saraburi. Khi hoa Dok Khao Phansa trở nên càng khan hiếm trong những ngày lễ này, hoa sen, hoa nhài và hồng được chấp nhận thay cho hoa Phansa trong lễ dâng hoa này.

Vào buổi sáng đầu tiên của Lễ nhập Hạ, cư dân trong cộng đồng tiến hành các sinh hoạt tạo công đức bằng cách cúng dường đến Chư Tăng tại chùa Wat Phra Buddhabat. Trước ngọ, các cặp vợ chồng trẻ mạo hiểm ven theo chân đồi trong rừng để hái hoa Dok Khao Phansa. Trong khi đó tại quận này, cuộc diễu hành thấp nến và diễu hành lễ “Tak Bat Dok Mai” hướng về công viên tu viện.

Giáo đầu nghi lễ phúc chúc dâng hoa được tổ chức vào buổi chiều, nhiều trò chơi truyền thống dân gian và trình diễn văn hóa là nét đặc thù của buổi lễ.

Các cuộc thi như đánh trống vũ liên hồi, vũ nến và các cuộc thi trang phục Thái luôn làm khán giả thích thú. Trong sự chuẩn bị lễ phúc chúc “Tak Bat Dok Mai”, Phật tử đứng xếp hàng dọc theo hai bên đường làm thành một đường dài kéo từ “Mondop” hay gọi là điện thờ tháp hình chớp 7 tầng (Mondop là tu viện thờ dấu chân Phật) và đường mòn dọc theo đường chính. Sự xếp hàng này tạo thành một lối đi cho hàng trăm Chư Tăng và Sa di đi qua để nhận sự cúng dường cao thượng.

Sau đó Chư Tăng bước lên bậc thăng cấp của Điện thờ dấu chân Phật nơi thờ cúng để tỏ lòng tôn kính Đức Phật. Khi nghi lễ được hoàn tất, Phật tử rưới nước lên chân Chư Tăng và Sadi trong niềm tin rằng làm như vậy, các tội lỗi của người sùng kính sẽ được rửa sạch.

(tinhtan dịch)


Thailand: Tak Bat Dok Mai Festival


Hua Hin Today, June 25, 2006

Hua Hin, Thailand -- The Tak Bat Dok Mai is a Buddhist ceremony in which locals offer flowers to the monks as a way of making merit. The ceremony is unique to Saraburi province. In addition to the offerings of cooked rice, food, incense, candles and other conventional sacred items, the Tak Bat Dok Mai ritual includes offerings of Dok Khao Phansa flowers that only come into bloom during the Buddhist Lent.

The Dok Khao Phansa, the yellow flowers with smaller violet petals, is commonly found in Saraburi province. As the Dok Khao Phansa becomes an increasingly rare find these days, lotus, jasmine and rose have become acceptable alternatives for these floral offerings.


In the morning of the first day of the Buddhist Lent, residents of the community engage in merit-making activities by presenting offerings to the resident monks at the Wat Phra Buddhabat temple. Later in the morning, young couples venture out into the forested foothills to gather the Dok Khao Phansa flowers. Meanwhile in the district area, the candle procession and the "Tak Bat Dok Mai" procession head towards the temple courtyard.

As a prelude to the floral merit-making ritual which takes place in the afternoon, a variety of traditional folk games and cultural performances are featured.

Contests such as the long-drum dance, candle and Thai costume contests keep the audience entertained. In preparation for the "Tak Bat Dok Mai" merit-making ritual, Buddhist devotees line up along both sides of the street forming a long line that extends from the "mondop" or seven-tiered temple spire and trails back along the streets. This forms a passage along which hundreds of monks and novices file past to accept sacred offerings.

The monks then ascend to the Shrine of the Holy Footprint where the offerings received are in turn presented as a tribute to the Lord Buddha. Once the ritual has been completed, the Buddhist devotees pour water over the feet of the monks and novices in the belief that in doing so, the sins of the worshippers are washed away.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2868,0,0,1,0
No. 1032 (Hạt Cát dịch)
500 võ sinh Hoa Kỳ hành hương chùa Thiếu Lâm..

Hà Nam - Trung Quốc. Tân Hoa Xã, july 5, 2006. 500 học viên võ thuật từ Hoa Kỳ, trong một chuyến hành hương về nơi khai sinh nền võ thuật Trung Hoa, đã đến ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm ở tỉnh Hà Nam hôm thứ Ba.

Các võ sinh Hoa Kỳ chứng tỏ tài năng trước trụ trì chùa Thiếu Lâm, Thích Vĩnh Tân Ðại Sư bằng cách biểu diễn các thế đao pháp và xà quyền và các thế võ tự vệ. Mười tám võ sư của chùa Thiếu Lâm cũng đã hướng dẫn thêm cho các võ sinh.

Ðại sư trụ trì đã nói với họ rằng “Chuyến hành hương này sẽ mang lại cho họ sự hiểu biết thêm về nếp sống cổ truyền đông phương, lễ nghi và văn hóa cũng như võ thuật.

Ðại Sư đã khuyến khích các võ sinh Hoa Kỳ nên phối hợp văn hóa cổ truyền đông phương với văn hóa hiện đại để cống hiến cho hòa bình và hạnh phúc của tất cả chúng sinh.

Ðại Sư Vĩnh Tân cũng ca ngợi Yandeng ( Charles Mattera) và Yandi ( Stephen Demasco), 2 võ sư người Mỹ đã tiếp nhận pháp danh khi chuyển cải sang Phật giáo trong năm 2002.

Yangdeng phát biểu rằng nhóm người của ông ta đã tới chùa Thiếu Lâm đúng vào hôm lễ Quốc Khánh 04 tháng 07 của Hoa Kỳ vốn là để kỷ niệm 230 năm thành lập nước Mỹ, ông nói “ Tôi rất hân hoan chào đón ngày lịch sử trọng đại này của Hoa Kỳ tại ngôi chùa gốc rể của võ thuật. Võ thuật đã mang hai quốc gia của chúng ta lại gần với nhau và tôi hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình vĩnh viễn.

Thành lập vào khoảng 1500 năm trước tại trung bộ tỉnh Hà Nam Trung Quốc, Thiếu Lâm Tự nổi tiếng về việc phối hợp võ thuật và Phật Giáo Thiền Tông và thực hành thiền định để thanh tịnh hóa tâm linh.

Các võ sinh Hoa Kỳ, tuổi từ 5 đến 62, đến từ 30 tiểu bang Hoa Kỳ.Họ sẽ được huấn luyện thêm tại chùa trong ba ngày. Ðó là những võ sinh từ phòng tập United Studios of Self Defense, một trung tâm luyện tập võ thuật có nhiều chi nhánh trên 46 tiểu bang nước Mỹ.500 Americans Pay Pilgrimage to Shaolin Temple

(Xinhua News Agency July 5, 2006)

Henan, China - Five hundred martial arts students from the United States, on a pilgrimage to the birthplace of Chinese kung fu, arrived at the famed Shaolin Temple in central China's Henan Province on Tuesday.

The Americans showed off their skills in front of Shaolin Temple abbot, Shi Yongxin, by performing knife wielding, snake boxing and self defense maneuvers. Eighteen kung fu masters from the temple also gave them instruction.

The abbot told them that "The pilgrimage will teach you the traditional oriental lifestyle, etiquette and culture and enhance your understanding in kung fu. "

He encouraged the Americans to integrate the traditional oriental culture with the modern culture of the United States and contribute to peace and happiness of all human beings.

The abbot praised Yandeng (aka Charles Mattera) and Yandi, (aka Stephen Demasco) two US kung fu masters who received their monastic names when they converted to Buddhism in 2002.

Yandeng noted that his group had arrived at Shaolin Temple on American Independence Day which celebrates the founding of the United States 230 years ago.

"I'm happy to celebrate this historical day for Americans at the temple that is the root of kung fu. Martial arts has brought our two nations together and I hope we can live in peace forever," said Yandeng.

Established about 1,500 years ago in central China's Henan Province, the Shaolin temple is famed for combining martial arts with Zen Buddhism and features long sessions of meditation to purify the mind.

The Americans, who are between the ages of five and 62, come from 30 US states. They will be trained at the Shaolin Temple for three days. They are students of the United Studios of Self Defense, a franchise kung fu training center that has studios in 46 US states.

http://www.china.org.cn/english/culture/173671.htm