<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 20, 2006

No. 0917 (Nhị Ðộ Mai lược dịch)
Liên hoan Phim Phật Giáo ở Missoula, Montana

Missoula, Montana- Hoa Kỳ, May 04, 2006 : Với sự chúc lành của đích thân Đức Đạt Lai Lạt Ma, Lễ hội Liên hoan Phim Ảnh Phật Giáo lần đầu tiên được tổ chức tại Missoula, tiểu bang Montana với hy vọng hòa bình trong một thế giói đầy hỗn loạn.

“Ông Georgia Milan, một y sĩ cư dân Florence nói về liên hoan phim. “Có một sự tiêu cực lớn lao đang tăng dần, ngoại trừ chúng ta có thể thay đổi đời sống của mọi người trở thành cuộc sống nhiều từ bi hơn nữa"..

Vì vậy liên hoan phim ảnh, với 10 phim chủ đề Phật Giáo, cả phim tài liệu và phim truyện, sẽ được trình chiếu tại Missoula.

Một người cộng tác khác là Ellis, người chỉ đạo và sản xuất phim ảnh Etude của Đức Đạt La Lạt Ma, phim tài liệu về chuyến viếng thăm Sun Valley, Idaho, tháng 9 vừa qua của Đức Lạt Ma.

Các cuốn phim trình chiếu trong Liên hoan có nội dung chuyên chở những nguyên tắc căn bản về Giáo Pháp liên quan đến sinh thái học và các tài liệu về sự đàn áp Phật Tử Tây Tạng của chính phủ Trung Quốc.

Quả thật, một trong những cuốn phim, “ Windhorse”, được thu hình bằng máy ảnh ẩn dấu của du khách đã tường thuật thảm kịch của một gia đình Lhasa đang cố gắng thích ứng với đời sống dưới sự kiểm soát nặng nề của Trung Quốc.

“ Vajra Sky Over Tibet,”tác phẩm bộ ba, tiếp tục chủ đề với những gì tạp chí Variety gọi là “Trí tuệ thiền định trong chiều sâu triết học Phật giáo cần thiết của mọi người - vô thường"

Ellis nói “Sự mất mát văn hóa và truyền thống Phật Giáo là chủ đề chính của lễ hội Liên Hoan Phim Ảnh ”.

Nhưng không phải tất cả đều bi thảm. Vài bộ phim ghi nhận phong cảnh và viễn ảnh thiên nhiên tuyệt vời.

Bà Ellis nói “Ngay cả nếu như mọi người ưa thích những nền văn hóa khác và những cuốn phim thuộc dạng Nghiên Cứu Ðịa Lý, các bạn sẽ hài lòng với loạt phim thăm viếng một vòng Ðông Nam Á Châu thật thú vị”.

Tất cả sự kiện trên, lễ hội mang đến cho mọi người sự an bình và thấm nhuần ý nghĩa sâu sắc hơn vào cuộc sống của họ.

Ông Milan nói “Ðấy là những bộ phim gây nhiều hứng thú, chúng không hẳn là tôn giáo nhưng rất thiêng liêng, dạy dỗ cho chúng ta sống đời sống từ bi như thế nào.”

Cúng dường từ khán thính chúng cũng như những đóng góp từ những người ẩn danh và các cuộc đấu giá sẽ được dành trao tặng cho hệ phái Phật Giáo Tây Tạng Nyingma địa phương cũng như Tổ Chức Giáo Dục Trẻ Em Tây Tạng.

Inner peace on big screens: Buddhist film festival opens in Missoula
By JAMIE KELLY of the Missoulian

In a time of war and politics of left and right, two practicing Buddhists say there is a message that runs deeper, broader and with a simpler tone: compassion.

And it's these two, with the blessing of the Dalai Lama himself, who are bringing the first-ever Buddhist Film Festival to Missoula with hopes of peace in a troubled world.

“There is a great rising negativity,”says Georgia Milan, a Florence physician, “unless we can turn the lives of the people into living more compassionate lives.”
Thus the film festival, which showcases 10 Buddhist-themed films, both documentary and dramatic forms, at the Roxy Theatre on Friday and Saturday.

The other partner is Simone Ellis, who co-directed and co-produced 󈬆 Etudes of the Dalai Lama,” which documents the Dalai Lama's visit to Sun Valley, Idaho, last September. That film, as well as the world and Montana premieres of others, will be shown at the festival for its first-ever showing. (Ellis is an arts columnist for the Entertainer.)

The films deal with a broad range of topics, from the basic teachings of Buddhism to deep ecology to the well-documented persecution of Tibet's Buddhists.

Indeed, one of the films, “Windhorse,” was shot using hidden tourist cameras and tells the dramatized story of a Lhasa family attempting to adapt to life under China's heavy-handed rule.

“Vajra Sky Over Tibet,” a trilogy of films, continues the theme with what Variety magazine calls “an illuminating meditation on that deepest of Buddhist philosophical concerns - impermanence.”

The loss of Buddhist culture and traditions is a major topic of the festival, said Ellis.

“Not only is it illegal to have a picture of the Dalai Lama (in Tibet), you can go to prison for it,” she says. “They've imprisoned and exiled the major and higher teachers. This is the irony - you and I can get a teaching here that they would die for.”

But all is not gloomy. Some of the films feature visually stunning vistas and landscapes, notes Milan, and though the festival is spiritual in nature, your Buddhist credentials won't be checked at the door.

“Even if people are interested in other cultures, and National Geographic-like films, these films take you on a tour of Southeast Asia that is incredible,” she says.

Above all, the festival is for anyone who seeks solace and a deeper meaning in their life.

“They're very inspiring films that are not religious, but very spiritual, teaching people how to live lives of compassion,” Milan said.

Donations from audience members, as well as proceeds from the silent and live auctions will benefit the local Nyingma School of Tibetan Buddhism as well as the Tibetan Children's Education Foundation.

http://www.missoulian.com/articles/2006/05/04/entertainer/ent04.txt
No. 0946 ( Hạt Cát dịch)
Phim tài liệu về Ngài K.Sri Dhammananda trình chiếu ra mắt trong Liên Hoan Phim Ảnh Wesak Quốc Tế tại Mã Lai.

Kualar Lumpur- The Buddhist Channel, May 14, 2006 - Từ hơn nửa thế kỷ nay, Ngài K. Sri Dhammananda đã là một ánh sáng dẫn đường trong việc truyền bá Phật Pháp Theravada tại Mã Lai Á. Mặc dù có nhiều trường phái Phật Giáo hoạt động trên đất nước này nhưng ảnh hưởng sâu đậm của Ngài đối với cộng đồng đã khiến Ngài trở nên thân thuộc với tất cả mọi người với danh xưng "Sư Cả" hoặc một tiếng vắn tắt “Cả”

Ðể kỷ niệm những thành tựu đáng kể của Ngài, một tập phim tài liệu về cuộc đời Ngài đã được thực hiện bởi hãng truyền thông True Sense, Mã Lai. Tập phim sẽ được trình chiếu ra mắt tại Lễ Hội Liên Hoan Phim Ảnh Wesak Quốc Tế sắp diễn ra trong nay mai ở Mã Lai.

Cuốn phim ngắn cống hiến một khái niệm về Sư Cả K. Sri Dhammananda, không chỉ là tôn kính một vị trưởng lão, mà còn là một con người với phẩm cách đầy nhân bản, nhân văn, u mặc và luôn luôn quan tâm đến sự tốt đẹp cho người khác.

Cuốn phim bắt đầu với câu chuyện Ngài trở thành một tu sĩ vào tuổi 12 như thế nào, và những thử thách xảy ra trong cương vị như người lãnh đạo một tôn giáo ở cái tuổi quá trẻ như thế. Ngài hồi tưởng đến những ngày tháng xa xưa tại Mã Lai và đã vượt thắng những trở ngại trong việc giảng dạy như thế nào.

Hai điểm then chốt mà Sư Cả đã giới thiệu là giảng dạy bằng Anh Ngữ và trở về với cội rễ của Phật pháp. Trước khi Ngài đến đất nước này thì Phật Giáo được giảng dạy phần lớn bằng tiếng Hoa và hành trì các tín ngưỡng dân gian pha trộn với Lão Giáo và các lễ nghi trong truyền thống Trung Hoa. Ngài đã thực hiện cụ thể việc làm cho dân bản xứ Mã Lai nói tiếng Anh có thể học hỏi về giáo pháp nguyên thủy của Ðức Phật.

Cuốn phim cũng cho thấy công trình của Ngài về việc cổ võ dung hợp tôn giáo và Ngài cũng chia sẻ những giây phút nhẹ nhàng trong việc điều chỉnh thái độ để tiếp nhận những tôn giáo khác.

Với con số ít ỏi thành viên trong giáo hội Tăng Già ở quốc gia này, tương lai Phật giáo nằm trong tay của hàng cư sĩ, đặc biệt là giới trẻ. Ngài đã đặt để một nền tảng vững mạnh, đặc biệt trên giới học sinh. Nỗ lực của Ngài đã được đáp ứng khá nhiều qua các sinh hoạt Phật Giáo tổ chức trong nước được điều hành bởi giới trẻ Mã Lai.

Cuốn phim chấm dứt với sự chia sẻ của Ngài về chánh kiến của Phật Giáo và những hướng dẫn đơn giản trong việc làm sao để hướng về một nếp sống Phật giáo.

Documentary on Malaysia’s Chief Monk to premier at Wesak International Film Festival (WIFF)
The Buddhist Channel, May 14, 2006

Kuala Lumpur, -- For more than half a century, K Sri Dhammananda has been a leading light in disseminating Buddhism in Malaysia. Although there are different schools of Buddhism practiced in this country, such is his deep impact on the community that he is affectionately known by all as Chief Venerable, or just "Chief".

To commemorate his remarkable achievement, a documentary on the Venerable’s life has been produced by new media house True Sense. The film will be premiered at the forthcoming Wesak International Film Festival (WIFF).

The short film offers a glimpse of Chief, not just as a highly respected senior monk, but as someone with very human qualities – humane, humorous and always caring for the well-being of others.

It starts off with Chief talking how he became a monk at the age of 12 and the challenges that come with leading a religious life at such an early age. He recollects his early days in Malaya and how he overcame early resistance to his teachings.

--------------------------------------------------------------------------------

Official Website: http://www.bodhivision.net/chief

--------------------------------------------------------------------------------Two key innovations that Chief introduced were teachings in English and back-to-the-basics approach to Buddhism. Before his arrival in this country, Buddhism was largely taught in Chinese and the practices were mainly devotional in nature, mixed up with Taoism and other traditional Chinese rituals. Chief made it possible for English-speaking Malaysians to learn about the original teachings of the Buddha.

The documentary also showcase the Venerable’s work to foster inter-religious harmony and he shares some light moments with us on the correct attitude to adopt towards other religions.

With very few Sangha members in this country, the future of Buddhism lies in the hands of the lay people, particularly, the youth. Chief has placed strong emphasis, especially on students. His efforts have paid off as much of the Buddhist activities organised in the country are managed by young Malaysians.

The film ends with Chief sharing his views on the right perspective of Buddhism and giving some very simple instructions on how to lead a Buddhistic way of life.

-----------------------------------------------------------------------------

Chief: The Life and Work of K Sri Dhammananda

Premiering at WIFF on Sunday, May 21, 2006 (10.45 am). Subsequent showings on Saturday, May 27, 2006 (10.00 am) and Sunday, May 28, 2006 (10.24 am). All screening times at Dewan Tunku Abdul Rahman, Malaysia Tourism Centre, Kuala Lumpur . Hall Capacity - 400)

Produced by: True Sense
Ratings: For All Audiences
Runtime: 23 min
Country:
Language: English
Color: Color
http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=bf0f68c378fd5bd6&cat=f97ff7b11934dbb6