<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 8 31, 2005

No. 0500 (Hạt Cát dịch)
Nhóm Phật tử Orange County bình an trong cơn bão Katrina
Một vị lãnh đạo chùa Quan Âm ở Garden Grove và 25 Phật tử đến dự lễ khánh thành ngôi chùa ở Biloxi đã không có tin tức kể từ hôm thứ Hai.
Wednesday, August 31, 2005
By ANN PEPPER
The Orange County Register
Bản tin đăng trên trang Web The Orange County Register số ra ngày 31 tháng 08, 2005
Quận Cam, California- Khi cơn bão Katrina kéo tới hoành hành ở Biloxi, Mississippi thì Thầy Thích Nguyên Trí và 25 Phật tử đến từ Orange County đang ở tại Biloxi để dự lễ khánh thành chùa Vạn Ðức theo một bản tin khác có tựa đề “Birth of Buddhism” đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel số ra ngày 26 tháng 08, 2005.
Cho đến hôm nay thì đã được biết tin nhóm này bình an, một thành viên của chùa Quan Âm, người đã hoảng hốt sau khi không nghe được tin tức gì của nhóm này từ hôm thứ Hai đã cho biết như trên.

Hôm nay, Dieu Hiep Le, thành viên chùa Quan Âm trên đường Chapman ở Graden Grove nói “Họ đã tìm thấy sư phụ tôi tại Biloxi, tôi vui mừng quá".

Hiep Le nói cô chưa liên lạc trực tiếp với nhóm người này nhưng đã được thông báo rằng sư phụ cô, Thầy Thích Nguyên Trí sẽ xuất hiện trong phần tin tức truyền thông lúc 11:00 pm giờ địa phương ngày 31 tháng 08, 2005.

Hiep Le nói “Thầy tôi và tín chúng đến dự lễ khánh thành ngôi chùa ở đó và rồi cơn bão kéo tới, bây giờ nghe tin Thầy bình an tôi thấy hoan hỷ quá”.

Khoảng 15 tu sĩ, tu nữ cũng như Phật tử thành viên chùa Quan Âm đã lo lắng sau khi nhận được cú điện thoại từ sớm của một vị tăng sĩ nói rằng “Chúng tôi phải rời khỏi nơi đây, nước dâng lên rồi!”.

Mọi người dự trù nhận được cú điện thoại khác của Thầy Nguyên Trí báo tin được bình an nhưng họ đã không nhận được cú điện thoại nào nữa khiến sự lo lắng càng tăng lên. Phone gọi tới chùa ở Biloxi không được trả lời.

Một bà cụ trong nhóm tham dự lễ hội mang bệnh tiểu đường nên mọi người cũng lo ngại cho bà, nhưng mọi thứ đã được giải tỏa khi tin tức cho hay nhóm người đó bình an.

Tanya Nguyen, một sinh viên ngành nghiên cứu tôn giáo tại Cal State Long Beach nói “Mọi người lo lắng cho họ, chúng tôi không thể ngủ được, chúng tôi thức suốt đêm theo dõi tin tức, đó là một ngày khó khăn, khổ sở đối với chúng tôi”.

O.C. Buddhists safe after hurricane

Garden Grove temple leader and 25 members were in Biloxi, Miss., and hadn't been heard from since Monday.
Wednesday, August 31, 2005
By ANN PEPPER
The Orange County Register

A Buddhist leader and 25 members of his Garden Grove temple who were in Biloxi, Miss., when Hurricane Katrina hit have been found safe, said a temple member who had been distraught after not hearing from the group since Monday morning.

"They found my master in Biloxi. I am so happy," Dieu Hiep Le, a member of the Chua Quan Am Temple on Chapman Avenue in Garden Grove, said today.

Hiep Le said she had not yet heard directly from the group, but had been told that her teacher or master, Thich Nguyen Tri, would appear on an 11 p.m. newscast.

"He and the others went to celebrate the completion of a temple there and then the hurricane came," Hiep Le said.

"I’m so excited now," Hiep Le said

The approximately 15 monks and nuns as well as lay members who are part of the Garden Grove temple had been worried after an earlier call from a monk saying, "We’ve got to get out of here, the water’s coming up."

The group had expected a call from Thich Nguyen Tri to tell them he was safe and grew concerned when the call didn’t come. Phone calls to the Biloxi Buddhist center weren't answered.

An older woman who’d gone to Biloxi for the celebration is diabetic and there was also concern for her, but that changed when news came that the group had been found safe.

"Everyone was scared for them," said Tanya Nguyen, 21, of Westminster, a religious studies student at Cal State Long Beach. "We couldn't sleep at night. We'd stay up all night watching the news. It's been hard, agonizing days for us."

http://www.ocregister.com/ocr/2005/08/31/sections/breaking_news/
article_656368.php
No. 0498 (Hạt Cát dịch)
Hội Phật Giáo Từ Tế thành lập y xá thứ hai dành cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe tại Los Angeles.
By Shirley Hsu
Article Published: Tuesday, August 30, 2005 - 9:16:42 PM PST
Bản tin đăng trên trang Web pasadenastarnews.com số ra ngày 30 tháng 08, 2005
Một y xá mới vừa được khai trương sẽ phục vụ chẩn đoán với chi phí tượng trưng cho những gia đình không có khả năng mua bảo hiểm sức khỏe.

Tổ chức Phật Giáo Từ Tế do Sư Bà Chứng Nghiêm lãnh đạo sẽ khai trương y xá cộng đồng thứ nhì trong vùng Los Angeles.

Ðược điều hành bởi 3 nhân viên y sĩ cùng bác sĩ và y tá tình nguyện, y xá mới này sẽ phục vụ với dược liệu nội khoa, chẩn đoán tổng quát, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa và tiểu phẫu cũng như châm cứu và án ma liệu pháp. Tổ chức này cũng hy vọng rằng tương lai sẽ phát triển thêm khoa trị liệu tâm thần, Bác sĩ Minh, giám đốc y xá nói như trên.

Bệnh nhân sẽ trả $20.00 USD cho mỗi lần chẩn khám.

Một trong những mục đích của Hội Từ Tế là xoa dịu khổ đau nhân loại. Ông Austin, giám đốc hành chánh Hội Từ Tế nói như trên.

Hội thiện nguyện quốc tế này đã thành lập y xá đầu tiên tại Alhambra 12 năm trước. Y xá đó hoàn toàn miễn phí và thu hút hàng ngàn bệnh nhân mỗi tháng. Bác sĩ William, một nhà nghiên cứu bệnh học và cũng là giám đốc y xá cho biết như trên. Y xá Albraham còn có cả nha khoa trong khi y xá chính phủ South El Monte không có.

Bác sĩ William, người đã tới Tích Lan hồi tháng Giêng để khám bệnh cho nạn nhân thiên tai tsunami, nói rằng y xá mới là một đáp ứng cho nhu cầu con số gia tăng của những bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe.

Y xá với kích thước 2,400 bộ vuông, được tân trang từ một văn phòng bác sĩ tư nhân, tọa lạc đối diện cách một con đường với Y viện Cộng đồng Greater El Monte. Y xá và y viện sẽ hỗ trợ lẫn nhau, y xá sẽ giới thiệu bệnh nhân nào cần giải phẫu hoặc thử nghiệm đến bệnh viện và bệnh viện cũng có thể gửi bệnh nhân không ở trong trường hợp khẩn cấp đến y xá.

Buddhist group opens second clinic for Trib Buddhist group opens clinic

By Shirley Hsu
Article Published: Tuesday, August 30, 2005 - 9:16:42 PM PST

SOUTH EL MONTE

A new clinic opening Thursday will offer doctor's visits at low cost for families who can't afford health insurance.

The Buddhist Tzu Chi Foundation will open the doors to its second community clinic in the Los Angeles area.

Run by three staff physicians and additional volunteer doctors and nurses, the new clinic will offer internal medicine, general practice, obstetrics and gynecology, pediatrics and minor surgeries as well as acupuncture and acupressure therapy, said Dr. Ming Chang Hsu, clinic director. The foundation also hopes to offer mental health services in the future.

Patients will pay about $20 per visit, Hsu said.

"One of the goals of (the Buddhist organization) is to alleviate suffering,' said Austin Tsao, the Tzu Chi Foundation's CEO.

The international volunteer- based charity opened its first clinic in Alhambra 12 years ago. That clinic is completely free and draws thousands of patients a month, said Dr. William Keh, a pathologist and the clinic's chief executive officer. The Alhambra clinic also has dentists, which the South El Monte clinic does not have.

Keh, who went to Sri Lanka in January to help treat victims of the South Asian tsunami, said the new clinic is a response to the growing number of people living without health insurance.

The 2,400-square-foot clinic, remodeled from private doctors' offices, sits across the street from the Greater El Monte Community Hospital. The clinic and the hospital will complement one another, Hsu said: The clinic can refer patients who need surgery or lab tests to the hospital, and the hospital will be able to send patients who don't need emergency care to the clinic.

Tzu Chi is now raising funds for its next project, building a senior health center in Wilmington for the growing senior population there. Shirley Hsu can be reached at (626) 962-8811, Ext. 2306, or by e-mail at shirley.hsu@sgvn.com .
http://www.pasadenastarnews.com/Stories/0,1413,206~22097~3033781,00.html
No. 0497 (Hạt Cát dịch)

Tù nhân giữ được sự an tịnh nhờ hành thiền.
Aug 30 2005

By Ben Clover
Bản tin đăng trên trang Web SouthLondon.co.uk số ra ngày 30 tháng 08, 2005.
United Kingdom - Tù nhân tại trại giam HMP Brixton đã giữ gìn được sự an tịnh với những khóa học thư giản do một tu sĩ Phật Giáo hướng dẫn.

Xin tri ân ÐÐ Sangthong, một tu sĩ ở chùa Wimbledon’s Budhapadita trên đường Calone, tù nhân đã được thư giản với thiền định hơn là dược liệu.

Sư Sangthong nói, “Tôi bắt đầu thực hiện các lớp này do sự yêu cầu của một viên chức tại trại giam.

Tôi đã đến giảng dạy về căn bản hơi thở và thiền định, của sự thư giản trong chuyển động phòng xẹp của bụng.

Mặc dù thiền định là pháp hành của Phật Giáo, có nghĩa là giáo lý hoặc niềm tin, Sư Sangthong nhấn mạnh rằng Sư không đề cập đến lãnh vực tôn giáo trong các lớp học hằng tuần này.

Trại giam Brixton khu C dành cho tù nhân đã hoàn tất hoặc đang trên tiến trình hay đang chờ đợi chương trình chữa trị bằng dược liệu.

Prisoners soothed by meditation

Aug 30 2005

By Ben Clover

United Kingdom - PRISONERS at HMP Brixton have been keeping calm with a Buddhist monk's relaxation classes.

Thanks to the Venerable Sangthong, a monk from Wimbledon's Buddhapadipa temple on Calonne Road, inmates have been relaxing with meditation rather than medication.

Sangthong said: "I started doing the classes at the request of one of the officers at the prison.

"I came in and taught the basics of breathing and meditation, of relaxing into the rise and fall of the abdomen."

Although the meditation is based on the Buddhist dhamma, meaning doctrine or beliefs, the Venerable Sangthong stresses there is no religious aspect to his weekly classes.

Brixton prison's C Wing is for prisoners who have completed, are on or are waiting to go on a drug treatment programme.

http://icsouthlondon.icnetwork.co.uk/0100news/0200southlondonheadlines/tm
_objectid=15911760&method=full&siteid=50100&headline=
prisoners-soothed-by-meditation-name_page.html