<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 8 26, 2005

No. 0488 (Tinh Tấn dịch)
Chọn lựa cây xanh trong thủ đô Ấn Độ

Ngày 25 tháng 8 năm 2005
Chúng tôi thường nghe khởi xướng về việc trồng cây, việc những người nhạy cảm về chủ trương bảo tồn môi trường được khuyến khích, nhưng dưới đây là một vài thí dụ về những hoạt động mà nỗ lực của nó không những tạo nên sự tỉnh thức mà còn bảo đảm nuôi dưỡng sự tăng trưởng lâu dài của cây cối thành sum sê và phong phú.

Một giờ xe từ Delhi, trên xa lộ Delhi – Jaipur, lối vào Vườn Cây Bồ Đề Soka, một cảm giác khoan khoái mát mẻ với vòng đai xanh thu ngắn lại trong và quanh Delhi. Vườn này là một dãy đồng cỏ xanh trải rộng trên 170 mẫu Anh. Khoảng 2,500 cây Bồ Đề con và cây nhỏ đã được trồng trên mảnh đất này do Bharat Soka Gakkai, một tổ chức không thuộc chính quyền, làm việc cho hòa bình, văn hóa và giáo dục, với triết lý đặt nền tảng trên tinh thần giáo lý của Phật Giáo.

Hàng năm, một mùa hạt mù tạt (mustard) được trồng trên vùng đất trống trong khu vườn và thu hoạch được tặng cho cộng đồng địa phương. Cộng đồng nhờ bán hạt mù tạt này tạo được ngân quỹ với số tiền là 120,000 rupees (khoảng 2,800 đô la Mỹ). Số tiền này được dùng để cung cấp những phương tiện cho cộng đồng như là các lớp học trong các trường làng địa phương.

Khu vườn này cũng được dùng để tổ chức các cuộc đàm luận và các chương trình văn hóa. Thành viên Soka hy vọng rằng trong 100-200 năm tới, những cây Bồ Ðề này và các cây con sẽ trở thành những cây cổ thụ, biến nơi này thành một trung tâm cho những người từ vạn nẻo đường đời để lưu giữ văn hóa, giáo dục, và các hoạt động hòa bình, giống như Ngài Tagore và Ngài Gandhi.

Gần thủ đô hơn, như phần khởi đầu tại vùng miền Nam Delhi, một kế hoạch trồng 160,000 cây và 275,000 bụi cây trong công viên khắp thủ đô đã được công bố trong một buổi họp mặt chính thức Van Mahotsava được tổ chức bởi Cơ Quan Hữu Trách Phát Triển Thủ đô Delhi (DDA: Delhi Development Authority) tại Smriti Van ở Vasant Kunj. Vùng Smriti Van được trải rộng trên 13.6 mẫu và ngay cả các chổ trũng hiện cũng đầy đủ phương tiện như các hồ nước cho mùa gặt. DDA cũng đặt kế hoạch để trồng 32,500 cây dọc theo các quốc lộ.
Trong sự khởi xướng khác, Ngân quỹ Toàn Thế Giới Cho Thiên Nhiên (WWF: World Wide Fund for Nature) – tại Ấn Độ, trong sự cố gắng lôi cuốn chú ý về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng cây cối để bảo đảm rằng chúng sẽ tăng trưởng hoàn toàn, đã có một cuộc vận động “Hãy nuôi trồng một cây”. Khi chủ đề này đưa ra, hơn chỉ là trồng một cây con—dân chúng được mời nhận một cây con miễn phí từ WWF nhưng với lời hứa rằng người đó sẽ chăm sóc cây này đến khi trở thành một cây lớn. The WWF kiểm tra đều đặn sự phát triển của cây. Cũng vậy, những cây con này được chọn lựa một cách khoa học trên căn bản về khả năng để tạo ra nhiều dưỡng khí hơn là thán khí và tiêu thụ ít nước.


(tinhtan dich)

Greening picks on in Indian capital
25 August 2005

We have often heard of initiatives where planting of trees and sensitizing people on the subject of environmental conservation is encouraged, but here are a few examples of activities where the effort is not only to create awareness but to ensure long-term sustainability of growth of plants into rich, lustrous trees.

At an hour’s drive from Delhi, on the Delhi--Jaipur highway, there exists the Soka Bodhi Tree Garden, a refreshing delight, considering the shrinking green belt in and around Delhi. The garden is a vast array of green pastures spread over 170 acres of land. Approximately 2500 bodhi (peepal) tree saplings/plants have been planted on this land by Bharat Soka Gakkai, a non-governmental organization working on peace, culture, and education, with its philosophy based on the spiritual tenets of Buddhism.

Every year, a mustard seed crop is grown on the vacant land in the garden and the crop is donated to the local community who, by selling it generates funds to the tune of 120 000 rupees (approx. US $2800). This money is used to provide community facilities such as classrooms in the local village schools. The garden is also used for holding discussions and cultural programmes. Soka members hope that in the next 100--200 years, these plants and saplings would turn into huge trees, making the place a centre for people from all walks of life to hold cultural, educational, and peace activities, much like Tagore and Gandhi.

Closer home, as part of an initiative in south Delhi, a plan to plant 160 000 trees and 275 000 shrubs in parks all over the capital was revealed at a Van Mahotsava function organized by the DDA (Delhi Development Authority) at Smriti Van in Vasant Kunj. The Smriti Van is spread over 13.6 acres and the existing depressions even serve as water-harvesting ponds. DDA also plans to plant 32 500 trees along the national highways.

In yet another initiative, the WWF (World Wide Fund for Nature)-India, in its effort to draw attention to the importance of nurturing plants to ensure that they turn into full-grown trees, has come up with an ‘Adopt a plant’ campaign. As the name suggests, it is more than just planting a sapling---people are invited to take a free sapling from the WWF but with a pledge that the person will nurture it into a tree. The WWF will also regularly monitor the growth of the tree. Also, these saplings are chosen scientifically on the basis of their capacity to give more oxygen and less carbon dioxide and consume less groundwater.

http://southasia.oneworld.net/article/view/117724/1/