<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 6 28, 2006

No. 1023 ( Hạt Cát dịch)
Tổng Thống Tích Lan: Khánh thành Tu Viện Minnesota Buddhist Vihara, Hoa Kỳ là một sự kiện đáng ghi nhớ.

By Walter Jayawardhana, Lanka Web, June 26, 2006

Los Angeles, USA -- “Trong một kỷ nguyên khi mà giáo lý Phật Giáo được ưa chuộng nhất trên thế giới, tôi cho rằng sự khánh thành Tu Viện Minnnesota là một sự kiện đáng ghi nhớ. Tôi hy vọng rằng sự chuyển vận truyền bá giáo pháp cao thượng này của Ðức Phật bởi vị khai mạc của ngôi tu viện sẽ được thành công”.Tổng Thống Tích Lan, Mahinda Rajapaksa, trong một thông điệp đặc biệt nhân buổi lễ khánh thành Tu Viện Minnesota Buddhist Vi Hara ở Hoa Kỳ đã nói như trên.

Ngôi chùa Phật Giáo thứ 31 được điều hành bởi chư Tăng Tích Lan ở Hoa Kỳ sẽ được khánh thành ngày 24 tháng 06, 2006, trong phong cảnh dòng sông Mississippi giữa một sự tập họp các Tăng sĩ xuất sắc của thành phố Minneapolis.

Ông Tổng Thống nói thêm “Ðây là một bằng chứng cho thấy ngày nay triết lý Phật Giáo đang dần chiếm lĩnh địa bàn nơi mà đa số các quốc gia Tây Phương đã bị chủ nghĩa vật chất ngự trị trước đó. Tôi lấy làm hoan hỷ khi biết rằng Tu Viện Minnesota Buddhist ở Hoa Kỳ, tu viện mà cho đến nay vẫn chia sẻ chung một khuôn viên với một ngôi chùa Việt Nam- sẽ được di dời đến địa điểm mới của riêng nó. Tôi hoàn toàn nhìn nhận rằng nếu không phải do những nỗ lực vô ngã và phụng sự vị tha mà Ngài Mahasangha đã truyền bá giáo pháp tại hải ngoại thì các diễn biến như hiện nay không thể nào thực hiện được".

ÐÐ Witiyala Seewalie, Sư Cả và là Trụ Trì Tu Viện Minnnesota , nói: “Ngôi chùa Phật Giáo do người Tích Lan điều hành đầu tiên tại Minnesota sẽ được khánh thành ngày 24, 06, 2006 tại khu đất mới sở hữu số 3401 đường số 4”.

Tu sĩ học giả, ÐÐ Seewali, cũng là người lãnh đạo Hội Paramadhamma Chethiya Pirivena ở Tích Lan nói ngôi chùa sẽ mở cửa rộng đón tất cả mọi hệ phái Phật Giáo như Theravada, Mahayana và Mật Tông và những hệ phái khácmà không có sự kỳ thị nào, Sư nói “Một nỗ lực đặc biệt, sẽ được thực hiện để mang giáo pháp cao thượng của Ðức Phật đến với người Mỹ”

Tham dự buổi lễ khai mạc khánh thành ngôi chùa gồm có đông đảo Tăng Sĩ xuất sắc, lãnh đạo các hội đoàn, các tự viện Tích Lan ở khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và ở nước ngoài như Tích Lan, Tân Gia Ba , Anh Quốc v.v..Ngoài ra còn có sự hiện diện của Ðại Sứ Tích Lan ở Washington DC, Mr. Bernard Goonetilleke.

Sri Lankan President says opening of Minnesota Buddhist Vihara a remarkable event

By Walter Jayawardhana, Lanka Web, June 26, 2006

Los Angeles, USA -- “In an era when the Buddhist teaching is most wanted to the world. I treat the inauguration of the Minnesota Buddhist Vihara as a remarkable event. I wish the sublime motive of propagating the teaching of the Buddha by the inaugurators of this vihara be a success” said Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa issuing a special message in the event of the opening ceremony of the Minnesota Buddhist Vihara in the United States.

The thirty first Buddhist temple managed by Sri Lankan monks in the United States will be declared open , June 24, close to the scenic Mississippi river in the midst of a distinguished gathering of Buddhist monks in the city of Minneapolis .

The President further said, “It is quite evident that today the Buddhist philosophy is gaining ground in most of the western countries where materialism reigned earlier. I am glad to hear that Minnesota Buddhist Vihara in USA which had hitherto been sharing the premises of Vietnamese Buddhist Temple is to be shifted to a new location of its own. I fully realize that, had it not been for the selfless and dedicated efforts of the Ven. Mahasangha propagating Dhamma overseas, the present progress would not have been achieved at all.”

The first Sri Lankan managed Buddhist temple in the state of Minnesota will be declared open at the newly acquired property at 3401 North 4th Street Minneapolis, said Venerable Witiyala Seewalie the Chief Abbot and President of the Minnesota Buddhist Vihara Inc.

The scholar monk, Seewalie , who is also the head of the Paramadhamma Chethiya Pirivena in Ratmalana in Sri Lanka said the temple will be open for all Buddhist schools like Theravada, Mahayana and Vajrayana and other denominations without any discriminations. “A special effort ,” he said, “will be made to take Buddha’s sublime dharma to the Americans.”

A host of distinguished leaders representing Buddhist temples will be converging on Minneapolis to take part in the opening ceremony: Venerable Kurunegoda Piyatissa Nayaka Thero, Abbot New York Buddhist Vihara, New York, Venerable Walpola Piyananda Nayaka Thero, Abbot Dharma Vijaya Buddhist Vihara, Los Angeles, VenerablePallebage Chandrasiri Nayaka Thero, Abbot OregonBuddhist Vihara Oregon, Venerable Nakulugamuwe Sumana Maha Thero, President Society of Buddhist Volunteers, Singapore, Venerable Katugastota Uparatana Nayaka Thero, Abbot International Buddhist Center , Maryland, Venerable Maitipe Wimalasara Thero, Dharmavijaya Buddhist Vihara, Los Angeles.

The following lay diginataries also will participate: Mr. Bernard Goonetilleke, The Ambassador, Sri Lankan Embassy, Washington D.C., Mr. H.A. Podiappuhamy, Founder Sahana Foundation, London U.K. , Ms. Shani Wijay and Mr. and Mrs. Weerasooriya.

The ceremony which will start by hoisting American, Sri Lankan and Buddhist flags at 10.a.m., June 24 and will end by an hour long Maha Pirith chanting at 5 p.m. on the same day. A free lunch also will be served to the participating devotees following the alms giving to the Buddhist monks.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2866,0,0,1,0
No. 1019 (Upekha dịch)
Bãi mìn ở khu vực thánh tích Phật Giáo Afghanistan được giải tỏa.
Wednesday June 21, 2006(0125 PST)

Kabul—Chương Trình Họat Ðộng Bom Mìn thuộc chính phủ Afghanistan ( viết tắt MAPA) đang làm việc để giải tỏa một trong những nơi có truyền thống văn hóa nổi tiếng và địa danh du lịch tại Afghanistan, nơi có hai pho tượng khổng lồ cổ xưa 2,000 năm tuổi bị chính phủ cựu trào Taliban phá hủy hồi tháng 3 /2001 tại Bamyan.

Cơ Quan MAPA, được yểm trợ bởi Trung Tâm Hoạt Ðộng Bom Mìn Liên Hiệp Quốc vùng Afghanistan (United Nations Mine Action Center, viết tắt UNMACA) thay mặt cho Chính Phủ Afghan, đã giải tỏa những bãi mìn chung quanh các hang động mà các pho tượng đã từng được tôn trí trong mấy năm nay. Cơ quan MAPA đã giải tỏa được 3 bãi mìn chung quanh khu vực Phật tượng và hiện đang làm việc tại nhiều nơi khác.

Cơ Quan Kế Hoạch Giải Tỏa BomMÌnh (Mine Clearance Plannning Agency, thường được biết đến với cái tên viết tắt là MCPA) là một cơ quan bổ sung của chính phủ Afghan, hợp tác với MAPA với nhiệm vụ hàng đầu nghiên cứu địa hình.Công việc nghiên cứu địa hình bao gồm đánh dấu những khoảnh đất có bom mìn để mọi người có thể nhận biết và tránh xa, và bao gồm chuẩn bị cho khu vực giải tỏa .

Cơ Quan Cố Vấn Kỹ Thuật Afghan , hoặc ATC , một cơ quan làm việc bổ sung khác của Afghan, đang làm việc để dọn dẹp những bãi mìn chung quanh các hang động tại Bamyan.

Những chuyên viên tháo gỡ bom mìn của MAPA đã giải tỏa hơn một tỷ thước vuông những khu đất có mìn xuyên qua Afghanistan từ 1990, nhưng vẫn còn hơn 700 triệu thước vuông những khu vưc có bãi mìn còn lại. Những khu đất còn lại này gây ảnh hưởng đời sống tổng số 2 triệu người dân Afghan.

Hai chuyên viên tháo gỡ bom mìn làm việc cho MAPA đã mất mạng sống trong tuần qua tại hai nơi bất ngờ- một liên can đến một vụ bị đánh chất nổ (IDE) và một người bị tai nạn trong lúc tháo gỡ.

Chuyên viên tháo gỡ từ OMAR., một cơ quan bổ sung khác cuả MAPA, khi di chuyển trên đoạn đường từ Kandahar đến Heart, đã bị hệ thống viễn khiển nổ tung khiến một chuyên viên hy sinh, và hai người kaác đã bị thương. Trong một bi kịch khác xảy ra vào thứ năm, một chuyên viên khác từ ATC mất đi cuộc sống trong một tai nạn khi tháo gỡ tại tỉnh Paktia.

Các tai nạn bất ngờ đem đến con số chuyên viên tháo gỡ bom mìn bị hy sinh theo tính cách bị tấn công lên đến 7 người và những chuyên viên bị mất mạng theo tính cách bị tai nạn lên đến 8 từ khi bắt đầu vào năm 2005.

MAPA đang kế hoạch tái kiến thiết sẽ đựoc thực hiện vào mùa hè này trong một tình trạng thiếu thốn ngân quỹ. Cơ Quan MAPA cũng có kế hoạch cắt giảm công nhân viên chức, cơ quan mà hiện nay có số nhân viên hơn 10,000 người ở khắp đó đây trong nước,và với mục đích tăng dần năng suất để có thể phù hợp với tiêu chuẩn Hiệp Ước Chống Bom Mìn .Căn cứ theo tinh thần của hiệp ước, Người dân Afghan sẽ được thoát khỏi nỗi lo sợ sự đe dọa của bom mìn vào năm 2013.

MAPA clears the Buddha sites
Wednesday June 21, 2006 (0125 PST)

Kabul: The Mine Action Programme (MAPA) is working to clear minefields in one of most prominent cultural and tourist spots in Afghanistan - the site of the two giant, 2,000-year-old Buddha statues that were destroyed by the Taliban in March 2001 in Bamyan.
The MAPA, which is coordinated by the United Nations Mine Action Center for Afghanistan (UNMACA) on behalf of the Afghan government, has been clearing minefields surrounding the caves that once housed the Buddhas for the past few years now. The MAPA has already cleared three minefields surrounding the site of the Buddhas and is at work on others.

The Mine Clearance Planning Agency, more commonly known as MCPA, is an Afghan implementing partner of the MAPA that is in charge of surveying the area. The task of surveying involves marking contaminated land so that people can identify and avoid high-risk areas and includes preparing the contaminated area for clearance. Afghan Technical Consultants, or ATC, another Afghan implementing partner, is working to clear the minefields surrounding the caves in Bamyan.

The deminers of MAPA have cleared more than one billion square meters of contaminated land across Afghanistan since 1990, but more than 700 million square meters of contaminated land remain. The remaining contaminated land affects an estimated four million Afghans.

Two deminers lose their lives .

Two of the deminers working for the MAPA lost their lives last week in two separate incidents - one involving an improvised explosive device (IED) and the other a demining accident.

Deminers from OMAR, an Afghan implementing partner of the MAPA, were travelling in a convoy last Thursday on the road from Kandahar to Herat when a remotely controlled improvised explosive device (IED) went off. One deminer died, and two others were injured. In another tragedy on Thursday, a deminer from ATC lost his life in a demining accident in Paktia province.

The incidents bring the number of deminers who have died as a result of insurgent attacks up to seven and the number of deminers who have died as a result of demining accidents up to eight since the start of 2005.

The MAPA plans to restructure .

The MAPA is planning a restructuring that will take place this summer in the face of a shortfall in funding. The MAPA plans to downsize its number of staff, which now tops more than 10,000 employees across the nation, and aims to increase the productivity so that Afghanistan will be able to meet its Anti-Personnel Mine Ban Treaty obligations. Under the Treaty, Afghanistan is to become free of the threat of mines and unexploded ordnance by 2013.

Afghanistan, which ranks as one of the most heavily contaminated countries in the world, and became a member of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction on 1 March 2003.

http://paktribune.com/news/index.php?id=147499