<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 8 28, 2006

No. 1089 (Upk dich)

Chùa cổ 500 năm tuổi ở Chang Mai bị sập đổ.

CHIANG MAI, Aug 20 (TNA)- Khu vực gần ngôi chùa ( chedi) lịch sử cổ xưa 5 thế kỷ bị sụp đổ trong khuôn viên một ngôi chùa Phật Giáo sau cơn mưa lớn trút xuống thuộc vùng cựu thủ đô phía bắc khiến nhà chức trách tỉnh ly phải tuyên bố là. “ khu vực nguy hiểm ”

Mang lưới an toàn được đặt năm thước cách xa từ ngôi chùa chedi 505 năm tuổi trong vòng phạm vi vùng ngoại ô thuộc ngôi chùa lịch sử Pan On tại khu thành phố Chiang Mai

Những người thăm viếng bị cấm đoán không được đi vào khoảng đất rào kín hành lang ngôi chùa vì người ta lo ngại cơn mưa khác có thể làm sụp đổ phần khác của ngôi chùa xưa cổ tại sườn núi phía tây và gây tổn hại người qua lại và những người thăm viếng có thể đánh cắp đi những di tích khảo cổ.

Các viên chức thành phố hiện tại đang bảo vệ chung quanh cơ sở sụp đổ 24/24 với quan tâm đặc biệt vì có thể kẻ trộm sẽ lợi dụng tình hình đánh cắp hình tượng Phật được gìn giữ bên trong ngôi chùa được xây dựng trong triều đại của Hoàng Đế Meng Rai thứ 12

Viện chủ trì cho rằng việc sup đổ là do nước mưa thấm vào các làn rạn nứt của kiến trúc.

Những cư dân sống gần ngôi chùa nói rằng họ nghĩ rằng việc sụp đổ có thể là do kết quả của việc tái kiến thiết hai ngôi chùa chedis, điều đó gây ảnh hưởng đến sự sụp đổ của ngôi chùa. Họ nói những công nhân xây dựng đã khoan vaò bên trong nền móng các tháp cho việc khám xét vào 2 ngày trước khi bị sụp đổ.

Dân địa phương nói việc khoan đục làm cho yếu hơn mặt khác nước mưa thấm dần bên trong chedi đã có sẵn nguy hại dễ dàng cho việc sập đổ.

Các viên chức thuộc Bộ Mỹ Thuật Cao Ðẳng sẽ duyệt xét công trình bị hư hại trong thời gian không lâu.


Collapsed Chiang Mai pagoda declared danger zone

CHIANG MAI, Aug 20 (TNA) - The area near an historic five-century-old pagoda (chedi) which collapsed in a Buddhist temple compound on Friday after heavy rain lashed this former northern capital has been declared
a "danger zone" by provincial authorities.

Safety nets have been installed some five metres away from the 505-year-old chedi within the precincts of the historic Pan On Temple in downtown Chiang Mai.

Visitors have been barred from entering the temple compound due both to concern that further rainfall might collapse another part of the ancient pagoda on the eastern flank and hurt passers-by and that some
visitors might attempt to carry away historic artefacts.

Municipality officials are now guarding the collapsed structure on a round-the-clock basis with particular concern for the possible theft of Buddha amulets which were kept inside the pagoda, built during the
reign of the 12th king of the Meng Rai dynasty.

The abbot of the temple believes the collapse resulted from rain entering the structure through cracks.

Residents living nearby the temple said they believed that the collapse might have resulted from the temple's ongoing restoration work on two chedis, which made them vulnerable to damage. They said construction workers had drilled into the stupa's base for an inspection just two days before it collapsed.

Local residents said the drilling made it vulnerable to further rainwater seepage into the already damaged chedi making it collapse.

Fine Arts Department officials will inspect the damaged structure soon. (TNA)-E111

http://etna.mcot.net/query.php?nid=24210

No. 1100

Thai court spares founder of Dhammakaya
Bangkok Post, Aug 23, 2006

Embezzled temple assets returned

Bangkok, Thailand -- The prosecution has withdrawn an embezzlement charge against Phra Dhammachayo, former abbot of Wat Dharmakaya temple, and his close disciple following the return of the embezzled assets.


Late in 1999, the prosecution charged the former abbot, 62, and Thavorn Phromthavorn, 57, with embezzling about 36 million baht in cash belonging to the temple in Pathum Thani.

The money was used to buy two plots of land, covering over 900 rai, in tambon Nong Phra of Wang Sai Phun district in Phichit. Mr Thavorn was registered as the owner of the plots.

The entire amount embezzled stood at 959.3 million baht and the money spent on the two plots was part of it.

The abbot was also charged with distorting Buddhist teachings and causing conflicts among monks.

However, Winyu Winyakul, executive director of the office of criminal litigation, requested the withdrawal of the case in court on Monday. The request reasoned that the former abbot and his follower contributed to proper Buddhist teachings and supported religious activities involving both state and private sector projects.

In addition, he said, they had returned all the 959.3 million baht cash and land suspected of being misappropriated from the temple.

The return of assets is in line with the Supreme Patriarch's directive that monks must hand their assets generated during their monkhood to their temples.

The prosecution stated that the suit stood to create a bigger rift between the clergy and laymen had it been pursued. It felt that it would be best to withdraw the case for the sake of unity in society.

The court approved the withdrawal yesterday.

The withdrawal also effectively annuls the prosecution's investigation concerning suspected embezzlement of the temple's 930 million baht by the former abbot and his followers and suspected forgery of documents by his disciples.

Athapol Yaisawang, spokesman of the Office of the Attorney-General, said yesterday the case could be withdrawn as long as the court had not delivered a verdict.

There have been similar withdrawals of criminal lawsuits for violations of the national forest reserve act and lawsuits against rebels and terrorists, he said.

Outspoken monk Phra Phayom Kalayano, abbot of Wat Suan Kaew temple in Nonthaburi, said it is difficult to act against Wat Dharmakaya because its followers include influential and prominent people.

If the prosecution had gone all the way with the case, it could have provoked the temple's followers into violent responses, he said.

The government also used Wat Dharmakaya as the venue for a recent gathering of local administrators from across the country, the monk noted.

He said the withdrawal was not beyond his expectation. ''With the let-off, the temple may now get the impression that the law was on its side, and it could do whatever it wanted.

''From now on, if religious offenders have influential support in court, it will be difficult for them to lose the case,'' said the abbot.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=52,3073,0,0,1,0
No. 1098 NEW(Hạt Cát dịch)
Một trung tâm Phật Giáo giới thiệu sự lợi lạc của thiền quán đến cho những tâm hồn nặng trĩu.

By EILEEN SCHULTE, Times Staff Writer
Published August 26, 2006

TARPON SPRINGS, Florida -Trong một thế giới hỗn độn đầy ắp công việc, máy móc, truyền hình và điện thoại di động, các nhà khoa học Pat và Micheal Lawman phát hiện rằng họ không thể đơn giản để cho tâm trí căng thẳng của họ ngưng nghỉ khi đến lúc phải đi ngủ.

Nhưng thay vì phải dùng dược liệu, họ xoay qua hành thiền.

Thí nghiệm hiệu quả.

“Chúng tôi trở về nhà và ngủ suốt đêm lần đâu tiên trong nhiều năm”. Pat Lawman, 53 tuổi, nói về kinh nghiệm lần đầu tiên thực hành nghệ thuật cổ xưa này vào hai năm trước.

Gia đình Lawman là chủ công ty Morphogenesis, một công ty công nghệ sinh học ở Oldsmar, là hai trong số người tham dự một khóa thiền quán Phật giáo được France Roy hướng dẫn trong tuần này.

Do nhu cầu gia tăng, trung tâm Phật Giáo Parbawatiya, trụ sở tại Safety Harbor, đã giới thiệu một lớp chi nhánh tại Trung Tâm Cộng Ðồng Tarpon Springs ở số 400 S đường Walton.

Roy, 22 tuổi, một sinh viên tốt nghiệp tại Ðại Học DeVry, một chuyên viên phát triển nhu liệu tại công ty Image One ở Tampa, Florida, đã thực tập thiền quán từ hồi 16 tuổi.

Hiện anh là điều hợp viên chương trình giáo dục tại Trung Tâm Thiền Tập Parbawatiya, trung tâm được thiết lập năm 1996 do giảng viên Nick Gillespie.

Gillespie là giảng viên thường trú tại các trung tâm ở Safety Harbor, trung tâm Kancha Buddhist Center ở Sarasota và Drolma Buddhist Center ở Fort Lauderdale thuộc vùng Miami, Florida.

Trung tâm mà anh ta thành lập là trung tâm Phật giáo đầu tiên theo truyền thống New Kadampa . Phật Giáo New Kadampa, một nhánh Phật Giáo Ðại Thừa sáng lập bởi một đại sư Ấn Ðộ, Master Atisha ( 982-1054 sau Tây Lịch), truyền thống này về sau được Ðại Sư Tông Khách Ba cải tổ thành trường phái Ge lug pa, người Tây Phương đối với truyền thống này dễ dàng chấp nhận và đưa vào áp dụng trong đời sống hằng ngày để thực tập đời sống an bình hòa ái hơn” Roy nói như trên.

Ðể giúp đỡ các học viên thư giản tâm trí và buông bỏ mọi dính mắc, Roy dùng phương pháp theo dõi hơi thở để hướng dẫn hành thiền.

Anh yêu cầu học viên xả bỏ hết ganh tỵ, giận dữ, sầu bi và tất cả những vọng tưởng, hoặc những gì mà anh gọi là độc tố ngăn trở hạnh phúc.

Anh yêu cầu họ ngồi thẳng trên ghế của họ , khép hờ đôi mắt và đôi bàn tay đặt ngửa lên nhau trong lòng.

“ Bắt đầu từ đỉnh đầu, từ từ di chuyển xuống thân thể và hãy để cho bất cứ những gì căng thẳng tan biến đi”, anh nói với học viên “Quét xuống cánh tay bạn và hãy tưởng tượng bạn đang có cảm giác xả bỏ một phần gánh nặng của hành lý. Cứ đơn giản mường tượng là nó đang rơi xuống, quét xuốg chân bạn, hãy để bất cứ áp lực nào còn lại trong cơ thể bạn trôi ra khỏi đôi chân của bạn”.

Bashaw, 43, một nhân viên làm việc trong kỹ nghệ hàng không, đã thực hành thiền quán được một năm, nói rằng nó đã cải thiện đời sống anh. “Nó làm tâm tư tôi lắng động, nó giúp tôi điều phục áp lực xảy ra trong ngày một cách hữu hiệu hơn”.


At peace in Tarpon Springs
A Buddhist center introduces overburdened minds and bodies to the benefits of meditation.
By EILEEN SCHULTE, Times Staff Writer
Published August 26, 2006

TARPON SPRINGS - In a chaotic world filled with work, computers, television and cell phones, scientists Pat and Michael Lawman found that they simply could not turn off their racing minds when it came time to go to sleep at night.

But instead of medication, they turned to meditation.

The experiment worked.

"We went home and slept all the way through the night for the first time in years," 53-year-old Pat Lawman said of her first time practicing the ancient art more than two years ago.

The Lawmans own Morphogenesis, a biotech company in Oldsmar, and were two of several people who participated in a new Buddhist meditation class led by France Roy this week.

Because of increased demand, the Parbawatiya Buddhist Center, based in Safety Harbor, is offering an introductory "branch class" from 7:30 to 8:45 p.m. every Wednesday at the Tarpon Springs Community Center, at 400 S Walton Ave.

Roy, 22, a graduate of DeVry University and a computer software developer at Image One in Tampa, has practiced meditation since he was 16.

He is now the education program coordinator at the Parbawatiya Meditation Center, which was established in 1996 by kadam, or teacher, Nick Gillespie.

Parbawatiya (pronounced par-bah-wah-tee-ya) is the name of a female Buddha of Wisdom. In the Sanskrit language, the name means "radiant dawn" and calls to mind the blissful wisdom of an enlightened being.

Gillespie is the resident teacher at the center in Safety Harbor, the Kancha Buddhist Center in Sarasota and the Drolma Buddhist Center in the Fort Lauderdale/Miami area.

The centers he founded were the first of their kind in Florida to offer classes in the New Kadampa Buddhist tradition. New Kadampa Buddhism, a Mahayana Buddhist school founded by the Indian Buddhist Master Atisha (982-1054 A.D.), is easier for Westerners to "integrate into their daily lives to become more peaceful and loving people," Roy said.

"It encompasses all 84,000 teachings of Buddha," he said. "They can be bits of advice or entire sutras."

To encourage participants to relax their minds, let go of worries and find lasting happiness, Roy uses breathing exercises and guided meditation.

He asks the students to let go of jealousy, anger, ignorance and other delusions, or what he called poisons, that block happiness.

He asks them to sit up straight in their chairs, lightly close their eyes and place their hands in their laps with their thumbs gently touching.

"Starting at the crown of your head, slowly work down your body and let any tightness dissolve away," he tells the participants. "Scan down your arms and feel as though you are letting go of heavy pieces of luggage. Simply feel them fall away. Scan down your legs, letting any stress that remains in your body flow out of your feet."

Ed Bashaw, 43, has been practicing meditation for a year and said it has improved his life.

"It calms my mind," said Bashaw, who works in the airline industry. "It helps me better handle stressful situations that come up during the day."

Eileen Schulte can be reached at schulte@sptimes.com or (727) 445-4153.

[Last modified August 26, 2006, 06:31:20]

http://www.sptimes.com/2006/08/26/Northpinellas/At_peace_in_Tarpon_Sp.shtml