<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 18, 2005

No. 0089

CÁC CHÙA Ở BANGKOK CÚNG DƯỜNG CHO CÁC CHÙA Ở PHIÁ NAM

Theo tin từ Bangkok, các chùa ở Bangkok cùng với Câu Lạc Bộ các phu nhân sĩ quan Bộ Quốc Phòng sẽ cúng dường đến chư tăng các chùa ở 3 tỉnh phía Nam bị thiệt hại nặng nề bởi các cuộc bạo động vừa qua, là tỉnh Yala, Narathiwat và Pattani.
Đại diện cho Câu Lạc Bộ và của các chùa ở Bangkok sẽ đến thăm và cúng dường các ngôi chùa ở biên giới phía Nam vào ngày 22/2 tới đây.
Câu Lạc Bộ cũng dự định sẽ tổ chức lễ cúng dường thật lớn ở các ngôi chùa phía Nam vào tháng 8 để kỷ niệm ngày sinh của Hoàng hậu vào ngày 12/8.
Hơn 1.100 vị sư ở trong 227 ngôi chùa ở 3 tỉnh phía nam này đang được quân đội bảo vệ nghiêm mật.
Họ phải ở yên trong chùa suốt hàng tháng trời không ra ngoài để được an toàn.
Nhiều người dân địa phương khong dám đến chùa vì sợ trở thành nục tiêu tấn công của nhóm người bạo động quá khích, và một số thậm chí đã dời đi nơi khác.
(Liễu Pháp dịch)


Bangkok temples donate to temples in deep South

BANGKOK, Feb 18 (TNA) - Bangkok temples and the Defence Ministry officials’ wives club will make donations to Buddhist monks in Thailand's three southern-most provinces of Yala, Narathiwat and Pattani hit by violent insurgency.
Thais are invited to make the donations, the Permanent Secretary for Defence, Gen. Oud Buangbon, told TNA.
Representatives from the club and the Bangkok temples will make the first trip to the areas to distribute the donations to the southern border temples on 22 February.
The club also plans to make a major merit making and offering to the southern temples in August to mark Her Majesty the Queen’s birthday--12 August.
More than 1,100 monks in 227 temples in the three provinces have been under heavy security guard.
They have been restricted to their temple compounds for months for their own safety.
Fewer local residents now visit the temples for fear that they may become targets of attacks, and many have moved out of the areas. (TNA)--E112, E002
No. 0088

Sự thành lập cuã Thiếu Lâm Tự

Vào năm 497 sau công nguyên, tại núi Tung Sơn, thuộc ngoại thành Tỉnh Hồ Nam, Bá Đa đến từ Ấn Độ sáng lập ra chuà Thiếu Lâm. Bá Đa rất yêu thích vỏ thuật Trung Hoa, nhưng ông ta không chắc chắn có thễ tự học được vỏ thuật.. Ngược lại,hai đại đệ tữ cũa ngài là Thần Châu và Huệ Quang Châu thì võ công thượng thừa…
Theo Tài Liệu Lịch sử Trung quốc, Thần Châu có thễ leo tường thẵng đứng bằng tay (Bích Hổ Du Tường) và Khinh công tuyệt đĩnh.. Huệ Quang Châu thì nổi tiếng với cước pháp và trụ pháp công cao thâm không lường… Thần Châu và Huệ Quang Châu là 2 nhà sư Thiếu Lâm đầu tiên thực tập và có 1 võ công thâm hậu.
Từ đó Chuà Thiếu Lâm là nơi quy tụ tất cả các cao thũ Võ Lâm ở Trung Hoa.
Một yếu tố quan trọng khác, Văn Đế đời nhà Tuỳ đã rất chú trọng và mỡ mang Phật Giáo Trung Hoa và tạo rất nhiều điều kiện cho Thiếu Lâm Tự phát triển nhằm chống lại sự hoành hành cuã bọn giang hồ tà ma ngoaị đạo thời bấy giờ, chính vì thế mà càng ngày càng nhiều nhà sư Thiếu Lâm biết võ công.
Những nhà sư Thiếu Lâm dần dà tham gia giúp đỡ triều đình chống lại các cuộc phãn loạn, nội chiến, và sự xâm lăng từ Nhât Bãn .
Bồ Đề Đạt Ma là 1 vị tổ sư nổi tiếng khác tại Thiêú Lâm Tự, ngài vốn là người Ấn Độ đến Trung Quốc vào thế kỹ thứ nhất trước Công Nguyên, nhưng ban đầu không thích hợp lắm với tầng lớp lao động Trung Hoa vì sự khác biệt to lớn giữa phong tục tập quán và văn hoá giữa 2 nước. Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi Bồ Đề Đạt Ma Khám Phá ra Thiền Tông, ngài đã phỗ thông hóa và truyền phương pháp thiền tông 1 cách hiệu quả 527 lần tại Thiếu Lâm Tự. Thiền Tông kể từ đó chiếm trên 70% trong các chuà cuã Trung Hoa. nhờ phù hợp với văn hoá phong tục và tập qúan của dất nước này.
DươngTiêu lược dịch.


The Beginning of the Shaolin Temple

In the Songshan Mountains, Suburban Zhengzhou, Henan Province, 497 A.D., Ba Tuo came to China from India and founded the Shaolin Temple. He was very interested in Chinese Wushu (martial arts or kungfu to Westeners) but it was not known if he had training himself. But his disciples Seng Chou and Hui Guang had perfect skills. According to historical records, Seng Chou was able to "walk a wall" and leap up to a rooftop with one bound showing his formidable strength in the legs. For Hui Guang, it was said he could keep a shuttlecock (or like a badminton birdie) in the air by kicking it 500 times in a row while balancing on the rails round a well. Hui Guang and Seng Chou were the first Shaolin Monks to practice martial arts. But what contributes to Shaolin Monks awesome participation in wushu training is the geographical location and distinct historical cirumstances of their temple.
The geographical location of the temple in the Central Plains became an ideal place for retired generals, malcotents and refugees from the law who came to Shaolin Temple because of its tolerant atmosphere. Most of these people that came though, were already wushu experts therefore they could teach each other skills.
The other factor was the need for protection of the temple against bandits. Emperor Wen Di during the Sui Dynasty gave Shaolin 1, 648 acres of land because monasterial economies expanded due to the court's interest in Buddhism. Shaolin Temple had halls, extensive grounds, employees and attendants. Therefore, bandits would attack. In order to protect their temple against these marauding bandits, monk-soldiers were born.
Monk-soldiers indicated to the ruling class and society that they wer devoted in wushu training. In the history of China, these Buddhist disciples had participated in battles for the government against warlords and invaders such as those of the Japanese Pirates. The monk-soldiers were usually rewarded with more land or some achieving ranks in the army. The mass participation in military campaigns marked a turning point in the development of Shaolin Kungfu.
Bodhidharma is the other famous character in Shaolin History. The Indian form of Buddhism, Hinayana, founds its way into China in the 1st century B.C., but didn't fit Chinese conditions therefore not well received by the Chinese working people because of the differences between India and China such as natural conditions, social customs, languages, etc. But this was all different after Bodhidharma founded the Chan Sect. He came to China in 527 settling in Shaolin Temple. There, he taught his new disciples a new school of Buddhism, the Chan Sect, which differs from Hinayana since it adapts more to the Chinese culture. Because of the Chan Sect and the Shaolin Monks embraced the Buddhist faith, they accepted many others since the Chan Sect tolerates everything but killing, robbing, looting and sex. Other Buddhist schools were more strict. The Chan Sect spread rapidly in China dominating more than 70% of Buddhist Temples throughout the country.No.0087
Muốn biến đổi nhà thờ thành ngôi chùa lớn

viết bởi ky' giả Douglas Belkin, Globe Staff, February 17, 2005

Những người lãnh đạo trong khu Lowell's cộng đồng Á Châu đã dự trù mua lại nhà thờ Notre Dam de Laurdes thuộc tiểu bang Boston trên đường Smith một nửa giá, để họ sửa chữa lại thành ngôi chùa Phật giáo.
Ngôi chùa tọa lạc ngay trung tâm cộng đồng Phật tử người Cambodian, và những người Cambodian tại nơi đây với y' tưởng sẽ mua được ngôi nhà thờ này để sửa chữa lại thành ngôi chùa Phật giáo, nhưng họ không thể có số tiền lớn để mua nó.
Ngôi nhà thờ và những cơ sở chung quanh trị giá 2.3 triệu, những người Cambodian chỉ có thể trả tới giá 1 triệu mà thôi, nhưng hy vọng rằng họ sẽ được chất thuận
Ngôi nhà thờ Notre Dame de Lourdes là một trong 80 cơ sở thuộc địa hạt dưới quyền tổng giám mục trong 357 địa phận sẽ đóng cửa. Sự đóng cửa các địa phận giáo xứ này là một phần của sự cải tổ lại nguồn máy giáo xứ bắt đầu từ tháng 1 năm 2004 trong sự thức tỉnh về sự khủng hoảng tài chánh do giới linh mục gây nên từ những tai tiếng do những vụ xâm phạm ti`nh dục.
Nhà thờ Notre Dame được xây từ năm 1962, khi đó được coi như là trung tâm của những người Pháp-Gia Nã Đại thuộc Thiên chúa giáo, nhưng bây giờ một số lớn những người Á Châu đã tụ tập về đây sinh sống. Có khoảng 30,000 người Cambodians và 90% là Phật tử. Một ngôi chùa nằm trên đường Cambridge, rộng 4000 square-fơot được biến thành ngôi chùa từ một kho chứa hàng. Nó là một nơi chật chội cho đám táng, cho sinh hoạt văn hoá và sự thờ phượng. Vị trưởng nhóm người Cambodian đã nói như vậy.
Vị Thị Trưởng Armand Mercier nói rằng ông không biết nhiều về sự đề xuất này để mà cho đưa ra lời bi`nh luận. Nhưng ông ta đã nói rằng :"Điều chắc chắn xảy ra là cộng đồng Cambodian sẽ cần nơi thờ phượng rộng lớn hơn."
Những người tị nạn Cambodian bắt đầu đến Lowell lập nghiệp từ năm 1980 sau khi Khmer Đỏ tàn sát giết hại nhiều người tại xứ sở của họ. Những người Cambodian quốc tịch Hoa Ky` bây giờ đã chiếm khoảng 25% dân số tại thành phố này, nhưng họ đã gặp khó khăn với những bé gái nhỏ mang thai, những băng đảng, những căng thẳng tâm thần.
Theo lời vị trưởng nhóm Cambodian, thi` 41 % người Cambodian tại Lowell tri`nh độ học vấn dưới lớp 5 và 29% cuộc sống dưới mức nghèo khổ. Tôn giáo và văn hoá anchor sẽ thay đổi điều đó
Ông David W. Smith, vị cố vấn cho địa hạt dưới quyền tổng giám mục nói rằng, ông ta hy vọng rất cao về giá cả được chấp thuận để phù hợp với cộng đồng đang cần.

Minh Hạnh dịch

Buddhists eye church property

Leaders would convert space to larger temple
By Douglas Belkin, Globe Staff February 17, 2005


Leaders in Lowell's burgeoning Southeast Asian community are planning to ask the Archdiocese of Boston to sell them the Notre Dame de Lourdes Church on Smith Street for less than half its assessed value so they can convert it into a Buddhist temple.

"We are hoping they will hear the programs we offer and consider us," said Samkhann C. Khoeun, a spokesman for the Glory Buddhist Temple Development project. "It's located in the center of the Cambodian-American community and we could really use the space. We just can't afford it yet."
The church and rectory are assessed at $2.3 million, according to Michael Harkins of Andover, the listing agent for the property. Khoeun said his organization can afford to offer only $1 million but hopes the archdiocese will take into account that the building will remain a house of worship and will consider the future of the community when they select a buyer.
Bids for the property are due on Friday and Khoeun said officials from the Buddhist temple are expecting to offer a formal proposal for the church by then.
Harkins said about a half dozen developers, churches, and nonprofit organizations have expressed interest in the 11,818-square-foot church and 4,488-square-foot rectory.
Notre Dame de Lourdes Church is among 80 of the archdiocese's 357 parishes slated to be closed, said Ann Carter, a spokeswoman for the archdiocese. The closings are part of a reorganization that began in January 2004 in the wake of the financial crisis prompted by the clergy sexual abuse scandal.
The church closed in September and the property went on the market in November.
Carter would not comment on the archdiocese's reaction to the temple's plans.
In a statement released in November, David W. Smith, chancellor of the archdiocese, said that each sale decision will based "on many factors, including proposed property use, price, and contingencies."
"It is our hope to maximize the financial consideration with the needs of the communities we serve," Smith said.
When the Notre Dame Church was built in 1962, it was in the heart of a French-Canadian Catholic neighborhood but that area is now largely Southeast Asian. There are about 30,000 Cambodians in Lowell, 90 percent of whom are Buddhist, Khoeun said. The Glory Buddhist Temple on Cambridge Street, a 4,000-square-foot converted warehouse, is the only Buddhist temple in the city. It's packed for funerals, cultural events, and worship, and Khoeun said the community needs more space to accommodate the population.
"With a new place of worship, the Glory Buddhist Temple will continue providing religious and cultural programs and social services," Khoeun wrote in a draft of the proposal that the temple plans to submit. "It will also create space for the development of new programs, including a senior day program, a drop-in center, a youth activities center, and a community technology center."
In an effort to sway the Archdiocese, the Cambodian community is trying to enlist the help of several Lowell politicians.
Mayor Armand Mercier said he does not know enough about the proposal to comment on it. But he said that "it is inevitable that [the Cambodian community] will need more houses of worship."
Notre Dame is among six parishes in Lowell to be closed by the archdiocese. The others are Sacred Heart in South Lowell; Holy Trinity in Lower Belvidere; St. Louis de France in Centralville; Ste. Jeanne d'Arc in Pawtucketville; and Nuestra Senora del Carmen Church in the Acre.
A forum to discuss the rehabilitation and reuse of the closing churches is scheduled for 9 a.m. tomorrow at the Patrick J. Mogan Cultural Center at 40 French St. Khoeun said it is important that the city take into account the needs of the Southeast Asian community.
Cambodian refugees began arriving in Lowell in large numbers in the early 1980s after the Khmer Rouge decimated their country. Cambodian-Americans now make up about a quarter of the city's population but they have struggled with teen pregnancy, gang involvement, and post traumatic stress syndrome.
According to Khoeun, 41 percent of Lowell's Cambodians have less than a fifth-grade education and 29 percent live below the poverty rate. A religious and cultural anchor is critical to changing that, he said. "We need a place to call home again," Khoeun said. "Our bodies are here, but our soul and spirit is not being taken care of."

http://www.boston.com/news/local/articles/2005/02/17/buddhists_eye_church_property/
No. 0086
Đời sống trong chùa đem lại an lạc cho tâm

Viết bởi ky' giả Mark Winter, The Korea Herald

Gyeonju, Nam Hàn -- Từ khung cảnh đồ sộ của chùa Bulguksa tại tỉnh Gyeongju, cho đến nơi trú ngụ cổ xưa Hwaomsa trong ngọn núi Jiri, hầu hết những ngôi chùa Phật giáo Đại Hàn đều là những biểu tượng hùng vĩ của nền kiến trúc cổ xưa .
Sau khi đi du lịch khắp nơi trong xứ sở hấp dẫn và lôi cuốn này, tôi đã ghé qua rất nhiều ngôi chùa, đôi khi cố y' thăm viếng và cũng lắm khi do tình cờ dẫn dắt. Thông thường, mỗi cảnh chùa đều co' một nét khác biệt hẳn hòi bởi sự nguy nga, tráng lệ, hầu hết biểu lộ sự thiêng liêng và đặc thù riêng biệt. Một trong những ca'i thích thu' của việc hành hương đến những ngôi chùa ở vùng quê Đại Hàn là thưởng thức sự yên tỉnh trong không khí trong lành và cảnh sắc ngoạn mục.

Tôi đã đến thăm chùa Bulhoesa, trong thành phố Naju, Jeollanma-do cho nhiều ly' do. Tôi đến thăm ngôi chùa này không giống như những lần viếng thăm các ngôi chùa khác là thường tôi ở đó một vài giờ rồi trở về nhà, nhưng lần này tôi đã ở lại qua đêm.

Từ năm 1991, Buhoesa có nghĩa là "Nơi của Đức Phật hội nghị", nơi đây giảng dậy thiền Zen Phật giáo trong suốt mấy tháng mùa hè. Chương tri`nh giảng dậy được vị trụ trì của chùa hướng dẫn, đo' là Sư Jeong-yeon, một người rất được ngưỡng mộ và kính trọng tại Đại Hàn do sự tận tụy nghiên cứu và giảng dậy thiền Zen. Mặc dù đối với người khác thi` ông dễ dãi, nhưng đối với bản thân ông vô cùng nghiêm khắc, ông đã hành tri` không ngủ trong một trăm ngày và không nói một câu với ai trong ba năm. Vị Trụ trì và Phật Tử tại chùa đã giúp đỡ dân chúng trên 10 năm, trong những việc chẳng hạn như tắm rửa cho những người bịnh và những người già yếu. Ông ta đã thành lập những chương tri`nh giảng dậy giúp cho nhiều người có thể ti`m thấy sự thích thú trong việc trú ngụ tại chùa, để có thời giờ cho quán chiếu nội tâm, đó là cơ bản chủ yếu của thiền Zen.

Chùa Bulhoesa, cách Gwangju khoảng 40 phút lái xe, ngay dưới chân một ngọn núi tọa lạc giữa đập nước Da-do thuộc thành phố Naju, và chùa Wơon-jơon trong Hwa-sun. "Da-do" có nghĩa là "thành phố trà" bởi vi` đó là quê hương của Chodi-sunsa, người đầu tiên mang cây trà xanh đến Đại Hàn.

Mặc dù ngày hôm nay, những gia đình tại Bulhoesa vẫn tiếp tục làm trà bằng tay từ những cây trà được trồng chung quanh ngôi chùa - loại trà đặc biệt này có thể mua với khoảng một trăm ngàn tiền Đại hàn một gói (khoảng 50 pounds, tiền Anh). Ngôi chùa là một ngôi chùa lâu đời nhất trong xứ sở này và ngôi chùa đã được dựng lên bởi Maranata, một danh tăng người Ấn Độ, vào năm 366 trước Tây Lịch. Một điều thú vị là, tại cổng vào có hai bức tượng khoảng 300 năm.

Một bức tượng được hi`nh dung cho bà nội, với những đường nhăn dưới mũi, phía bên kia là tượng của ông nội, được tô điểm bằng hàm râu. Họ là một đôi hạnh phúc sẽ cho bạn một cảm tưởng rằng những gi` bạn ước muốn sẽ tới với bạn, nhưng đừng có dừng lại nhi`n họ qúa lâu, nếu không hệ thống báo động điện tử sẽ hú lên đến điếc tai. Lần đầu đến thăm chùa Bulhoesa, tôi đã cảm thấy rất xúc động.

Những phiền não được lắng xuống bởi sự thanh tịnh của ngôi chùa, trong sự hít thở không khí trong lành của thung lũng, một vườn trồng tiêu có ngọn suốt chảy ngang qua và những hàng liễu đang rũ khóc, tôi đã không thể làm ngơ để được nắm lấy cơ hội ở lại đêm tại ngôi chùa này. Câu hỏi được đặt ra trong tôi là tôi sẽ ngủ ở đâu? Tôi sẽ ăn thế nào, nhiều hay ít? Những người Phật tử tại đây cần tôi làm gì? Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao tôi có thể thoát ra được nếu co' quá nhiều rắc rối? Có thể những con gấu, con cọp chung quanh đây sẽ đem tôi đi trong đêm tối! Với một y' tưởng ti`m nguồn an ủi cho sự lo sợ đó, tôi mở cuốn sổ ghi chép của tôi, và bắt đầu ghi những công việc làm, những mối lo lắng, và những điều tôi quan sát được tại đây
Bản dịch của Minh Hạnh


Temple stay: A way to achieve peace of mind

By Mark Winter, The Korea Herald, Sept 1, 2003

Gyeonju, South Korea -- From the magnitude of Bulguksa in Gyeongju, to the sheltered antiquity of Hwaomsa in Jiri Mountain, most Korean Buddhist temples stand as magnificent examples of traditional architecture.
After traveling extensively around this fascinating country, I have both intentionally visited and at times stumbled across many temples. More often than not, each has been distinguished from the next by majestic, almost divine qualities and characteristics. One of the most appealing aspects of going to any rural temple in Korea is that you can enjoy tranquility, fresh air and picturesque scenery.
Yet last month I found myself visiting Bulhoesa temple, in Naju City, Jeollanam-do, for more holistic reasons. I would not simply arrive, stay for a couple of hours and then head home, as is the usual case - this time I would make the temple my home for one night.
Since 1991, Bulhoesa, which means 'place of Buddha's meeting', has offered a free Zen Buddhism training course during the summer months. The course was opened by the temple's only 'Seu-nim' (monk or nun), Jeong-yeon, who is highly-respected throughout Korea for his life's devotion to Zen doctrine. Although kind to others, he is extremely strict to himself: once he studied without sleep for one hundred days and did not speak a word for another three years. Seu-nim and the believers at the temple have helped people for over ten years, in ways such as giving baths to weak and old folk. He set up the training course so that many people can enjoy the experience of staying at a temple, while having time for self-reflection, which is a fundamental aspect of Zen.
Bulhoesa, which means 'place of Buddha's meeting', is located forty minutes by car from Gwangju, in the foothills of a mountain situated between Da-do dam in Naju City and Woon-joon temple in Hwa-sun. 'Da- do' means 'the town of tea' because it is the hometown of Chodi-sunsa, who brought the first green tea plants to Korea.
Even today, the Bulhoesa family still make hand-made tea from wild tea plants which grow abundantly around the temple site - this special tea can be purchased for the pricely sum of one-hundred thousand won (around fifty pounds) a bag. The temple is one of the oldest in the country and it was originally built by Maranata, the famous monk of India, in AD366. Interestingly, the gates are guarded by two three hundred-year-old statues.
One is a figure of an old Grandmother, complete with wrinkles under her nose; opposite her is a Grandfather, who is adorned with a cute stitched beard. They make a lovely couple who will apparently make your wishes come true, but don't stop to look at them for too long, or the high- tech sensors and CCTV will detect you and trigger an ear-splitting alarm! On first sight of Bulhoesa, my emotions were mixed.
Despite feeling overwhelmed by the temple's setting, in a breathtaking lush green valley, peppered with streams and weeping willows, I just couldn't ignore my obvious apprehension to spending the night there. Where would I sleep? How much (or little) food would I be given? What would the Buddhist services require me do? But most importantly, where on Earth could I escape to if it all became too much to handle? Perhaps the local bear and tiger community would take me in for the night! On that comforting thought, I took out my notebook and started penning my actions, anxieties and observations.

No.0085
Một ngôi chùa tại thành phố Petaling, Malaysia có từ 1000 năm, bị quên lãng

bài viết Teoh Teik Hoong và Audrey Edwards ,Tờ báo the star ngày 6 tháng 2 năm 2005


RELIGIOUS PORTRAYAL: Dipamkara making a gesture of reassurance and holding a fold of his robe at his shoulder while two attendants make the gesture of explanation and hold a blue lotus in an illustration from the manuscript kept at Cambridge University.
Tại Petaling Malaysia, ngôi chùa Kota Gelanggi có từ 1000năm. Một nhà chuyên viên của trường Đại học Cambridge cho biết rằng thành phố bị bỏ quên Kota Gelanggi có thể có những ngôi chùa có từ 1000 năm ở những nơi ít người biết đến.
Jamieson, là người lưu giữ kho tàng kinh sách Pali tại trường đại học Cambridge của Anh quốc nói rằng trong 1 cuon sách có vẽ một bức họa nguyên thủy được vẽ lên hình ảnh tiền thân của Đức Phật Dipankana với dáng oai nghi trong bộ lễ phục dài bên cạnh có hai vị thần Hộ Pháp tay cầm đóa hoa Sen. Ông Jamieson nói rằng bức tranh được tìm thấy trong ti`nh trạng dở dang.

Mặc dù vậy, sự kiện đó được viết lại với 8000 ngàn do`ng chữ có thể miêu taả là một hòn đảo hay một nước thuộc về Sumatra và một phần bán đảo của Nam Dương.

Ông Jamiesion đã trả lời trong cuộc phỏng vấn qua email rằng : tình trạng của những bản thảo thi` bức họa đã có từ 1015 trước Công Nguyên.

Những bài kinh đ ược chép trên lá palm đã được đem đến đại học Cambridge từ Nepal và nguyên văn bản là tiếng Sanskrit

Và cũng trong bức tranh đó cũng họa lên 2 vị Bồ Tát rất oai nghi tay cầm đóa hoa sen ở trong chùa chung quanh là cây cối

Ông Jamesion cũng n ó i thêm rằng cho dù có bức tranh đó hay không thi` thành phố bị quên lãng Kota Gelanggi cũng có một kho tàng quí giá để khám phá

Ông nói “ thành phố đó nếu sự thật đúng như lời tiên đóan thi` rất tốt đẹp cho sự ti`m to`i, nếu như không phải là sự thật thi` nó vẫn có giá trị và phong cách của bức hoạ về tòa lâu đài và những cái co`n lại cũng có giá trị như nhau"

Ông cũng bài tỏ rằng ông sẵn sàng giúp đỡ những cuộc thám hiểm để kiểm tra về các thành phố bị quên lãng do viện bảo tàng và nha khảo cổ đề xướng

Và ông cũng nói thêm rằng những di tích lịch sử rất quan trọng cho tôn giáo, thương mại, và sự liên hệ của thế giới trong thời gian đó và nhiều thứ khác trong vũ trụ

Cuối cùng ông nói: Tôi cảm nhận chắc chắn rằng những gi` kiếm được và chỉ nhận biết được vật đó thi` phải thẩm tra, nghiên cứu nó trong tinh thần khoa học.

Tầm Thinh phỏng dịch,Minh Hạnh hiệu đính

1,000-year-old image of temple may be that of Kota Gelanggi

BY TEOH TEIK HOONG AND AUDREY EDWARDS

PETALING JAYA: The lost city of Kota Gelanggi in Johor may be the unidentified temple shown in a 1000-year-old illustration of an unknown place in the region, a Cambridge University expert said.
R.C. Jamieson, Keeper of Sanskrit Manuscripts at the University of Cambridge, Britain, said the origin of the illustration which showed a former Buddha, Dipamkara, making a gesture of reassurance and holding a fold of his robe at his shoulder in a temple in Java had yet to be verified.
?However, we must bear in mind that Java then might not have been just the present island alone. At the time of The Perfection of Wisdom in 8,000 Lines (Astasahasrikaprajnaparamita) manuscript, the term encompassed Sumatra and part of the Malay peninsula.
?The manuscript states that the image was taken around 1015AD,? he said in an e-mail interview from London.

RELIGIOUS PORTRAYAL: Dipamkara making a gesture of reassurance and holding a fold of his robe at his shoulder while two attendants make the gesture of explanation and hold a blue lotus in an illustration from the manuscript kept at Cambridge University.The palm-leaf manuscript got to Cambridge from Nepal and the main text was in Sanskrit, Jamieson added.
The illustration also shows two attendants who are bodhisattvas (deities) making the gesture of explanation and holding a blue lotus, among other items, while standing in a temple between some trees.
Jamieson said whether or not the illustration was that of the lost city of Kota Gelanggi, it was worth a detailed investigation.
He said: ?If they were the one and the same, it would be a fabulous discovery. If they are not, the work is still valuable and the style of the illustrated building and remains could still be very similar.?
He expressed his willingness to assist in any expedition to verify the lost city initiated by the Museum and Antiquities Department.
Jamieson said the history of such places was important in the history of religion, trade, and international contact at the time and in many other spheres.
?I feel sure something has been found and the only sensible thing is to examine it in a scholarly fashion,? he added.
A website located at
www.edlis.org/pow depicts many illustrations from the book.