<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 11 02, 2005

No. 0595 (Hạt Cát dịch)
Tượng Phật cao nhất Âu Châu sẽ được xây dựng ở Cựu Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết.

Bản tin đăng tải trên trang Web MosNews ngày 01 tháng 11, 2005

Kalmykia- Hình tượng Ðức Phật cao nhất Âu Châu sẽ được xây dựng ở Elista, thủ đô của nước cộng hòa Kalmykia, một quốc gia thuộc miền nam Liên Bang Sô Viết, nơi dân cư bản xứ theo Phật Giáo, tờ nhật báo Nezavisimaya Gazeta đã tường trình như trên.

Pho tượng Ðức Phật chín mét chiều cao được thiết kế bởi kiến trúc sư Vladimir Vaskin sẽ được tôn trí tại Trung Tâm Phật Giáo Âu Châu ở Elista cho buổi lễ khai mạc vào ngày 26 tháng 12 tới đây. Ngôi chùa mới xây dựng, được đồ họa bởi các nghệ thuật gia Nepal dự trù sẽ đón chào tín chúng lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2006. Các nhà điêu khắc Ấn Ðộ và Nepal sẽ tạc thêm 17 pho tượng các vị thánh đệ tử của Ðức Phật.

Khuôn viên ngôi chùa tương lai này đã được dâng cúng cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trong thời gian Ngài thăm viếng Kalmykia năm vừa rồi. Chính phủ địa phương đã thỉnh cầu Ðức Ðạt Lai tham dự buổi lễ khai mạc Trung Tâm Phật Giáo Âu Châu nhưng Ngài trả lời rằng Ngài chỉ tham dự khi nào ngôi chùa ở đó được xây dựng lên.

Europe’s Highest Buddha Statue to Appear in Russia

Created: 01.11.2005 13:37 MSK (GMT +3), Updated: 13:37 MSK, 12 hours 54 minutes ago
MosNews

Europe’s highest monument to Buddha will be erected in Elista, the capital of Russia’s southwestern republic of Kalmykia, where most of the indigenous population are practicing Buddhists, Nezavisimaya Gazeta daily reported.

The 9-meter statue of Prince Siddhartha Gautama, designed by architect Vladimir Vaskin, will be mounted in the European Buddhism Center in Elista that is due to open on Dec. 26. The new temple complex, painted by Nepalese artists, is to welcome the first faithful in spring 2006. Indian and Nepalese sculptors will make statues of 17 Buddhist saints.

The Dalai Lama himself consecrated the site of the future church complex during his visit to Kalmykia last year. The local government invited him to participate in the opening ceremony of the European Buddhism Center, but the Buddhist leader is reportedly only going to attend when the temple is built.

http://mosnews.com/news/2005/11/01/buddhamonument.shtml