<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 12 01, 2005

No. 0649 (Hạt Cát dịch)
Những điều đúng và sai của tu sĩ trong Trung tâm thương mại.
Bản tin đăng tải trên trang Web BangkokPost ngày 01 tháng 12, 2005
Thai Rath Editorial - Bản dự thảo thiết lập “Một Góc Phật Pháp”trong các trung tâm thương mại là một ý kiến hay ho kêu gọi sự thảo luận xa hơn. Bộ Trưởng Văn Hóa Uraiwan Thienthong khởi xướng ý kiến trong tuần lễ vừa qua, nói rằng nó sẽ giúp khuyến khích giới trẻ học hỏi Phật pháp.

Trích dẫn một thống kê mới đây của bộ văn hóa, Bà Uraiwan nói 65% các gia đình Thái không bao giờ đi chùa, 35% thỉnh thỏang. Trong kế hoạch dự thảo, bộ sẽ thuê một vị trí khoảng 200 mét vuông trong mỗi trung tâm thương mại để thiết lập một trung tâm Phật pháp nơi mà giới trẻ có thể học hỏi giáo lý qua video và tranh ảnh triển lãm.

Chư Tăng sẽ có mặt tại chỗ để giải đáp thắc mắc và hướng dẫn lớp hành thiền. Ðây là một ý tưởng hay ho, nhưng nó bị phản đối bởi một số người nghĩ rằng một góc tôn giáo như thế không thuộc diện ở trong một trung tâm thương mại.

Thượng Nghị Sĩ Montri Sintavichai nói nó không phù hợp cho chư tăng mạo hiểm bên trong một trung tâm thương mại, nơi mua bán phức tạp. Có đủ chùa chiền trong thành phố có thể trợ giúp truyền bá Phật pháp cho giới trẻ. Bộ Trưởng Bộ An Sinh và Phát Triển Xã Hội Muangsook Wattana nói rằng phương pháp giảng dạy Phật pháp cần được cải thiện để thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Một thống kê của Bộ Phát Triển Xã Hội cho thấy tuổi trẻ nghĩ rằng không được “thoải mái- mát mẻ” khi viếng thăm một ngôi chùa.

Ông Wattana cũng đề nghị rằng các trung tâm thương mại đóng cửa vào ngày Chủ Nhật thì giới trẻ sẽ ở nhà với cha mẹ hoặc đi chùa. Có nhiều phương pháp để thu hút quần chúng đến chùa, ví dụ như Ðại Học Phật giáo có thể gửi tu sĩ trẻ đến giảng dạy giáo pháp ở các trường học và các cộng đồng.

Bộ Văn Hóa có thể dành một ngân khoản riêng để tu bổ các ngôi chùa và làm cho nó lôi cuốn giới trẻ nhiều hơn. Chùa chiền nên quang đãng và cống hiến một không khí an bình cho tâm thức quan khách. Nên có một góc để hành thiền trong mỗi ngôi chùa.

Về phía tăng sĩ, các vị trụ trì phải giám sát chư tăng dưới quyền kiểm sóat của mình trong việc hành trì giới luật và tận dụng thời giờ học hỏi giáo pháp. Huyền thuật bùa chú chế tạo bởi các tu sĩ ương ngạnh phải được chấm dứt.

The rights and wrongs of monks in supermarkets


Thai Rath Editorial - The proposed setting up of "Buddhism corners" inside department stores is a good idea that calls for further debate. Culture Minister Uraiwan Thienthong floated the idea last week, saying it would help encourage youngsters to learn the Lord Buddha's teachings.

Citing a recent ministry survey, Mrs Uraiwan said 65 per cent of Thai families never visit a Buddhist temple. Thirty-five per cent visit the temple from time to time. Under her proposal, the ministry will rent 200m2 of space in each department store to set up a centre where youngsters can learn the dharma through a video display and exhibition. Monks will be on hand to answer questions and conduct a meditation class. This is a good idea, but it is opposed by a number of people who think such a religious corner does not belong in a department store.

Senator Montri Sintavichai said it is not suitable for monks to venture inside a department store, which is a commercial centre. There are enough Buddhist temples in the city centre that can help propagate Buddhist teachings among the young, he said. Social Development and Human Security Minister Wattana Muangsook said monks' teaching techniques must be improved to draw more youngsters to learn Buddhism. A survey conducted by his ministry showed that young Thais think it is not "cool" to visit a temple.

Mr Wattana also suggested that shopping centres be closed on Sundays so the young can stay at home with their parents or visit temples. There are many ways to draw people to temples. For example, the College of Buddhism may send educated young monks to teach in schools and communities. The Culture Ministry may set aside a budget to beautify temples and make them more attractive to youngsters. Temples should be clean and offer real peace of mind for visitors. A meditation corner should be available at each temple.

For their part, abbots must take care that monks under their control are disciplined and devote their time to learning dharma. Black magic rituals conducted by wayward monks must be stopped.

http://www.bangkokpost.com/News/01Dec2005_news74.php