<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 2 20, 2005

No. 0090
PHẬT PHÁP ĐƯỢC CHÚ Ý ĐẾN TRONG NGÀY CHUYỂN HOÁ TÂM
(Bài viết của Janet I.Tu, phóng viên tờ Seattle Times)

Cách đây 4 tháng, khi Hội Phật Pháp Tây Bắc (Northwest Dharma Association) tổ chức “Ngày Chuyển Hoá Tâm”, chỉ có khoảng 75 người tham dự, nhưng năm nay con số dự kiến sẽ là hơn 300, theo lời của vị chủ tịch Hội.
Ngày Chuyển Hoá Tâm là một lễ hội được tổ chức hàng năm trên hơn 40 thành phố ở Hoa Kỳ để tán dương Phật giáo, một tôn giáo đang được 1/8 dân số thế giới thực tập.Được bảo trợ bởi Hội Phật Pháp Tây Bắc và Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Á Châu Seattle, lễ hội này sẽ gồm có các buổi giảng pháp, hành thiền, tụng kinh, và các hoạt động cho thiếu nhi do các Phật tử theo nhiều truyền thống Phật giáo hướng dẫn.
Sự phát triển của lễ hội phản ánh sự lan rộng của Phật giáo trên khắp đất nước Hoa Kỳ và đặc biệt là ở Tây Bắc, nơi có những cộng đồng Phật giáo lớn nhất trong cả nước.
Có khoảng 400 nhóm Phật tử và ngôi chùa ở Washington, Oregon và British Columbia, so với con số 100 vào thập niên 1990.
Theo ông George Draffan, Chủ tịch Hội Phật Pháp Tây Bắc, thì khoảng 1/3 thực tập theo Phật giáo Tây Tạng, và một số khác thực tập thiền.Những nhóm Phật tử này bao gồm những người Mỹ chính gốc và những người Á di cư. Hội Phật giáo Tây Bắc có những hoạt động để đem những nhóm này đến với nhau, chảng hạn như ngày Chuyển Hoá Tâm này.

(Liễu Pháp dịch)

Buddhist teachings to be noted at "Change Your Mind Day"

By Janet I. TuSeattle Times staff reporter

Four years ago, when the Northwest Dharma Association organized "Change Your Mind Day," about 75 people attended. This year more than 300 are expected, according to the association's president.
Change Your Mind Day is an annual festival held in more than 40 cities in the United States to celebrate Buddhism, which is practiced by perhaps one-eighth of the world's population.
Co-sponsored locally by the Northwest Dharma Association and the Seattle Asian Art Museum, the Seattle event will include Buddhist teachings, meditation, chanting and children's activities led by practitioners from several Buddhist traditions.

The festival's growth in Seattle mirrors the expansion of Buddhism nationwide and particularly in the Northwest, which has one of the nation's largest concentrations of Buddhists.

There are about 400 Buddhist groups and temples in Washington, Oregon and British Columbia, compared with 100 in the mid-to-late 1990s.

About a third practice Tibetan Buddhism, with another significant portion practicing Zen Buddhism, according to George Draffan, president of the Northwest Dharma Association.

The groups include American-born practitioners and Asian immigrants.

The Northwest Dharma Association has been working to bring those groups together for events such as Change Your Mind Day.
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2001998981_change07m.html