<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 8 25, 2005

Bản tin ngày 25 tháng 08 năm 2005
TT Giác Đẳng thông tin về tin tức Phật Giáo thế giới trong rơom Diệu Pháp
Minh Hạnh ghi chép

Đề án chiếu môt quang ảnh về tượng Phật tại Bamiyan bằng tia laser.

TT Giác Đẳng: Bản tin đầu tiên được gửi đến qúi vị là một nhà nghệ thuật người Nhật Bản hiện đang sống tại Hoa Ky`, anh đã bố trí và xin phép để thực hiện một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật này được diễn ra tại một vị trí rất lịch sử và đặc biệt liên quan đến Phật giáo đó là Bamiyan ở A Phú Hãn. Như chúng ta được biết rằng pho tượng đại Phật ở Bamiyan bị chính phủ Taliban phá hủy vào năm 2001. Hiện nay có rất nhiều nỗ lực để tái tạo pho tượng này, cho đến hôm nay thi` người ta đã có một số bước tiến rất quan trọng. Tuy nhiên trong trường hợp này thi` nhà nghệ thuật Hiro Yamagata đã đưa ra một đề án và đề án này đã bắt đầu được thực hiện, là sẽ chiếu một quang ảnh về tượng Phật đó bằng kỹ thuật tia sáng laser và để có được điện để chiếu thi` người ta phải xây cất một nhà máy điện chạy bằng gió trong khu vựa Bamiyan này để có điện chiếu quang ảnh lên trên nền của bức tượng cũ.
Thật ra đây là một tác phẩm mang tính nghệ thuật, tuy nhiên là một công tri`nh nghệ thuật rất tốn kém, người ta phải tốn 14 máy laser như vậy để có thể chiếu được pho tượng Phật đúng theo dạng nguyên thủy và chúng ta được biết rằng với kỹ thuật hiện tại người ta có thể làm như một tượng nổi chứ không phải là tượng hai chiều. Ngoài hệ thống điện chạy bằng quạt gió thi` một số khác sẽ xử dụng bằng năng lượng mặt trời. Công tri`nh này được thực hiện bởi bản thân của anh cùng với công ty xe hơi của Đức, công ty Mercedes bảo trợ.
Theo anh Hiro Yamagata, nhà nghệ thuật đang thực hiện công tri`nh này thi` hi`nh ảnh Đức Phật tại Bamiyan trước sự tàn phá cũng như nỗ lực hiện tại để trùng tu tái tạo nó là một dấu ấn lịch sử, và trong thế kỷ này đã nói lên tại sao nhân loại vẫn có thể làm nên một việc ngông cuồng, điên rồ và cái hệ quả khó lường được, và bổn phận của những người co`n tỉnh táo, bổn phận của những người sống với lương tri là làm thế nào nhắc nhở cho cộng đồng nhân loại thấy rằng chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tránh một thảm trạng huỷ diệt văn hoá như vậy xảy ra trong tương lai, Đức Phật là hi`nh ảnh của đại từ và mặc dù những người Hồi giáo cực đoan Taliban phá hủy pho tượng Phật trong một thái độ rất lỗ mãng, rất cực đoan đầy tính ky` thị của họ. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay không có người Phật tử nào nhân danh việc đó để có những bạo động, có những bạo loạn giết chết những người Hồi giáo bởi vi` nghĩ rằng pho tượng Phật bị phá hủy. Đối với những người Tây Phương thi` đạo Phật không phải chỉ có khuôn mặt nhân từ của Đức Phật và những lời dạy nhân từ của Đức Phật, mà chính lời dậy đầy từ bi đó đã thấm nhuần trong thế giới của những người con Phật, không có người Phật tử nào có thể nhân danh Đức Phật, nhân danh lời dậy của Ngài để gây tổn thương đến chúng sanh khác cho dù để trả đủa đối với một hành động phá hoại.
Người ta ướt chừng công tri`nh này sẽ bắt đầu vào tháng Ba năm 2006 và hoàn tất vào tháng Sáu năm 2007 với 140 máy điện bằng quạt gió sẽ tạo nên một công tri`nh có thể nói rằng nổi bật ở thành phố Bamiyan, và mỗi một nhà máy phát điện như vậy sẽ tạo khoảng 4000 kilowatt điện lực, có thể nói rằng đây là một công tri`nh quy mô cần nhiều nhân sự và tiền bạc. Hiện tại theo anh Hiro Yamagata thi` công tri`nh này với phương diện tài chánh đã được bảo trợ đầy đủ, vấn đề co`n lại chỉ là sự thực hiện mà thôi.

Tích Lan

Bà Tổng Thống Tích Lan Chandrika Kumaratunga đã nhân buổi lễ khánh thành một công tri`nh Phật giáo tại Tích Lan đã tuyên bố rằng chính phủ Tích Lan có một bổn phận đặc biệt là bảo vệ và gi`n giữ Phật giáo. Phật giáo không phải chỉ là một tôn giáo tại Tích Lan mà Phật giáo là một gia tài, một truyền thống và một sự tồn tại của đất nước Tích Lan qua suốt 23 thế kỷ vừa qua, kể từ khi vương quốc đầu tiên được thành lập tại xứ này. Mặc dù Tích Lan ngày nay là một quốc gia có nhiều tôn giáo và đặc biệt ở trong một bối cảnh đang có cuộc nội chiến vi` sự tranh đấu đòi ly khai của một số người Tamil ở miền bắc Tích Lan, nhưng vị Tổng Thống Tích Lan nói rằng không có nghĩa là những thách thức hiện tại sẽ dẫn người ta đến chỗ kết luận là một lúc nào đó Phật giáo ở Tích Lan sẽ xuống hàng thứ yếu hay trở thành một tôn giáo như những tôn giáo khác. Chính phủ Tích Lan trong lãnh vực ngoại giao từ Liên Hiệp Quốc cho đến những nước khác luôn luôn có những lên tiếng cổ võ làm thế nào sự gi`n giữ di sản văn hoá Phật giáo được tồn tại không phải chỉ riêng đất nước Tích Lan mà cả thế giới này. Trong ba quốc gia Tích lan, Miến Điện và Thái Lan thi` có thể nói rằng trên phương diện tổ chức xã hội Thái Lan có lợi thế rất lớn vi` đây là một quốc gia mà Phật giáo là quốc giáo và có một cơ cấu chùa chiền Tăng lữ đông đảo mạnh mẽ, riêng về xứ Tích Lan thi` nguồn máy chính trị hiện nay của Tích Lan vẫn cho thấy một điều rằng người Tích Lan đặc biệt quan tâm làm thế nào để bảo vệ một tôn giáo mà có rất ít tiền bạc và có rất ít khả năng để chống cự lại những xâm thực văn hoá ồ ạt từ bên ngoài nhất là từ Phương Tây. Lời phát biểu của Tổng Thống Tích Lan có thể được xem như là một trong những đường hướng quan trọng mà chính phủ Tích Lan đã và đang theo đuổi.
No. 0489 (Hạt Cát dịch)

Học sinh ngất xỉu trong lúc hành thiền

SURACHAI PIRAGSA

Bản tin đăng trên tờ Bangkok Post số ra ngày 26 tháng 08, 2005
Buri Ram- Thái lan- Khoảng 30 em học sinh trung học bị ngất xỉu trong khi thực tập thiền định ở một ngôi chùa tại khu vực Satuk hôm tối thứ tư trong một đợt cắm trại Phật Giáo.

Sự việc xảy ra khiến giới phụ huynh vội vã chạy đến chùa đón con em khoảng 200 học sinh tham dự cắm trại, họ nghĩ rằng con em họ bị trừng phạt vì xúc phạm đến thần linh nên bị bệnh.

Khoảng 260 học sinh từ trường Ban Muang Bua Witthaya thuộc khu Surin Tha Tum đang ở trong ngày cuối cùng của ba ngày cắm trại tại trung tâm thực hành giáo pháp chùa Thart Champa Thong.

Khoảng 30 học sinh bị co giật và ngất xỉu gần như cùng một lúc trong khi đang hành thiền trong chánh điện lúc 11 giờ đêm

Các học sinh khác, giáo chức và chư tăng lấy làm kinh ngạc nhưng nhanh chóng cứu cấp và liên hệ với bệnh viện địa phương để kịp thời chữa trị.

Khi nghe sự việc xảy ra, hằng trăm phụ huynh kéo tới chùa, e ngại rằng con em họ có thể gặp nguy hiểm và mong muốn đưa con em họ về nhà. Nhưng giới giáo chức và chư tăng từ chối, nói rằng triệu chứng này rất phổ thông đối với các học viên thiền tập và sức khỏe sẽ trở lại bình thường.

Chakkrit Paengma, giám thị nhà trường nói rằng có lẽ học sinh bị ngất xỉu vì kiệt sức do ăn uống không đầy đủ trong buổi sáng và buổi trưa trong khi hành thiền quá lâu.

Nhưng một vài bậc phụ huynh nghĩ rằng học sinh bị trừng phạt vì có thái độ không đúng hoặc xúc phạm đến các loài phi nhân trong khuôn viên ngôi chùa.

Chư tăng chịu trách nhiệm nghĩ rằng học sinh bất tỉnh có lẽ vì tâm thức các em yếu ớt nên đã không thể định tâm trở lại.

Montri Laithong, 55, nói rằng ông đến để đón cô cháu gái trong số 30 học sinh bất tỉnh nhưng giới giáo chức từ chối và yêu cầu ông hãy chờ đến ngày chấm dứt đợt cắm trại. Ông nói y tá cho biết cháu gái ông bị ngất xỉu vì kiệt sức.

Somboon, 52, nói rằng cháu trai ông không ở trong nhóm học sinh bị bệnh nhưng ông cũng muốn đưa cháu về vì ông sợ rằng rồi cháu sẽ cũng bị như vậy.Mass fainting during meditation

SURACHAI PIRAGSA

Buri Ram _ About 30 high school students passed out while practising meditation during a Buddhist camp at a temple in Satuk district on Wednesday night.

The incident prompted parents to rush to pick up more than 200 participating students, believing that the sick had insulted spirits and been punished.

About 260 students from Ban Muang Bua Witthaya School in Surin's Tha Tum district were on the last day of a three-day camp at Wat Thart Champa Thong's dhamma practice centre in Satuk.

About 30 suffered convulsions, went into shock and fell unconscious almost at the same time while meditating in the temple's main hall about 11pm.

The other students, school teachers and monks were stunned, but were quick to give the students first aid and call for help from the district hospital.

On hearing about the incident, hundreds of parents flocked to the temple, afraid that their children could be in danger and wanting to take them back home. But the teachers and monks refused, saying the symptoms were common for those practising meditation and would heal naturally.

Chakkrit Paengma, chief of the school's student affairs division, said the students might have fainted because they did not have enough to eat for breakfast and lunch and had been meditating for a long time.

But some parents believed the students might have been punished for behaving improperly or for insulting some spirits in the temple compound.

The monks in charge believed the children passed out because their souls were weak and wandering and could not find their way back to their bodies.

Montri Laithong, 55, from Surin's Chumphon Buri district, said he had come to pick up his niece who was among the 30 students who passed out, but the teachers refused to let him and asked him to wait until the camp ended.

He said a nurse told him his niece had fainted from exhaustion.

Somboon Lenkhammee, 52, from the same district said his nephew was not among the sick, but he had come to take him back home for fear that he would be in danger as well.

http://www.bangkokpost.com/News/26Aug2005_news19.php