<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 1 19, 2006

No. 0750 ( Hạt Cát dịch)

Oldest Buddhism literature in Chinese discovered in N. China

UPDATED: 17:24, January 19, 2006

"Zhu Fo Yao Ji Jing", a collection of Buddhist sutra in Chinese, has been discovered out of a number of fragments in Dalian, a coastal city in northeast China's Liaoning Province.

Some of the slates are as large of magazines we read and some of them are as small as nail.

As the oldest Buddhism literature in Chinese, the collection was completed in 296 AD during Chinese Western Jin Dynasty (265-317).

Researchers with the Lushun Museum in Lushun city of Liaoning Province devoted themselves to sticking the fragments together and make them into a book.

It took two months for them to complete the work, combining totally 14 pieces into 11 tablets, the smallest of which contains fewer than ten characters.

By People's Daily Online

http://english.peopledaily.com.cn/200601/19/eng20060119_236760.html
No. 0748 (Hạt Cát dịch)
Hội Nghị đề cao giá trị Phụ Nữ Phật Giáo Á Châu

Wednesday January 18, 2006
Bản tin được đăng tải trên tờ The Star, Mã Lai ngày 18 tháng 01, 2006.
Kuala Lumpur, Mã Lai Á -Ðã được tổ chức tại 8 quốc gia Á Châu, Hội Nghị Quốc Tế Sakyadhita, chữ Sakyadhita có nghĩa là Thích Nữ, với mục đích cải thiện đời sống phụ nữ Phật giáo trong khi phát triển tiềm năng của họ, sẽ được tổ chức tại Mã Lai Á lần đầu tiên.

Ðể đẩy mạnh sự kiện này, Tu Viện Buddhist Maha Vihara và Giáo hội Phật Giáo Mã Lai đã tổ chức một bữa cơm chiều gây quỹ hôm thứ Bảy tại Chùa Buddhist Maha Vihara, Kuala Lumpur.
Funds raised from the dinner will be used to sponsor nuns and Buddhist laywomen from other Asian countries to the conference in June.
Tịnh tài thu góp được từ bữa cơm sẽ dùng để bảo trợ tu nữ và tín nữ từ những quốc gia Á châu khác đến tham dự hội nghị trong tháng 6, 2006.

Thư ký nghị viên Bộ Phát Triển Cộng Ðồng, Phụ Nữ và Gia Ðình, Bà Datin Paduka Chew Mei Fun, đã tổ chức bữa cơm chiều cùng với chủ tịch liên minh Sakya Quốc Tế, Hiệp Hội Phụ Nữ Phật Giáo, Ni Sư Karma Lekshe Tsomo và ÐÐ Chang Heng, chủ tịch ủy ban tổ chức hội nghị tại Mã Lai.

Sakyadhita là một liên minh phụ nữ quốc tế thành lập tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ năm 1987

Bà Chew nói “Có khoảng 300 triệu phụ nữ Phật Giáo trên khắp thế giới kể cả 130,000 nữ tu. Rất nhiều trong số phụ nữ này sống một cuộc đời nghèo khó, không có cơ hội thích đáng trong việc học hỏi hoặc phương tiện thực hành giáo pháp”.

Bà thêm “Chúng tôi nhận thấy hội nghị này có thể giúp đề cao phụ nữ và họ sẽ thể hiện được một tính chất năng động trong tương lai gần”.

Bà nói Chính phủ đã biểu lộ rõ ràng sự đồng tình để cho phụ nữ dấn thân vào mọi lãnh vực nhưng an ninh của phụ nữ vẫn còn có thể bị xâm phạm trong sự gia tăng bạo hành phái tính như cưỡng bức, bắt cóc, và bạo hành trong gia đình.

Bà kêu gọi những nạn nhân đau khổ ở những cơ quan chính phủ, xã hội, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ hãy đấu tranh chống lại bạo hành phái tính và ủng hộ ủy ban tổ chức cho những nỗ lực của họ.

Ni Sư nói đó là điều duy nhất giải thích tại sao hội nghị được tổ chức ở một quốc gia đa văn hóa.

Bà nói “Tại đây, chúng ta có thể mang mọi người đến với nhau từ nhiều bối cảnh khác nhau và thành lập một thế giới hòa bình. Trong thời gian này, chúng ta sẽ thảo luận vai trò của phụ nữ Phật tử trên một cộng đồng đa văn hóa toàn cầu”. “Phụ nữ đóng một vai trò trọng yếu trong xã hội bởi vì họ dịu dàng, từ ái, tỉ mỉ, tình cảm thân thiện và ân cần đối với những người kém may mắn”.

ÐÐ Cheng Hang cho biết hội nghị sẽ có các đại biểu của 45 quốc gia tham dự.

Hội Nghị Quốc Tế Sakyadhita Phụ Nữ Phật Giáo kỳ thứ 9 sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến 21 tháng Sáu tại TrungTâm Triển Lãm Sau Seng Lum – Tu Thành Lâm, (Pochong) Mã Lai.

Empowering Asian Buddhist women
Wednesday January 18, 2006

HAVING been held in eight Asian countries, the Sakyadhita International Conference, aimed at improving the lives of Buddhist women while developing their potential, will be held in Malaysia for the first time.

In conjunction with this, Buddhist Maha Vihara and Malaysian Buddhist Association organised a dinner on Saturday at the Buddhist Maha Vihara Temple, Brickfields, Kuala Lumpur.

Funds raised from the dinner will be used to sponsor nuns and Buddhist laywomen from other Asian countries to the conference in June.

Women, Family and Community Development Ministry parliamentary secretary Datin Paduka Chew Mei Fun launched the dinner alongside Sakyadhita International Association of Buddhist Women president Venerable Karma Lekshe Tsomo and Venerable Chang Heng, chairman of the conference organising committee in Malaysia.


Chew flanked by Lekshe Tsomo (left) and Chang, receiving a token of appreciation from the fund-raising dinner organising chairperson Rupa Peyadasa.
Sakyadhita is an international alliance of women founded in Bodhgaya, India, in 1987.

“There are an estimated 300 million Buddhist women worldwide, including 130,000 who are nuns. Many of these women live in poverty, without adequate opportunities for education or facilities for religious practice,” said Chew.

“We recognise that this conference can empower women and they will ensure a dynamic nation in the near future,” she added.

She said the Government had demonstrated strong commitment for women’s advancement in every aspect, but women’s security remained vulnerable to increasing gender-based violence like rape, snatch theft and domestic violence.

She called for smart partnerships between government agencies, society, media and non-governmental organisations to combat gender-based violence, and commended the organising committee for its efforts.

Lekshe Tsomo said it was unique that the conference would take place in a multi-cultural country.

“Here, we can bring people from different backgrounds together and establish a world of peace. This time around, we will discuss the roles of Buddhist women in a global multi-cultural community,” she said.

Chang said the conference would be attended by delegates from 45 countries.

She said women play a crucial role in society because they were gentle, compassionate, meticulous, motherly and care for the less fortunate.

The 9th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women will be held from June 17 to 21 at the Sau Seng Lum (Puchong) Exhibition Centre.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/1/18/central/13061282&sec=central
No. 0745 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Amravati chuẩn bị nâng cấp.

Bản tin được đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel ngày 16 tháng 01, 2006.
VIJAWADA: Amavarati, một thành phố thánh địa lâu đời trong nước, sẽ sớm nâng cấp diện mạo.

Bộ trưởng YS Rajasekhar Reddy đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi bởi lòng kính trọng Ðức Dalai Lama. Ðức Dalai Lama đã nhấn mạnh việc phát triển ngôi làng trở thành một trung tâm Phật Giáo quốc tế.

Ông khẳng định với Đức Đạt Ma việc đó sẽ sớm tiến hành phát triển trở thành một nơi chốn Phật Giáo quan trọng. Ông cũng hứa hẹn bắt đầu thành lập văn phòng du lịch địa phương trong tỉnh. Khi Dalia Lama thăm viếng Amavarati trong năm 1987, Ngài nói nơi này rất thiêng liêng cho chúng tôi.

Ông tuyên bố: “Chúng tôi tìm hiểu về nơi này qua sách vở và cuối cùng biết được địa vị thực sự của Amaravati”.

Sau 15 năm, đức Dalai Lama đã đồng ý ban phép Kalachakra của Ngài tại đây. Mặc dù Đạo Phật đã bắt nguồn từ Bihar nhưng đã lan rộng đến những nơi khác trên khắp thề giới từ nơi này.

Mặc dù Amaravati được nhìn nhận là một địa điểm Phật giáo, nhưng chỉ có Kalachakra này mới khiến người ta có thể nhận thức rõ tầm quan trọng lịch sử của danh địa này.Thư ký DC Rosaih nói hiện nay Amavarati đã được nổi tiếng quốc tế.

Ðiều này xảy ra bởi vì Phật Tháp nơi đây cao nhất trên thế giới. Giám đốc nghiên cứu khảo cổ địa phương Ông Dr Jitendra Das nói họ sẽ nỗ lực bảo tồn ngôi Phật Tháp. Chính phủ rất có thiện chí phát triển Amavarati trở thành một trung tâm quốc tế “ Buddh Adarsh Matham”
Ông cũng cho biết rằng họ đang cố gắng mang đến đây thêm vài phiến đá hoa còn lại của ngôi tháp từ viện bảo tàng Eamore.

Amaravati all set to get a face-lift
Monday January 16 2006 10:49 IST
VIJAYAWADA: Amaravati, one of the ancient holy towns in the country, will get a face-lift soon.
Chief Minister YS Rajasekhar Reddy responded positively to the plea made by Dalai Lama in this regard. Dalai has been insisting on developing the village into an international Buddhist centre.

The Chief Minister has assured him that it will be soon developed as a major Buddhist destination. He also promised to start a regional tourism office in the town.

When Dalai Lama visited Amaravati in 1987, he said this place is very sacred for them.

“We read about the place in the books and finally came to know actual site of Amarvati now,” he observed.

After one and half decades, he agreed to give his Kalachakra Empowerment here.

Though Buddhism was born in Bihar, it was spread to other places throughout the world from here.

Though Amaravati is considered a Buddhist place, only this Kalachakra has made people to realise the historical importance of the site. Principal secretary endowments DC Rosaiah said now Amaravati has acquired international fame.

This is mostly due to the Buddha Stupa located here is the highest in the world.

The Archaeological Survey of India (ASI) regional director Dr Jitendra Das said they will make efforts to preserve the Stupa. The Government is keen on developing Amaravati into an international ‘Buddh Adarsh Matham’.

He also indicated that efforts were on to bring here some more marble remnants of Amaravati Stupa from Egmore Museum.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2199,0,0,1,0