<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 12 07, 2005

No. 0662 ( Tinh Tấn dịch)

Chư Tăng lo ngại nước giếng bị ô nhiễm

Được viết bởi Wassayos Ngamkham, Bangkok Post,
Ngày 6 tháng 12, 2005

Tử thi bị giữ lại có thể làm độc hại giếng nước.
Bản tin được đăng tải trên tyrang Web The Buddhist Channel ngày 06 tháng 12, 2005.

Phangnga, Thailand – Hầu như một năm sau khi bị cơn sóng thần tsunami tàn phá, Chư Tăng tại Wat Yan Yao ở quận Takua Pa, nơi hàng ngàn xác nạn nhân của cơn sóng thần tsunami bị giữ lại chờ khám nghiệm và nhận diện, vẫn lo ngại tu viện dùng nước giếng bị ô nhiễm bởi dung dịch từ tử thi mục rữa tiết ra.

Mặc dù lo lắng, Chư Tăng muốn tiếp tục xử dụng nước giếng thay vì nước vòi để giảm chi phí trong khi chờ đợi chính quyền thực hiện lời hứa là trùng tu các tu viện địa phương.

Đại Đức Phra Somsong Kalayano, 36 tuổi, nói sáu vị Tăng Phật giáo ở lại tu viện lo lắng rằng nếu nước từ giếng phun của tu viện đã thật sự bị ô nhiễm, thì thiện tín đến tu viện có thể bị nhiễm trùng hay sẽ là mầm mống truyền bệnh.

Đại Đức nói: “Tôi không nghĩ mưa có thể dễ dàng giết chết vi trùng.” Đất ô mhiễm có lẽ không hoàn toàn được dọn đi để cho phép tu bổ lại sân trước của tu viện. Chất nước từ tử thi có thể ngấm đến hệ thống nước dưới ngầm đất.

Gần 1,000 tử thi được hỏa táng tại tu viện vào đầu năm này. Sau khi tu viện được dọn sạch các tử thi, đất cấu uế được chuyển đi và nền đât được phun thuốc khử trùng và trải lớp đất mới.

“Nhưng khi lớp đất ô uế đang được dời đi, trời chuyển mưa và sau đó có thể lẫn lộn nước của tử thi với nước mưa và làm nước ô nhiễm ngấm sâu vào lòng đất. Tôi e rằng có lẽ nước ô uế này thấm vào hệ thống nước ngầm dưới lòng đất,” Đại Đức Phra Somsong đã nói khi Sư cúi xuống để ngửi mùi nước giếng. Mùi nước không tệ lắm.

Sư cũng phàn nàn rằng đã gần một tháng từ khi mẫu nước giếng được đem đi thử nghiệm tại cơ quan y tế tỉnh. Sư nói: “Bây giờ kết quả vẫn chưa được biết” Dù có vi trùng hay không có vi trùng, Sư nhấn mạnh rằng tu viện vẫn tiếp tục dùng nước giếng khi không đủ khả năng trả tiền nước vòi.

Một hệ thống vòi nước gần đây đã được gắn vào tu viện do Hệ thống Cung cấp Nước của Tỉnh, nhưng Sư quyết định rằng điều ích lợi nhất là tu viện không dùng nước vòi.

Sư giải thích: “Lợi tức hàng tháng của tu viện từ sự cúng dường chỉ khoảng 8,000 baht nên không đủ để trang trải phí tổn cho tu viện. Vì vậy không có khả năng trả tiền cho nước vòi ở đây”.

Mãi dến nay, chính phủ chỉ dự trù khoảng 400,000 baht cho trùng tu ngôi tu viện này. May thay, một Hội Từ Thiện nước ngoài gần đây đã dâng cúng tịnh tài để tái thiết một phần của tu viện.

Tu viện Wat Lak Kaen tại quận Thai Muang, nơi hơn 1,000 tử thi của trận tsunami vừa qua bị giữ lại, Đại Đức Phra Khru Wibul Vejjakij kêu gọi Bộ Nội Vụ và các cơ quan liên hệ nên có những biện pháp khẩn cấp để mang lại cho tu viện một bộ mặt mới.

Đại Đức phàn nàn: “ Hơn 1,000 tử thi đã được mang đến đây để hỏa táng và đó là nguyên nhân làm cho lò thiêu của tu viện bị rạn nứt. Tịnh tài mà chúng tôi nhận được cho sự phục vụ này quá ít. Tu viện chi phí hơn 40,000 baht để giúp đỡ.”

Tỉnh bộ đã thay thế lò thiêu bị rạn nứt bằng một lò thiêu nhỏ hơn, nhưng chưa cung cấp cho tu viện một ngân quỹ 18 triệu baht để trùng tu và một hệ thống vòi nước như đã hứa.

(tinhtan dich)


Monks fear water polluted

by WASSAYOS NGAMKHAM, Bangkok Post, Dec 6, 2005
Stored bodies may have poisoned well

Phangnga, Thailand -- Almost one year after the tsunami disaster monks at Wat Yan Yao in Takua Pa district, where thousands of tsunami victims' corpses had been kept for post-mortems and identification, still fear the well water being used by the temple is contaminated with fluids released by rotting bodies.
Despite the worries, the monks choose to continue using the well water instead of tap water in a bid to cut costs while waiting for the state to fulfill its promise to restore the local temples.
Phra Somsong Kalayano, 36, said the six Buddhist monks left at the temple are worried that if the water in the temple's only artesian well was really contaminated, then visitors to the temple could suffer infections or contract a contagious disease.
``I don't think germs can easily be killed by rain either. Contaminated soil may not have been fully removed to allow the restoration of the temple's front yard. The body fluids can reach the underground water system,'' he said.
Nearly 1,000 bodies were cremated at the temple earlier this year.After the temple was cleared of the bodies, the dirty soil was removed and the ground sprayed with germ killers and filled with new soil.
``But, when the soil was being removed, it started raining and that could have mixed the body fluids with rainwater and sent the contaminated water deeper underground. I'm afraid that it may have penetrated the underground water table,'' said Phra Somsong as he leaned forward to smell the well water. It did not smell bad.
The monk also complained that it had been nearly a month since samples of water from the well were taken for tests by the provincial public health office.
``The results should have been out by now,'' he said. Germs or no germs, the monk insisted that the temple would continue using water from the well as it could not afford to pay for tap water.
A tap water system was recently installed in the temple by the Provincial Waterworks Authority, but the monk decided that it would be in the best interests of the temple not to use it.
``The temple's monthly income from donations is only around 8,000 baht, which is not enough to cover the temple expenses. That also makes tap water unaffordable here,'' the monk explained.
He wants to know if the state would continue footing the temple's electricity bills for another year, and when it would build the planned 3.6-million-baht new pavilion to replace the old one which had been used for post-mortems.
So far, the government has set aside only about 400,000 baht for restoring the temple. Fortunately, a foreign charity foundation recently offered to finance the construction of the new pavilion.
At Wat Lak Kaen in Thai Muang district, where more than 1,000 tsunami corpses had been kept, Phra Khru Wibul Vejjakij called on the Interior Ministry and concerned agencies to take urgent steps to give the temple a new look.

``More than 1,000 bodies were brought here for cremations and caused the temple's crematorium and incinerator to crack open. The money we got for the services was so little. The temple spent more than 40,000 baht to help,'' the monk complained.

The province replaced the cracked incinerator with a smaller one, but had yet to give the temple an 18-million-baht restoration budget and a tap water supply system as promised.

It still owed the temple around 350,000 baht for cleaning the contaminated compound and spraying the germ killers with the help of monks and villagers.
At Wat Khommaneeyakhet in Takua Pa, where hundreds of tsunami wave victims were cremated, Phra Sompoj Jittasangwaro admitted the monks there joined the clean-up operation right away without waiting for state assistance to arrive.

However, the temple has urged the provincial authorities to consider its request for a six-million-baht budget to construct a new temple building.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2046,0,0,1,0

(tinhtan dich)

No. 0640 (tinh tấn dịch)
Công chúa Thái viếng thăm các danh thắng Phật giáo

Theo Statesman News Service

Jajpur, ngày 21 tháng 11, 2005 – Các danh địa Phật giáo nổi tiếng thế giới là Ratnagiri và Udayagiri tại đây có lẽ là lần đầu tiên được một du khách hoàng gia viếng thăm hôm nay.
Hàng trăm dân làng sống lân cận hai địa danh trên cùng ra đón tiếp nồng nhiệt Công chúa Thái Maha Chakri Sirindhron. Học sinh đứng xếp hàng dọc theo con đường dẫn đến nơi này rải hoa và tụng kinh “Buddham Saranam Gacchami” (Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật).

Dân địa phương tụ họp đông đảo để mong nhận được cái nhìn thoáng qua của công chúa Thái đang vẫy tay chào các viên chức cao cấp nước ngoài. Trước sự chào đón nồng nhiệt này, vị Công chúa 50 tuổi đã vượt qua nghi thức hoàng gia để bắt tay với học sinh làm tăng sự vui thích của phụ huynh học sinh.

An ninh đã được tăng cường nghiêm nhặt trong và quanh danh địa Phật giáo này khi Công chúa Sirindhron được hộ tống bởi đại sứ Thái là Ông Vivek, RDC, Ông Nikunja Madhav Ray, và vài kiều dân Thái đến viếng thăm tu viện tại Udaygiri.

Công chúa đến chạm vào tượng Phật khổng lồ với “tư thế ngồi tay chạm đất” (bhumi sparsa mudra) và dành phần lớn thời gian tại các tu viện.
Sau cùng Công chúa chiêm ngưỡng Xá lợi Phật được tôn thờ trong các viện bảo tàng của cả hai danh địa Phật giáo này.
Trên đường trở về Bhubaneswar, Công Chúa đã viếng thăm Tu viện Lingaraj nổi danh hôm nay. Các viên chức than rằng Công chúa đã hoàn toàn không có chương trình đến viếng Tu viện Jagannath và người ta còn nói rằng Công chúa không được phép vào trong tu viện này.

(tinhtan dich)


Thai Princess visits Buddhist sites

Statesman News Service

JAJPUR, Nov. 21. — The world famous Ratnagiri and Udayagiri Buddhist heritage sites here had perhaps for the first time, a royal visitor today.
Hundreds of villagers adjoining the famous sites accorded a rousing welcome to the Princess Maha Chakri Sirindhron of Thailand. School children lined up along the route leading to the site and showered floral petals amid chanting of “Buddham Saranam, Gachami.”
The local residents who had thronged in large numbers to catch a glimpse of the Thai Princess, waved hands to greet the foreign dignitaries. Visibly moved at the rousing welcome, the 50-year-old Princess defying the protocol shook hands with school children much to the delight of their parents.
Security had been tightened up in and around the Buddhist sites as Princess Sirindhron accompanied by Thai ambassador Mr Vivek, RDC (central range), Mr Nikunja Madhav Ray besides some Thai nationals visited the monastery at Udaygiri.
The Princess visibly touched at the gigantic idol of Buddha with “bhumi sparsa mudra” spent most of her time at the monastery sites. Later she inspected the Buddhist relics stored in the museums at both the Buddhist heritage sites.
On her way back to Bhubaneswar she visited the famous Lingaraj Temple today. Official sources here expressed dismay over what they termed was an unfortunate and unnecessary controversy raked up in certain quarters of the visit of the Princess to Puri yesterday.
She had absolutely no programme of entering the Jagannath Temple and yet people started saying that she was not allowed inside the temple, lamented these officials.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=2ad4c4c95ff53a05&cat=f97ff7b11934dbb6
No. 0664

2550th Buddha Jayanthi on international scale

by Chamikara Weerasinghe

The Mahabodhi Society of Sri Lanka yesterday announced that moves are under way by their society with the participation of national and international Buddhist organisations, to mark the historic 2550th year of the advent of Theravada Buddhism, The Buddha Jayanthi in Sri Lanka.

The Buddha Jayanthi falls on the Full Moon day of Wesak in May, 2006.

President of the Mahabodhi Society, Ven. Banagala Upatissa Nayaka Thera said that the society will be celebrating the event with a series of Buddhist programmes throughout the country for several months beginning from January next year.

Ven. Upatissa Nayaka Thera was speaking at a press conference organised by the Society, to announce their plans to celebrate the Buddha Jayanthi.

The Ven. Thera said they would invite Ven. Dalai Lama to grace the festivities. Celebrations will be arranged both nationally and internationally, thus giving the event its due prominence.

An international conference will be held in Sri Lanka with the participation of eminent Buddhist prelates and scholars from every corner the world. A ceremony will be held to ordain some 2,250 children from a number of countries into the Buddha Sasana as a part of the ceremony, Ven. Upatissa Thera said.

Referring to the last ceremony of Buddha Jayanthi which took place in 1956 , the thera said, " When the 2500 Buddha Jayanthi was celebrated internationally in 1956, India and Sri Lanka played a major role in organising the event. The Mahabodhi Society has undertaken the foremost role in 2006 in organising the events," he said.

"The 2006 celebrations of the 2550th Buddha Jayanthi is mainly centred on promoting cooporation and solidarity among the Buddhist countries, " he added.

"It is also aimed at highlighting various issues which affect the Buddhist public. Steps will be taken to make the international community aware of these issues, " he said.

Kalasuri Edwin Ariyadasa, Deputy General Secretary of Mahabodhi Society of Sri Lanka , Ven. Thiniyawala Palitha Thera were also present at the press conference.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=38367e0796ce97ef&cat=f97ff7b11934dbb6