<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 25, 2006

No. 0830 ( Tinh Tấn dịch)

Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan tổ chức đại lễ xuất gia

Gulf Times (AFP), ngày 14 tháng 3, 2006

Colombo, Tích Lan – Tích Lan sẽ tổ chức một đại lễ xuất gia để đánh dấu sự du nhập của Phật Giáo vào đảo Tích Lan này cách đây 2,550 năm cũng như bố trí hàng chục tu viện đã đương đầu với tình trạng đóng cửa , một nhà tổ chức đã nói hôm qua.

Khởi sự ngày trăng tròn đầu tiên của tháng Năm, 2,550 tu sĩ Phật Giáo sẽ được thọ giới trong một dự án cao cả để làm tăng trưởng Tăng đoàn đã bị giảm sút, Tỳ Kheo Missaka Kamalasiri đã nói.

“Chúng tôi thiếu hụt tăng sĩ một cách trầm trọng ở trong nước và vài tu viện đã đóng cửa vì lý do này. Chúng tôi hy vọng có 2,550 vị gia nhập Tăng đoàn trong vòng một năm.” Đại Đức Kamalasiri là thư ký tổ chức lễ kỷ niệm Phật Giáo đã nói.

Phật Giáo truyền đến Tích Lan từ nước láng giềng Ấn Độ. Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Tích Lan, hình thức chính thống của Phật Giáo, có những sự liên kết chặt chẽ với Ấn Độ, Nepal, Miến Điện, Thái Lan và Nhật Bản.

Đại Đức Kamalasari nói rằng mặc dù đại lễ xuất gia trước đây vào năm 2001 bị thất bại, đất nước đã đạt được các thứ bậc trong Tăng Đoàn Phật Giáo trong thời gian này để đánh trống ủng hộ và thu hút giới trẻ khắp quốc gia.

Chư Tăng Phật Giáo không được trả lương và phải tùy thuộc vào những sự cúng dường của tín chúng. Tuy nhiên, một phần lớn Sa di có sự giáo dục cao hơn nhờ vào sự ủng hộ của các thiện tín của tu viện.

Đại Đức Kamalasiri đã nói rằng có khoảng 25,000 Chư Tăng trong dân số 19.5 triệu người của quốc gia này. Khoảng 70 % dân số là Phật tử.

Chính quyền đã nói rằng vật giá đắt đỏ đã ngăn trở sự cúng dường đến các tu viện và vài nơi tôn thờ đã bị khó khăn trong việc chu cấp cho hàng tăng lữ cũng như các thiện tín làm việc cho tu viện.

(tinhtan dich)

Buddhist hierarchy plans mass ordination of monks
Gulf Times (AFP), March 14, 2006

COLOMBO, Sri Lanka -- Sri Lanka will hold a mass ordination of monks to mark the arrival of Buddhism in the island nation 2,550 years ago as well as staff dozens of temples faced with closure, an organiser said yesterday.

Starting on the first full moon day of May, 2,550 Buddhist monks will be ordained in an ambitious project to swell depleted ranks, monk Missaka Kamalasiri said.

“We have a severe shortage of monks in the country and several temples have closed down because of this,” said Kamalasiri who is the co-ordinating secretary of the Buddhist anniversary celebrations. “We hope to have 2,550 joining the priesthood within a year.”

Buddhism came to Sri Lanka from neighbouring India. Sri Lanka’s Theravada sect, the orthodox form of Buddhism, has close links with India, Nepal, Myanmar, Thailand and Japan.

Kamalasiri said although a previous mass ordination in 2001 failed to bring results the state had approached the Buddhist hierarchy this time to drum up support across the country to attract youngsters.

Buddhist monks are not paid a salary and must depend on the offerings of devotees. However, a large number of novice monks have their higher education paid for by lay custodians of temples.

Kamalasiri said there were an estimated 25,000 Buddhist monks in this country of 19.5mn people. About 70% of the population are Buddhists.

Officials said high living costs discouraged donations to temples and some places of worship found it difficult to feed their clergy as well as lay workers.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2437,0,0,1,0
No. 0832 (Hạt Cát dịch)

Xây dựng ngôi thờ phụng Phật Giáo mới ở Tây Tạng.

Australian Broadcasting Corp, March 24, 2006

Bendigo, Victoria (Australia) --Thiết lập một khung sườn nhà cốt thép cho một trung tâm tôn giáo và thắng tích du lịch lớn gần Bendigo, được dự trù không lâu nữa sẽ bắt đầu, sau khi quyết định của hội đồng thành phố bảo đảm cho một món trái khoản dành cho dự án.

Ngôi đền tháp Phật Giáo chiều cao 45 mét, rộng 50 mét với tiện nghi hiện đại trên một ngôi tháp nổi tiếng ở Tây Tạng. Công trình dự trù sẽ hoàn thành năm 2010 với phí tổn 15 triệu. Một phát ngôn viên, Ian Green, nói rằng đó sẽ là một thắng tích quan trọng.

Ðối với Phật tử trên thế giới thì đó sẽ là một thắng tích hành hương, nhưng đối với một số người khác thì nó là một khung cảnh thăm viếng để thỏa thích sự hiếu kỳ, hoặc là nơi nghiên cứu như một viện bảo tàng, nhưng trên hết tất cả, đó là biểu tượng của hòa bình thế giới, và như vậy, tôi nghĩ rằng đó là một cái gì lôi cuốn số đông quần chúng trong cộng đồng.-----------
Building work to begin on Buddhist shrine

Australian Broadcasting Corp, March 24, 2006

Bendigo, Victoria (Australia) -- Erection of a steel framework for a big religious and tourist attraction near Bendigo is expected to start soon after the council's decision to guarantee a loan for the project.

The Buddhist shrine will be 50 metres wide and 45 metres high and modelled on a famous stupa in Tibet.

It is expected to be finished by 2010, at a cost of $15 million.

A spokesman, Ian Green, says it will be a major attraction.

"For Buddhists around the world it'll be a pilgrimage place, but for other people they will come to view it out of curiosity, or they'll come to it as a museum, but above all else, it's a symbol of world peace and therefore I think it's something which will appeal to a very broad group of people in the community," he said.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=27,2470,0,0,1,0
No. 0829 ( Hạt Cát dịch)

Ngôi chùa lớn nhât Âu Châu với những dự án tiếp theo.

by Julia Jironkina, The Buddhist Channel, March 24, 2006
Elista, Kalmykia (Russia)- Các công trình đang được tiến hành tại ngôi chùa mới xây ở Elista, thành phố thủ đô của nước Cộng Hòa Phật Giáo Nga Sô Kalmykia . Không bao lâu nữa nơi này sẽ sẵn sàng phòng ốc cho quan khách và là trú xứ của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trong suốt thời gian Ngài đến thăm viếng nước Cộng Hòa Phật Giáo thuộc miền nam Nga Sô.

Những nỗ lực quan trọng là đúc chạm 17 pho tượng của các đại luận sư học giả thuộc truyền thống học thuật Nalanda chung quanh ngôi chùa vàng Elista xây dựng trong 8 tháng như một phép lạ làm ngạc nhiên nhiều người tại Nga Sô cũng như ở nước ngoài.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người được thỉnh cầu chúc phúc cho ngôi chùa tương lai trước khi rời Eliata trong chuyến viếng thăm Kalmykia đáng nhớ năm 2004, đã đề nghị chỉ tôn trí những pho tượng làm cho ngôi chùa trở nên một tính cách thuần nhất.

Ngài nói trong một buổi họp mặt với vị Tăng Trưởng Phật Giáo Kamykia, Telo Tulku Rinpoche và Tổng thống Kirsan Iliumzhinov tại Dharamsala hồi tháng Ba năm ngoái “ Tôi nghĩ rằng đó sẽ là ngôi chùa đầu tiên nơi quý vị có thể tìm thấy tôn tượng khắc chạm tiêu biểu của tất cả 17 trí giả, trước đó người ta nói chỉ có 8 vị, tôi thêm vào vài vị, vì vậy, ngôi chùa này sẽ như một hình thức chính thức xác định chủ điểm của tôi".

17 pho tượng học giả luận sư lỗi lạc Nalanda, những vị biên soạn chú giải giáo lý của Ðức Thích Ca, là một nét đặc thù quan trọng đối với Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người nhìn nhận Phật Giáo Tây Tạng chính là truyền thừa của học thuật Nalanda, một trung tâm học thuật quan trọng của Ấn Ðộ đã bị Hồi giáo tàn hại sau khi các học giả truyền đạt lại tài năng và kiến thức cho Tây Tạng. Từ Tây Tạng, học thuật truyền thống Nalanda đã lan rộng sang Mông Cổ và Phật Giáo Nga Sô.

Hoàn tất trước tiên sẽ là pho tượng của Ngài Bồ Tát Long Thọ, tác giả “Trung Quán Luận” mà Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã diễn giảng trong kỳ lễ Quán Ðảnh vừa rồi ở Aramavati trước số đông thính giả mà Phật Giáo Nga Sô cũng đã góp phần tham dự.

Sau đó sẽ là tượng của các Ngài Vô Trước, Tịch Thiên, Nguyệt Xứng và những học giả khác, những tác giả mà lý thuyết sẽ được đưa vào chương trình nghiên cứu, chương trình mà Tăng Trưởng Phật Giáo Nga Sô dự định thành lập ở ngôi chùa mới. Các pho tượng của những học giả Nalanda được tôn trí chung quanh ngôi chùa như là một sự thực hiện mong ước của Ðức Ðạt Lai Lama sẽ là một biểu tượng của việc phục hồi ngành giáo dục Phật Giáo cổ điển tại Nga Sô.

Development of Europe's largest Buddhist temple progressing well
by Julia Jironkina, The Buddhist Channel, March 24, 2006

Elista, Kalmykia (Russia) -- The works are in progress in the newly built main temple of Elista, capital city of the Russian Buddhist Republic of Kalmykia. Soon to be ready are rooms for high guests and the residence of His Holiness the Dalai Lama where the spiritual leader of all Tibetan and Kalmyk Buddhists is expected to stay during his long-awaited visits to the Buddhist republic in the South of Russia.

Major efforts, however, are put to create 17 statues of great scholars of Nalanda University which will surround the gorgeous golden temple of Elista miraculously built in 8 months, much to the surprise of many in Russia and abroad.

His Holiness the Dalai Lama, who was asked to bless the site for the future temple just before he left Elista during his memorable 2004 visit to Kalmykia, suggested to install the statues making the Kalmyk temple an only of its kind.

“I think it will be a first temple where you will find sculptural representations of all 17 panditas,” said the Dalai Lama in the following meeting with the head of Kalmyk Buddhists Telo Tulku Rinpoche and Kalmyk President Kirsan Ilyumzhinov in Dharamsala last March. “Previously people paid a particular attention to only 8 Nalanda masters, I added a few more. So, this temple will be a kind of official recognition of my point of view,” he added.

The 17 statues of Nalanda scholars - who compiled outstanding commentaries to Buddha Shakyamuni’s precious teachings - have a particular importance for His Holiness the Dalai Lama who considers Tibetan Buddhists to be spiritual heirs of Nalanda, a major monastic learning center of India that was destroyed by Muslims, but only after its scholars had passed their skills and knowledge to Tibetans. From Tibet, scholastic traditions of Nalanda were then spread to Mongolia and Buddhist republics of Russia.

The first to complete in Elista was the sculptural representation of Arya Nagarjuna whose “Fundamental Wisdom of the Middle Way” the Dalai Lama explained during the recent Kalachakra initiation in Amaravati attended by many pilgrims from the Russian Buddhists territories.

Soon to follow are the statues of Asanga, Shantideva, Chandrakirti and other scholars whose teachings may soon be part of a comprehensive study program that the head of Kalmyk Buddhists Telo Tulku Rinpoche plans to launch in the new temple. The statues of Nalanda scholars installed as an implementation of His Holiness wishes will be a symbol of the reestablishment of classical Buddhist education in Russia.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2479,0,0,1,0