<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 7 08, 2006

No. 1031 ( Upekha dịch)
Giấc mộng đẹp về ngôi chùa mới của Annie, một ca sĩ Anh Quốc.

The Scotsman,july 4,2006

Edinburgh,Scotland—Ca sĩ người Tô Cách Lan , Annie Lennox mong muốn đặt kế hoạch thành lập ngôi chùa và trung tâm văn hóa tại Edinburgh.

Ca sĩ viết cho một người bạn đạo nhằm ủng hộ ý kiến một ngôi chùa cho thành phố.Ani Rinchen Khandro,được biết là một nhạc sĩ từ 12 năm qua. Cô nói:Annie đến thành phố để nhậnvăn bằng tiến sĩ, đây là một nghiệp quả lành, tôi rất hoan hỷ được gặp gỡ cô ấy để xúc tiến kế hoạch ngôi chùa.

Ý nghĩ xoay quanh đầu tiên vào gần cuối năm vừa qua khi các Chư Tăng Tây Tạng có chiều hướng biến đổi ngôi nhà thờ bỏ hoang tại thành phố xưa cũ Edinburgh làm nên ngôi chùa Phật Giáo và trung tâm văn hóa.Nhà thờ Giáo Hội Mỹ đặt tại con đường Blackfriars đã đem ra thị trường sau khi được bỏ trống hơn một thập niên. Tuy nhiên một vị nhân đức ẩn danh người Scots đồng ý trả giá cho ngôi nhà thay mặt cho một nhóm sớm hơn năm này, việc bán bị đình trệ.

Với bức thơ của cô, cô ca sĩ danh tiếng 51 tuổi viết: “Một cơ sở như nơi đây- một trung tâm hòa bình thật sự- tại thành phố thủ đô của Scotland sẽ được hoan nghênh, hãy luôn ghi nhớ rằng giá trị nền văn hóa tại Edinburgh được nhìn nhận như một nền văn minh mới,mở rộng tình cảm, một nơi lý thú.

Điều đó có giá trị quý báo cho cộng đồng địa phương, tạo cơ hội cho quần chúng sinh hoạt chung trong một chiều hướng cụ thể và hữu ích.

Annie's sweet dreams of new temple
The Scotsman, July 4, 2006

Edinburgh, Scotland -- Scots singing star Annie Lennox has given her backing to plans to create a Buddhist temple and cultural centre in Edinburgh.

The singer wrote to a Buddhist friend to support the idea of a city temple. Ani Rinchen Khandro, has known the songwriter for 12 years. She said: "Annie's in town to receive a doctorate so it's good karma that I happen to be in [Edinburgh] at the same time. We're meeting to talk about the plans."

The idea first surfaced late last year when Tibetan monks set their sights on converting a derelict church in Edinburgh's Old Town into a Buddhist temple and cultural centre. Blackfriars Street United Presbyterian Church was put on the market after lying empty for more than a decade. Although an anonymous Scots philanthropist submitted an offer for the building on behalf of the group earlier this year, the sale has been delayed.

In her letter, the 51-year-old pop star wrote: "A facility such as this - a veritable peace centre - in the capital city of Scotland would be so appropriate, bearing in mind that culturally Edinburgh is regarded as a groundbreaking, finger-on-the-pulse, kind of place.

"It would be a valuable asset to the local community, giving people the opportunity to join together in a positive and helpful way."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=3,2885,0,0,1,0
No 1036 ( Hạt Cát dịch)
Keerti Chawla, nữ diễn viên trẻ Ấn Ðộ cải đạo sang Phật Giáo.

Ấn Ðộ- 07/07/ 2006. Nữ diễn viên Jayamala đã tin cậy vào vị thượng đế độc thân trẻ tuổi Iyappa tại chùa Sabaramala của ông ta còn Sudha Chandran thì xác nhận đã thực hiện bước thứ 18 của vũ điệu thiêng liêng Bharatanatyam, một vũ điệu nghệ thuật Du Già Cổ Ấn. Rồi thì Meera Jasmine, một tín đồ Ki Tô Giáo, đã đến viếng thăm và cầu nguyện tại Chùa Ấn Giáo Rajarajeswara.

Không giống những vấn đề có thể gây ra tranh luận như trên, một sự kiện hoan hỷ đáng ngạc nhiên có liên hệ đến Phật Giáo. Mặc dù Phật Giáo và chủ trương bất bạo động có nguồn gốc từ Ấn Ðộ nhưng chúng ta đã gửi nó đến Trung Quốc và Nhật Ban hàng ngàn năm trước. Tín đồ Phật Giáo rất ít oi tại Ấn Ðộ.

Hiện nay thì nữ diễn viên trẻ tuổi Keerti Chawla đã quy ngưỡng Phật Giáo. Cô đã trở thành một Phật Tử trong một chuyến công tác ở Mumbai. Kể từ đó cô thực hiện 2 lần tụng niệm cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối kể cả trong thời gian thu hình vai diễn trong các bộ phim mà Cô góp mặt. Mỗi Chủ Nhật, Cô lại hối hả chạy đi nghe thuyết giảng.
Young actress converts to Buddhism!
- 07.07.2006
This seems to be a hard time for deities. Actress Jayamala has been needling the young bachelor god Iyappa in his Sabarimala retreat. Not to be outdone, Sudha Chandran claimed to have danced Bharatanatyam on the 18th step. Then it was Meera Jasmine who had a darshan of Rajarajeswara.
Unlike the debatable issues of above, there is a pleasant surprise concerning Buddha. Even though Buddhism and non-violence originated in India, we sent it years back to China and Japan. Followers of Buddhism are very few in India. Now actress Keerti Chawla has embraced Buddhism.

After ‘Aannai,’ Keeri Chawla is busy with ‘Uyirezhuthu,’ ‘Vettai,’ ‘1966’ and ‘Piragu.’

When she went to Mumbai, she became a Buddhist follower. Ever since, she observes morning and evening prayers even during shooting stints. Every Sunday, she rushes off to hear discourses on Buddha’s teachings.

She has not yet gone overboard with her bhakti, so rasikas can still breathe easy!
http://www.cinesouth.com/masala/hotnews/new/07072006-4.shtml