<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-3702944493927259419', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 10 13, 2005

No. 0566 (Hạt Cát dịch)
Bhutan tiếp nhận ngọc xá lợi thiêng liêng của Ðức Phật.
Posted on Wednesday, October 12 @ 14:52:00 CDT BST
Bản tin đăng tải trên trang web Kuenseonline ngày 12 tháng 10, 2005
Thimphu, Bhutan- 12 October 2005 - Hiệp hội Ðại Bồ Ðề ở Ấn Ðộ, một hiệp hội hỗ trợ ngành nghiên cứu Phật Giáo ở Ấn Ðộ và ngọai quốc, đã trao tặng một mẫu ngọc xá lợi của Ðức Phật đến cho Ngài Je Khenpo, Ðức Tăng Thống Phật Giáo vương quốc Bhutan trước sự hiện diện của bộ trưởng Bhutan và các chức sắc trong giáo hội tăng già tại Thimphu ngày 11 tháng 10, 2005.
Ngọc xá lợi được phát hiện gần đây ở Anuradapura, Tích Lan, khi quân đội Tích Lan thu dọn một bãi mìn và bắt gặp một chiếc hòm bằng vàng có chứa ba mẫu ngọc xá lợi nằm bên dưới một ngôi tháp bị đổ nát.

Căn cứ theo Sư Kirama Wimalajothi, giám đốc trung tâm Văn Hóa Phật Giáo tại Tích Lan, vị hướng dẫn phái đoàn, Phật Giáo được giới thiệu đến Tích Lan bởi Ngài Arahan Mahinda, con vua A Dục, vào hồi thế kỷ thứ ba, và rất nhiều tu viện to lớn cũng như đền tháp được xây dựng để tôn thờ xá lợi Ðức Phật Thích Ca được cất giữ trong những chiếc hòm bằng vàng, đặc biệt là vùng Anuradapura.

Sư Kirama nói “Vị tướng lãnh quân đội mang chiếc hòm đến chùa thờ xá lợi răng tại Kandy nhưng khi ông mở chiếc hòm ra thì xá lợi biến mất, vị tướng mang chiếc hòm trống về nhà cho thân mẫu ông xem và tường thuật sự việc. Khi thân mẫu vị tướng mở chiếc hòm ra thì xá lợi lại xuất hiện”.

Thân mẫu vị tướng dâng cúng các mẫu xá lợi cho Sư Kirama, vốn là thầy của bà. Sư Kirama nói “Xá lợi được cất giữ dưới ngôi tháp trong suốt niên đại của Vua Wattagamini”.

Sư Kirama nói “Trao tặng ngọc xá lợi cho Bhutan là một việc hết sức có ý nghĩa. Những vật đáng tôn kính, hình tượng Ðức Phật, Xá lợi Ðức Phật và bất cứ những gì Ðức Phật đã dùng được Phật tử trên toàn thế giới tôn kính. Ðó là một tặng phẩm vĩ đại cho một quốc gia Phật giáo vĩ đại”.

Thư ký Ðặc Trách Bộ Văn Hóa Quốc Gia, Dasho Sangay Wangchug nói rằng sự viếng thăm từ hiệp hội mang đầy ý nghĩa “Một quốc gia Phật Giáo cống hiến xá lợi Ðức Phật cho một quốc gia Phật Giáo khác là một biểu tượng của sự truyền bá và phát triển Phật pháp bên cạnh sự thắt chặt tình thân hữu giữa hai quốc gia Phật Giáo.

Hiệp hội Ðại Bồ Ðề được thành lập năm 1891 do Ngài Anagarika Dharmapala. Một trong những mục đích chính ban đầu là tái lập chùa Mahabodhi ở Bồ Ðề Ðạo Tràng thuộc tiểu bang Bihar, nơi Ðức Phật giác ngộ, ngôi chùa mà vào thời gian đó nằm trong tay của Ấn Giáo.

Căn cứ theo Dr. Rewatha Thoro, thư ký hiệp hội, hiệp hội duy trì và bảo vệ các địa điểm Phật Giáo tại Ấn Ðộ như Sarnath, Khushinagar và Bodh Gaya. Ðức Vua Jigme Wangchuck đệ nhị của Bhutan là một trong những người bảo trợ của hiệp hội.

Phái đoàn sẽ trao tặng một cây Bồ Ðề con từ Anuradapura, Tích Lan đến cho Thái Hậu trước khi rời Bhutan vào 15 tháng 10, 2005.

Bhutan receives a sacred Buddha relic
Posted on Wednesday, October 12 @ 14:52:00 CDT BST

Thimphu 12 October 2005 - The Maha Bodhi Society of India, a society that encourages Buddhist studies in India and abroad, presented a sacred Buddha relic (ringse) to His Holiness the Je Khenpo in the presence of the home minister and the four Lopons of the dratshang in Thimphu yesterday.

The relic was discovered recently in Anuradapura, Sri Lanka, when the Sri Lankan army was clearing land mines and encountered a golden casket containing three relics beneath a ruined pagoda.
According to venerable Kirama Wimalajothi, director for Buddhist Cultural center in Sri Lanka, who led the delegation, Buddhism was introduced in Sri Lanka by King Ashoka’s son, Arahant Mahinda, in the third century, and many great monasteries and pagodas had been built with relics of Sakyamuni Buddha placed in golden caskets, particularly in the Anuradapura.

“The army general took the casket to the Buddha tooth relic temple in Candy but when he opened the casket the relics had disappeared,” he said. The general took the empty casket home, showed to his mother, and narrated the story. When his mother opened it the relics appeared again.”

The general’s mother handed over the relics to Kirama Wimalajothi, who was her root teacher. “The relics were placed under the pagoda during the era of King Wattagamini,” Kirama Wimalajothi said.

There was a strong significance in bringing the relics to Bhutan, the director said. “The objects of veneration, Buddha images, Buddha relics and whatever Buddha used are worshiped by Buddhists all around the world for veneration. It is a great gift for a great Buddhist country.”

The secretary for the National Commission for Cultural Affairs, Dasho Sangay Wangchug, said that the visit from the society was significant. “One Buddhist country offering a Buddha relic to another Buddhist country is a symbol of propagating and spreading the Buddha dharma, besides fostering closer ties between two Buddhist nations,” he said.

The Maha Bodhi Society was founded in Sri Lanka in 1891 by Anagarika Dharmapala. One of its original goals was the restoration of the Mahabodhi Temple at Bodh Gaya (Bihar state, India), the site of the Buddha’s enlightenment, which at that time was in the hands of a Hindu landowner.

According to Dr. Rewatha Thoro, secretary of the society, the society maintained and protected Buddhist places in India, like Sarnath, Khushinagar, and Bodh Gaya. His Majesty the second King Jigme Wangchuck was one of the patrons of the society, according to the secretary.

The delegation will present a sapling of a Bodhi tree grown in Anuradapura, Sri Lanka, to Her Majesty the Queen Mother before leaving the country on October 15.

http://www.kuenselonline.com/article.php?sid=6144