<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 04, 2005

No. 0052

Một buổi lễ cầu nguyện cho những nạn nhân sóng thần tsunami tại Tu Viện Phật Giáo
By: Brandy Hawley February 02, 2005


Posted by Hello Posted by Hello Institute of Buddhist Studies

Bài viết bởi Brandy Hawley, ngày 02 tháng 02 năm 2005 Tu viện Namgyal của Ithaca sẽ có một cuộc gây gũi và cầu nguyện vào ngày 12 tháng 2, 2005 lúc 1 giờ cho những nạn nhân tử vong trong cơn sóng thần tsunami tàn phá vào vùng ven biển Ấn Độ Dương. Tu viện tọa lạc tại 412 N. Aurora St. trong thành phố Ithaca từ năm 1992, hy vọng sẽ làm người ta quên đi thảm họa do thiên tai sóng thần tsunami gây nên và số tiền gây qũy sẽ được chuyển giao cho cơ quan Hồng Thập Tự. Phần nghi lễ cầu nguyện sẽ là một tiếng,sau đó sẽ có một thời thuyết giảng ngắn về sự tái sanh, về giáo ly' nghiệp báo, về luật nhân quả, do một trong số 5 vị Tu sĩ đang tu tại tu viện này thuyết giảng. Căn bản của Phật Giáo, là tin tưởng trong luật nghiệp báo, rằng không có quyền lực tối cao nào buột tội và sự việc xảy ra bởi vì người đó đã gây ra chúng. Trong cuộc sống của chúng ta ly' nghiệp báo trực tiếp liên hệ tới hành động của từng cá nhân vào chính cá nhân đó. Ngày mùng 9 tháng hai là ngày new year của Tây Tạng. Những người Phật tử hy vọng sẽ có cơ hội tạo những thiện nghiệp trong năm mới. Tu viện mong rằng số người tới dự buổi lễ cầu nguyện lên tới 80 người. Từ khi Đạo Phật co`n là một tôn giáo chiếm thiểu số tại thành phố này, tu viện hy vọng sẽ thu hút thêm Phật tử qua sự hướng dẫn của Phật pháp xuyên qua cái nhi`n của họ và trong sự chia sẻ sự hiểu biết qua quan điểm của thế giới và đường lối Phật giáo hành xử trong cái thảm hoạ của thiên tai. Tu viện Namgyal là một học viện của Phật học, nơi đó những chương tri`nh giảng dậy được mở rộng cho mọi người, những ai muốn học thêm về truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Tu viện cung cấp một khoá học ba năm cho những người Tây Phương được tham dự để học hỏi về căn bản Phật pháp. Những vị Tu sĩ tại tu viện Namgyal có ít nhất 13 năm nghiên cứu sâu và sự giảng dậy sự thành lập một bức mandalas bằng cát, những nghi lễ, thánh ca, nhạc. Ted Arnold, một thành viên trong ban giám đốc, hy vọng sẽ mang sự hiểu biết đến quần chúng. Ông ta nó rằng: Đức Dalai Lama, khi lưu vong, đã giao thiệp với những người đạo Tin lành và đã làm cho họ kinh ngạc bởi tri`nh độ phục vụ cho cộng đồng của họ và nó thật sự quan trọng cho những người Phật tử làm nhiều hơn. Ted Arnold hy vọng buổi lễ cầu nguyện sẽ không phải là chỉ để gây qũi để giúp các nạn nhân thiên tai sóng thần tsnuami, mà co`n chuẩn bị cho một cơ hội cho quần chúng hiểu về đạo Phật truyền thống Tây Tạng nhiều hơn và thu hút những người Phật tử Tây Phương tới với cộng đồng của họ. Xin vào web site của tu viện Namgyal để biết thêm chi tiết về cuộc gây qũi và buổi cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai sóng thần tsunami. http://www.namgyal.org/
Bản dịch: Thiện Pháp

Monastery will remember tsunami victims, Buddhism

The Namgyal Monastery of Ithaca will be having a fund-raiser and prayer ceremony on Feb. 12 at 1 p.m. to benefit victims of the tsunami that swept South Asia earlier this year. The Monastery, located at 412 N. Aurora St. in Ithaca since 1992, is hoping to bring the tsunami tragedy back into the forefront of the news and raise money to give to the American Red Cross.
There will be a short teaching by one of the five monks living at the monastery about the rebirthing process and Karma, the law of cause and effect (what goes around, comes around), followed by an hour of ritual prayer ceremonies.
The fundamentals of Buddhism are the belief in the laws of Karma, that there is no supreme being and events occur because humans cause them. The universe is directly related to individual actions and the actions of all living beings.
The Buddhists believe that everyone has had many lives. Prayers are traditionally held every seven days after the day of death until the 49th day to help the process of being reborn. The rebirth must take place by the 49th day. Tibetan Buddhists accumulate good Karma by hope or actions and wish to transfer good deeds to the people who need it most.
Feb. 9 begins the Tibetan New Year, which lasts for four days. The Buddhists hope that Tibetans and western Buddhists will see this as an opportunity to gain more merit in karmic terms. They are expecting to have about 80 people on Feb. 9 for a morning of prayer.
Since Buddhism is such a minority religion here, the Monastery hopes to get people more interested in the way Buddhists see through their eyes and bring a shared understanding of basic world views and the way Buddhists deal with tragedy.
The Namgyal Monastery is an institute of Buddhist studies where programs are open to anyone who wishes to learn more about the Tibetan Buddhist traditions. The Monastery offers a condensed three year curriculum for westerners to gain a good foundation and basic knowledge of Buddhism. The monks that live there have had at least 13 years of intensive studies and instructions on the creation of sand mandalas, ritual performance, chanting, music, and dance.
Ted Arnold, a member of the board of directors, hopes to bring more knowledge to the public. He once read that the "Dalai Lama, when exiled, came into contact with Christianity and was astounded by the level of service for their community and felt it was important for Buddhist to do more.
He had wanted to bring Buddhism more into the community service arena." Arnold hopes the prayer ceremonies will not only raise money to help victims of the devastating tsunami, but also provide the opportunity for the public to have a better understanding of Tibetan Buddhists traditions and for western Buddhists to become more involved in their communities.
Log onto http://www.namgyal.org/ for more information on the fund-raiser ceremonies or the Namgyal Monastery of Ithaca.
Brandy Hawley