<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 04, 2005

No. oo49

Nhân ngày sinh nhật thứ 15, Trung Quốc bảo Ban Thiền Lạt ma nên yêu nước
Thu Feb 3,10:30 AM ET


Posted by HelloChinese President Hu Jintao

Theo hãng tin AFP, Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào của Trung Quốc đã gặp cậu thanh niên được Bắc kinh chọn làm nhân vật lãnh đạo tinh thần thứ hai của Tây Tạng, vào ngày sinh nhật thứ 15 của cậu ta và khuyên cậu ta nên yêu nước. Đài truyền hình chiếu cảnh ông Hồ đang khuyên vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 11, người do nhà cầm quyền Bắc Kinh đưa lên, bất chấp một hoá thân do chính ngài Đạt Lai Lạt ma chọn lựa, và khuyên vị này hãy là “một vị Phật sống đầy tình thương đối với Tổ quốc và tôn giáo.”“Tôi mong là ông sẽ theo gương tiền thân của ông để trở thành một tấm gương khác về lòng yêu tổ quốc và tôn giáo”, ông Hồ nói, đề cập đến vị Ban Thiền Lạt Ma thứ 10, cũng là người do Bắc Kinh chọn lựa. Ông Hồ còn nói rằng ông hy vọng vị sư trẻ này sẽ có những đóng góp mới để giúp cho Phật giáo Tây Tạng thích ứng với chủ nghĩa xã hội. Cậu thanh niên, người vốn rất ít xuất hiện trước quần chúng, được chiếu trên TV đang đang đan tay vào nhau lắng nghe ông Hồ một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật đầu, và vỗ tay khi ông ta nói xong.Cậu thanh niên này sinh ngày 13 tháng 2 năm 1990, mặc bộ y truyền thống màu vàng và đỏ của Tây tạng khi ngồi bên cạnh ông Hồ trong Toà Thị Sảnh ở Bắc Kinh. Đoạn phim cho thấy cậu ta đang nói chuyện với ông Hồ, nhưng lời của cậu ta lại không được phát thanh, và được thay bằng lời diễn giải của người phát thanh viên. Cậu ta cảm ơn sự quan tâm của Đảng Cộng sản và Nhà nước và nói rằng: “Tôi nhất định sẽ không phụ lòng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như sẽ không quên những lòi khuyên của chủ tịch Hồ”, đài CCTV đã trích lời nói của cậu ta như vậy. Vị Ban Thiền Lạt ma, người được xem là con bù nhìn của Bắc kinh, còn hứa là “sẽ bảo vệ vững chắc sự thống nhất đất nước và sự hoà hợp dân tộc”, và “sẽ là một vị Phật sống yêu nước, mến Đạo, bảo vệ quốc gia và làm lợi ích cho quần chúng”, cũng theo lời của đài truyền hình CCTV. Cậu thanh niên này chỉ mới 5 tuổi khi được chế độ vô thần Trung Quốc chọn lựa là hậu thân của Ban Thiền Lạt Ma thứ 10 vào năm 1995. Cậu ta được học hành ở thủ đô của Trung Quốc, nơi mà cậu ta cũng được bồi dưỡng về chính trị. Ngày thứ năm vừa qua Tân Hoa Xã cho biết cậu ta đang học trung học với những giáo sư dạy kèm. Vị hậu thân do Đức Đạt Lai Lạt Ma chọn lựa là Gedhun Choekyi Nyima đã không còn xuất hiện trước quần chúng từ năm 1995, và được tin là đã bị quản thúc tại gia từ đó đến nay. Nhiều Phật tử Tây Tạng thuần thành nghi vấn thân thế của vị Ban Thiền Lạt Ma do bắc Kinh ủng hộ. Nhưng với sự kiểm soát tôn giáo chặt chẽ của chính phủ Trung Quốc, sự phát biểu công khai chống đối quá trình chọn các Lạt ma hoá thân đã dẫn đến việc hàng chục nhà sư Phật giáo bị bỏ tù, theo lời của các nhóm hoạt động nhân quyền. Trung Quốc chiếm Tây Tạng năm 1959. Đức Đạt Lai Lạt ma sang tỵ nạn ở Ấn Độ sau khi thất bại trong cuộc nổi dậy chống Trung Quốc cùng năm đó. Hôm thứ năm ông Hồ nói rằng chính phủ sẽ “gia tăng sự giúp đỡ và ủng hộ” cho sự phát triển của các tôn giáo. Bắc Kinh xem phát triển kinh tế là một cách để giảm nhẹ sự bất đồng quan điểm cũng như nguyện vọng giành lại độc lập của người Tây Tạng nhưng giới phê bình cho rằng những tiến bộ này chỉ đem lại lợi ích cho đại đa số người Hán mà thôi.
Phạm Dao Dịch.

China tells Panchen Lama to be patriotic on eve of his 15th birthday

BEIJING (AFP) - Chinese President Hu Jintao met with a teenage boy picked by Beijing to become the second-highest spiritual figure in Tibet, telling him to be patriotic on the eve of his 15th birthday. Hu was shown on state television urging the 11th Panchen Lama, chosen by Beijing in defiance of a candidate chosen by the exiled Dalai Lama, to be "a living Buddha full of love for the country and his religion."

"I hope you will follow the example of His Holiness to be another model of loving the country and the religion," Hu said, referring to the boy's predecessor, the 10th Panchen Lama, who was also handpicked by Beijing. Hu said he hoped the young monk will "make new contributions to adapt Tibetan Buddhism to socialist society." The teenager, who is rarely seen in public, was shown on state-run CCTV's evening news listening obediently to Hu with his hands clasped and giving frequent small nods. He clapped after Hu spoke.

He was dressed in the traditional yellow and dark orange robes worn by Tibetan Buddhist monks, as he sat next to Hu in Beijing's Great Hall of the People. The teenager, who was born on February 13, 1990, was shown speaking to Hu but his words were not broadcast and were instead paraphrased by the TV anchor. He thanked the Communist Party and the State Council (cabinet) for their care, CCTV said.

"I will definitely not be unworthy of the care from the party and State Council and will not be unworthy of the instructions from President Hu," he was quoted by CCTV as saying. The Panchen Lama, widely seen as a Beijing puppet, also promised to "firmly safeguard national integrity and ethnic unity" and "be a good living Buddha who loves the nation and religion and protects the nation and benefits the people," CCTV said.

The boy was just five when he was chosen by the atheist Chinese regime in 1995 as the reincarnation of the 10th Panchen Lama. He has received almost all his Buddhist education in the Chinese capital, where he has also undergone political education. The official Xinhua news agency said Thursday he was receiving middle-school lessons from his personal tutors.

The Dalai Lama's own choice, Gedhun Choekyi Nyima, disappeared from public view in 1995 and is believed to have been under a form of house arrest ever since. Many devoted Tibetan Buddhists question the identity of the Beijing-backed Panchen Lama. But with the Chinese government's strict controls over religion, open expression of opposition over the reincarnation selection process have led to the jailing of scores of Buddhist monks, according to rights groups.

China occupied Tibet in 1950. The Dalai Lama fled to India in 1959 after a failed uprising against Chinese rule. Hu Thursday said the government will "further strengthen its assistance and support" for development of the region. Beijing sees economic development as one way to mitigate dissent and the independence aspirations of some Tibetans but critics said development programs are mostly benefitting majority Han Chinese.