<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 02, 2005

No. 0041
Tích Lan Đảo Quốc Phật Giáo Vùng Nam Á


Posted by Hello
Sri Lanka tuy là một hải đảo nhỏ, nhưng đuợc mang rất nhiều danh xưng mỹ miều: Giọt Lệ Ấn, Ðảo Huy Hoàng, Ðảo Phật, Hòn Ngọc Phương Ðông, vv... Những danh xưng khởi sắc này không những chỉ nói lên vẽ đẹp lông lẫy, thiên nhiên của ho`n đảo mà co`n cho thấy cả những ấn tượng sâu xa mà hải đảo này đã để lại trong ký ức của nhiều du khách ghé qua. Trên đảo này nếu muốn tránh không khí oi bức của đồng bằng, người ta có thể đi lên những ngọn đồi thoai thoải trong các vườn trà đầy bóng mát. Hầu như trọn vẹn ho`n đảo được dành cho chim muông, và các loài dã thú như voi, cọp, beo, vv... Ðiều ưu tiên nhứt phải nhắc tới là thổ dân nơi đây rất hiếu khách, thức ăn rất ngon và gía cả lại rất thấp. Ông Marco Polo đã từng coi Sri Lanka là một ho`n đảo nhỏ lý tưởng nhất trên thế giới, và chắc chắn quí vị sẽ đồng y' với ông ta sau khi đã ti`m hiểu tường tận nơi này. Ðiều gi` trên ho`n đảo này làm quí vị thích nhứt? Có phải là các bãi biển không? Bờ biển nơi đây chạy dài về phía nam thành phố Kha Luân Bố với những hàng dừa hun hút mọc dài theo bãi cát. Co' phải là phong tục nơi đây không? Quí vị hãy nhi`n thử những điệu vũ của dân Kandyan, vũ điệu này giống như một đàn voi tiếp nối nhau nhảy múa. Hay quí vị muốn chiêm ngưỡng những thành quách cổ xưa nơi này? Quí vị sẽ ti`m thấy rất nhiều kiến trúc hùng vĩ của thời xưa trong các thành phố như Anuradhapura và Polonnaruwa. Qua trận động đất và cơn sóng thần ngày 26 tháng 12, năm 2004 vừa rồi, Sri Lanka được ghi nhận là một trong những quốc gia bị tàn phá nặng nề nhứt, với hơn một triệu dân không co`n nhà cửa trú ngụ, 17.000 người bị thương và hơn 30.000 người chết. Ti`nh trạng khẩn cấp vẫn co`n được duy tri`, và giới nghiêm vẫn phải thi hành trong nhiều vùng ngỏ hầu giúp đở hữu hiệu cho các cơ quan cứu trợ và nhân viên chính phủ trong việc tái lập trật tự và ổn định đời sống dân cư. Những đợt sóng thần đã ập vào bờ biển Trincomalee trong vùng đông bắc nước này, nước biển tràn sâu dến cả cây số trong ho`n đảo. Nước uống trên đảo bi ô nhiểm và các bệnh truyền nhiểm gây ra do nước độc trong ti`nh trạng oi bức, ẩm ướt vẫn co`n là một sự đe dọa trầm trọng. Tuy nhiên cũng nhờ Phật độ, các bệnh truyền nhiểm chưa xảy ra nơi đây. Các kiến trúc trong thành phố, bao gồm các cơ quan truyền thông, các nhà máy lọc nước cống, các cơ quan chuyên chở vá các các cơ quan cần thiết khác vẫn co`n bị ảnh hưởng nặng nề, mặc dù mọi cơ sở đều đang từ từ hoạt động trở lại.

Thiện Pháp dịch
Sri Lanka
Lonely Planet
For a small island, Sri Lanka has many nicknames: Serendib, Ceylon, Teardrop of India, Resplendent Isle, Island of Dharma, Pearl of the Orient. This colourful collection reveals its richness and beauty, and the intensity of the affection it evokes in its visitors.Head for the rolling hills to escape the heat of the plains in the cool of tea plantations. The entire island is teeming with bird life, and exotics like elephants and leopards are not uncommon. To top it all off, the people are friendly, the food is delicious and costs are low.Marco Polo considered Sri Lanka the finest island of its size in all the world, and you'll likely agree after exploring the country's fabled delights. What takes your fancy? Beaches? The coastal stretch south of Colombo offers palm-lined sandy expanses as far as the eye can see. Culture? Try the Kandyan dances, a procession of elephants or the masked devil dances. Ruins? You'll find enough ancient and inspiring architecture in the cities of Anuradhapura and Polonnaruwa to satisfy that inner archaeologist.WarningWith over a million people reported to have been displaced from their homes, 17,000 injured and over 30,000 people currently confirmed dead, Sri Lanka has been among the worst effected by the impact of the massive submarine earthquake and resulting tsunami on 26 December, 2004. A state of emergency remains in place, and curfews are in operation in some areas to assist aid agencies and government bodies in restoring order.Tidal waves crashed into the coast around Trincomalee in the country's northeast, sending water about one kilometre (0.6 mi) inland. Contaminated drinking water and the outbreak of water-borne disease in hot, humid conditions remain a threat while interruptions to normal water supply continue, thankfully however, there have been no reported disease outbreaks.Infrastructure, including communications, sanitation, transport and accommodation remain affected, however, services are slowly being restored. Many hotels and resorts in the south and southwest have re-opened and are operating as normal. The east and northeast of Sri Lanka, especially Trincomalee, Nilaveli and Arugam Bay, remain off-limits while damage is repaired. Most hotels in these areas remain closed. Travellers planning to visit Sri Lanka should check their accommodation and transfers prior to arrival.Though the worst of Sri Lanka's civil war is past, numerous regions are still considered too dangerous to travel. Pockets of the northern and eastern areas are heavily mined. The security situation in the Jaffna Peninsula remains uncertain.Areas north of Puttalam, Anuradhapura and Nilaveli, as well as the eastern side of the island south of Trincomalee, including Batticaloa, remain unsafe for travellers despite the easing political climate and the ongoing ceasefire that remains between the government and the LTTE ('Tamil Tigers').In Colombo and southern tourist resorts, theft and violent crime are often aimed at foreigners. That said, southwestern Sri Lanka is safer now than it has been in years.Full country name: Democratic Socialist Republic of Sri LankaArea: 66,000 sq kmPopulation: 19 millionCapital City: ColomboPeople: 74% Sinhalese, 18% Tamils, 7% Moor, 1% otherLanguage: Sinhalese, Tamil, EnglishReligion: 69% Buddhist, 15% Hindu, 8% Muslim, 8% ChristianGovernment: republicHead of State: President Chandrika KumaratungaHead of Government: Prime Minister Mahinda RajapaksaGDP: US$48.1 billion GDP per capita: US$2,500Annual Growth: 4.7%Inflation: 9.3%Major Industries: Processing of rubber, tea, coconuts, and other agricultural commodities; clothing, cement, petroleum refining, textiles, tobaccoMajor Trading Partners: US, UK, Germany, Japan, Singapore, India, Iran, Taiwan, Belgium, Hong Kong, China, South Korea