<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 02, 2005

No. 0038
Sự phát triễn mạnh mẽ cũacác trang nhà Phật Giáo trên mạng lướí Internet


Posted by HelloThais without access to temples visit the websites

Tin từ đài BBC, Luân Đôn, Anh Quốc.
Giới trẽ Thai Lan nếu không cóđiều kiện đi chuà trực tiếp, thì họđã không ngừng nghiên cứu về giáo lý Phật trongcác trang nhà trên mạng lươí Internet.
Năm ngoái, các trang nhà Phật giáo đãtăng 3 lần trên mạng, vơí khoãng 2000 trang nhà vềPhật Giáo tại ThaiLan.
Các chuyên gia thống kê Internet đã chobiết số ngườì vào các trang nhà Phật Giáo đãtăng gấp 2 lần trong năm ngoái.
Những trang nhà Phật giáo này phầnlớn nhằm thu hút giới trẻ tìm hiểu về giáolý của Đức Phật và các thiền sư đã thamgia tích cực trên mạng Internet qua các Diễn đàn trênmạng đễ hướng dẫn các giới trẽPhật Tử ThaiLan và trao đỗi thôngtin, hiểubiết lẫn nhau, khi càng ngày càng ít Phật Tử ThaiLanđi chuà, nhất là trong thời đại thông tinvượt bực thế kỹ này, Các nhà tu hành PhậtGiáo đã tiếp nhận nhanh chóng sự thay đỗinày.
Các nhà kinh doanh ThaiLan và nhà sư LuenchayVongvaniji đã quyết định tạo ra 1 trang nhà PhậtPháp cho ThaiLan đễ đáp ứng và thích hợp vơícác trang nhà Phật Giáo trên thế giới.
Theo lơì nhà sư Luenchay:” Chúng tôi đãsuy nghĩ làm sao truyền bá giáo lý Đức Phật trênhệ thống Internet, không những cho phật tữ mà cònnhững nhóm ngườI đạo khác tuỳ theo nhu câùđòi hỏi và sự hiễu biết cũa từng nhómkhác nhau.”
“Những trang nhà Phật Giáo này sẽ làphương tiện hưũ ích cho những Phậttữ Thai hiện đang sống ỡ nước ngoài,”theo lơì ông Tony Waltham, biên tập viên chuyên về computercuả tờ báo The Bangkok Post. Cũng theo lờI ông Tony:”Giới trẻ Thai hiện nay có rất nhiều cơhội để tìm hiểu về Phật Giáo trên hệthống internet”
Theo lơì ông Sulak Sivaraska:” khoa họckỹ thuật tin học ngày nay là 1 phương tiệntruyền bá đạo phật nhanh chóng và hiệu lựctrong thế kỹ này” Tuy nhiên theo lơì ông Nantasarn, Giámđốc cuả trụ sỡ phật giáo thếgiới tại BangKok:” Phật tữ có thễ học giáolý căn bãn nhưng không có nghĩa là họ hiễuđược hoàn toàn, họ cần có sự hướngdẫn cuã những phật tử lâu năm và thấmnhuần giáo lý Đức Phật,” cũng theo lơì ôngNantasarn:” Truyện thống đến chùa chiền vàgặp trực tiếp các nhà tu hành vẫn là điềukiện tối ưu để thông hiểu Giáo LýĐức Phật 1 ca’ch sâu sắc và đúng đắn”
Tuy nhiên, vơí sự tiến bộvượt bực của khoa học kỷ thuật tinhọc trên hệ thống internet ngày nay, Phươngtiện tìm hiểu giáo lý nhà Phật trên mạng sẽ là 1cách tìm hiểu và truyền đạo phổ thong nhấttrong 1 tương lai rất gần.
DươngTiêu dịch –LieuPhap hiệuđính.

Boom in Buddhist websites
BBC News

Thais without access to temples visit the websites
Young Thai Buddhists are increasingly taking to the internet for spiritual guidance.
In the past year, Buddhist websites have tripled on the internet, with about 2,000 websites now online in Thailand.
Internet experts say page hits on Buddhist websites have more than doubled in the past year.
The websites - mostly targeted at the young - explain the religion and the teachings of Buddha. Meditation masters are online to instruct followers about the power of prayer.
There are also chat rooms for people to share views and experiences with other Buddhists around the world.
Monks - for centuries, the traditional spiritual guides - have been forced to adapt to the change, as fewer young Thais visit temples or ordain as monks.
Overseas Thais
Thai businessman and devout Buddhist Luenchay Vongvanij said he created one of Thailand's most popular Buddhist websites to adapt the religion to today's world.
Fewer young people are visiting temples today
"We were thinking how can we adapt the words of Lord Buddha to the world," he said. "Not just putting the words on to the internet, but adapting Buddhism to different target groups and the different needs of different people,"
The websites keep the religion alive for Thais living abroad, says the Bangkok Post newspaper's computer editor Tony Waltham.
"[They] now have a chance to access information," he said, adding that many websites provided good advice.
Mr Vongvanji said he had received many e-mails from grateful followers abroad.
Temples are here in your mind, but if the website can help you to purify your mind, that is okay
Sulak Sivaraska "The little that we did, it touched them and they appreciated it so much because maybe in Poland or Holland they don't have a temple," he said.
Some are drawn to the websites for other reasons.
Sulak Sivaraska says technology is a vital resource for those disillusioned by the excesses of today's Buddhism.
"In this country, temples on the whole have become fairly awful - a source of commercialism, uncleanliness, exploitation.
"Now we are separated from temples. Temples are here in your mind, but if the website can help you to purify your mind, that is okay.
Oversimplified
But some question whether the internet is a suitable spiritual medium.
Websites may give an oversimplified version of this complex religion
Nantasarn Seesalab, head of the Bangkok-based World Fellowship of Buddhists, believes websites give an oversimplified version of a complex religion.
"They can learn something, but that does not mean that they understand thoroughly," he said.
He said followers needed someone such as a parent to provide guidance.
Buddhist monks and scholars encourage followers not to cut traditional links with temples.
They insist that human-to-human contact is still the most powerful spiritual medium.
However, with the internet's potential to reach millions, it is likely that technology will be a driving force behind one of the world's oldest religions for generations to come.

1 Comments:

Blogger BanDieuHanh said...
Tin 0038:
Sự phát triễn mạnh mẽ cũa các trang nhà Phật Giáo trên mạng lươí Internet.
Tin từ đài BBC, Luân Đôn, Anh Quốc.
Giới trẻ Thai Lan nếu không có điều kiện đi chuà trực tiếp, thì họ đã không ngừng nghiên cứu về giáo lý Phật trong các trang nhà trên mạng lươí Internet.
Năm ngoái, các trang nhà Phật giáo đã tăng 3 lần trên mạng, vơí khoảng 2000 trang nhà về Phật Giáo tại ThaiLan.
Các chuyên gia thống kê Internet cho biết số ngươì vào các trang nhà Phật Giáo đã tăng gấp 2 lần trong năm ngoái. Những trang nhà Phật giáo này phần lớn nhằm thu hút giới trẻ tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật và các thiền sư đã tham gia tích cực vào các Diễn đàn trên mạng để hướng dẫn các giới trẻ Phật Tử Thái Lan. Cũng có những diễn đàn thảo luận để người ta có thể trao đổi quan điểm và kinh nghiệm với các Phật tử trên khắp thế giới.
Các tu sĩ Phật Giáo, những người hướng dẫn tinh thần theo truyền thống từ hàng thế kỷ nay, buộc phải thích nghi với sự thay đổi này, khi càng ngày càng ít Phật Tử ThaiLan đi chuà, hay xuất gia tu học.
Luenchay Vongvaniji, nhà kinh doanh và là một Phật tử thuần thành người Thái Lan nói rằng anh ta quyết định tạo ra 1 trang nhà Phật Pháp cho Thái Lan để góp phần làm cho Phật Giáo thích nghi vơí thế giới ngày nay.
Theo lơì của Luenchay: “Chúng tôi đã suy nghĩ làm sao truyền bá giáo lý Đức Phật trên hệ thống Internet, không những cho Phật tử mà còn cho những nhóm người khác tuỳ theo nhu câù và sự hiểu biết của những tầng lớp khác nhau.”
Những trang nhà Phật Giáo này sẽ là phương tiện hưũ ích cho những Phật tử Thái hiện đang sống ở nước ngoài, theo lơì ông Tony Waltham, biên tập viên chuyên về computer cuả tờ báo The Bangkok Post. Cũng theo lời ông Tony: “Giớí trẻ Thái hiện nay có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu về Phật Giáo trên hệ thống internet.”
Theo lơì ông Sulak Sivaraska: “Khoa học kỹ thuật là 1 phương tiện truyền bá đạo Phật nhanh chóng và hiệu lực trong thế kỷ này.” Tuy nhiên theo lơì ông Nantasarn, Giám đốc cuả trụ sở Phật giáo thế giới tại BangKok: “Phật tử có thể học giáo lý căn bản nhưng không có nghĩa là họ hiểu được hoàn toàn, họ cần có sự hướng dẫn của những người đã tu học lâu năm và thấm nhuần giáo lý Đức Phật.” Cũng theo lơì ông Nantasarn: “Truyền thống đến chùa và học hỏi trực tiếp từ chư tăng vẫn là điều kiện tối ưu để thông hiểu Phật Pháp một cách sâu sắc và đúng đắn”
Tuy nhiên, vơí sự tiến bộ vượt bực của hệ thống internet ngày nay, có thể tiếp cận đến hàng triệu người trên khắp thế giới, kỹ thuật này chắc chắn sẽ là một động lực phát triển cho một tôn giáo đã có từ lâu đời đến với những thế hệ tương lai.
DươngTiêu dịch –LieuPhap hiệu đính.
8:28 CH  

Đăng nhận xét

<< Home