<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 02, 2005

N0. 0037
Âm Nhạc, điều bí mật để dễ dàng đưa chúng ta vào giấc ngủ ?
Tin từ hảng thông tấn xã Reuters.


Posted by Hello

Từ Hãng Reuters Luân Đôn, Anh Quốc, theonhững nhà nghiên cứu Đài Loan, lắng nghe âm nhạcsẽ đưa chúng ta vào giấc ngũ dễ dàng hơnlà uống 1 ly Cacao hoặc nhẫm đếm trong đầu.
Trong 1 trang tạp chí xuất bãn vào tháng 2của tờ nghiên cứu quan tâm đặc biệt, 1 nhómnhà nghiên cưú tại trường đại học TzuChi Đài Loan đã cho biết rằng họ đã trắcnghiệm va quan sát 1 nhóm ngươì cao niên khó ngủtuổi từ 60 đến 83 đã cho biết rằng ½nhóm người cao niên được cho nghe nhữngloại nhạc nhẹ nhàng êm aí 45 phút trước khingủ đã đi vào giấc ngủ dễ dàng và nhịpđập tim cũng trỡ nên điều hoà hơn, trongkhi ½ nhóm kia không được cho nghe nhạc thì vẫn khó ngũ nhưthường.
Theo lời ông Hui-Ling lai, phó giám đốccủa bệnh viện dưỡng lão Phật giáo tỗngquát và là phụ tá giáo sư tại đại học Tzu Chicho biết:” Sự khám phá mơí này hoàn toàn đã manglạI cho nền Y Học 1 ý nghiã hết sức là đángmừng” Cũng theo lơì ông Hui-Ling-Lai:”Con số phầntrăm nhóm cao niên được nghe những loạinhạc nhẹ nhàng êm ái đã tăng lên 1 cách đángkễ ỡ nhửng tuần sau, khi tuần đầu consố này chỉ la 26%.”

DươngTiêu dịch – LieuPhap hiệuđính

The Secret of Getting to Sleep? Music

LONDON (Reuters) - Having trouble sleeping? Don't bother with a cup of cocoa or counting sheep -- listening to music at bedtime is the way to get a restful night, Taiwanese researchers have found.

In a paper published in the February issue of the Journal of Advanced Nursing, a team from Taiwan's Tzu Chi University said they studied the sleep patterns of 60 people aged between 60 and 83 who had difficulty sleeping.

Half were given relaxing music to listen to for 45 minutes at bedtime and half were given no help to sleep.

The team found that those who listened to a selection of soft, slow music experienced physical changes that aided restful sleep, such as lower heart and respiratory rates.

"The difference between the music group and the control group was clinically significant," said lead author Hui-Ling Lai, vice director of nursing at the Buddhist Tzu Chi General Hospital and assistant professor at Tzu Chi University.

"The music group reported a 26 per cent overall improvement in the first week and this figure continued to rise as they mastered the technique of relaxing to the sedative music."

1 Comments:

Blogger BanDieuHanh said...
Tin No 0037
Âm Nhạc, điều bí mật để dễ dàng đưa chúng ta vào giấc ngủ ?
Tin từ hảng thông tấn xã Reuters.
Từ Hãng Reuters Luân Đôn, Anh Quốc, theo những nhà nghiên cứu Đài Loan, lắng nghe âm nhạc sẽ đưa chúng ta vào giấc ngũ dễ dàng hơn là uống 1 ly Cacao hoặc nhẫm đếm trong đầu.
Trong 1 trang tạp chí xuất bãn vào tháng 2 của tờ nghiên cứu quan tâm đặc biệt, 1 nhóm nhà nghiên cưú tại trường đại học Tzu Chi Đài Loan đã cho biết rằng họ đã trắc nghiệm va quan sát 1 nhóm ngươì cao niên khó ngủ tuổi từ 60 đến 83 đã cho biết rằng ½ nhóm người cao niên được cho nghe những loại nhạc nhẹ nhàng êm aí 45 phút trước khi ngủ đã đi vào giấc ngủ dễ dàng và nhịp đập tim cũng trỡ nên điều hoà hơn, trong khi ½ nhóm kia không được cho nghe nhạc thì vẫn khó ngũ như thường.
Theo lời ông Hui-Ling lai, phó giám đốc của bệnh viện dưỡng lão Phật giáo tỗng quát và là phụ tá giáo sư tại đại học Tzu Chi cho biết:” Sự khám phá mơí này hoàn toàn đã mang lạI cho nền Y Học 1 ý nghiã hết sức là đáng mừng” Cũng theo lơì ông Hui-Ling-Lai:”Con số phần trăm nhóm cao niên được nghe những loại nhạc nhẹ nhàng êm ái đã tăng lên 1 cách đáng kễ ỡ nhửng tuần sau, khi tuần đầu con số này chỉ la 26%.”
DươngTiêu dịch – LieuPhap hiệu đính
8:49 CH  

Đăng nhận xét

<< Home