<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 28, 2005

No. 0027

Chùa Ðế Thích

Posted by HelloAngkor Wat Posted by Hello

Angkor Wat (Chùa Ðế Thích) là một ngôi chùa rất lớn tại Angkor, nước Cambodia, và là công trình vĩ đại của vua Suryavarman xây dựng trong 37 năm, từ năm 1113 đến năm 1150. Ðây là một công trình kiến trúc lừng danh tiêu biểu cho nền kiến trúc của người Khờ Me . Danh từ Wat trong tiếng Khờ Me có nghĩa là ngôi Chùạ. Danh từ Angkor và Wat ghép liền nhau có nghĩa thành Phố Chùạ. Vẻ đẹp của Angkor Wat, cùng khuôn viên quá rộng lớn bao la của nó được xem là một trong bảy kỳ quan trên thế giớị
Angkor Wat
Angkor Wat rộng 1 dậm Anh (tức khoảng 2.6 Km vuông) và được xây bằng hình tháp, phỏng theo trong thần thoại nhà của những thượng đế của đạo Ấn Ðộ giáọ. Angkor Wat được xây lên để tỏ lòng tôn kính vị thần Vishnu trong Ấn Giáọ. Sau cùng ngôi chùa này cũng là nơi an táng ông vua Campuchia người đã có công xây Angkor Wat.

Ngôi chùa Angkor Wat có tới 5 ngọn tháp đã tạo thành đường nét lừng danh sừng sửng in hình trên nền trờị. Bốn ngọn tháp nhỏ nằm ở vị trí bốn góc của ngôi tháp, tháp chánh lớn ở trung tâm. Khi xưa bên trong tháp thờ thần Vishnu Ấn Giáo, nhưng bây giờ pho tượng Vishnu bằng vàng này đã được dời đi, và thay vào đó những pho tượng Phật.

Xoay quanh năm ngọn tháp là một hồ nước rộng lớn, cùng với ba bảo tàng viện nghệ thuật. Bên trong từng bảo tàng viện có rất nhiều bức tượng, rất nhiều bức tranh điêu khắc công phu ngay trên tường nói về những vị thần, những truyền thuyết trong nền văn minh của Ấn Ðộ giáọ

Vào thế kỹ thứ 12, Chùa Angkor Wat được dựng lên để thờ đấng Brahma, đấng thượng đế Phạm Thiên toàn năng của Ấn Ðộ Giáọ. Nhưng sau đó người ta cải đổi lại thờ đức Phật Thích Ca

Một đặt điểm hiếm có, và nổi bật đã làm công trình xây cất Angkor Wat nổi tiếng là trong công trình này đa số đều dùng những tảng đá lớn được đẻo gọt rất chính xác, chất chồng khít lên nhau mà không phải dùng tới xi măng để kết hợp lạị

Trong bài phỏng dịch ngắn này chỉ mong gợi ý đến quí bạn về đường nét tổng quát về ngôi chùa Angkor Wat. Quí bạn có thể đọc thêm, và xem thêm những hình chụp của ngôi chùa này trong thư viện, trong bách khoa tự điển, trong internet. Có thế mới thấy được phần nào vẽ đẹp, vẽ tráng lệ của một công trình vĩ đại nàỵ Cũng là biểu hiện một nền văn minh độc đáo của dân tộc Khờ Me cổ xưa.

Trí Đạt dịch

Angkor Wat

From Wikipedia

Angkor Wat is a temple complex in Angkor, Cambodia and is the work of Suryavarman II (1113-1150 AD). It is the best preserved example of Khmer architecture, lying less than a mile to the south of the royal city. The word Angkor is a vernacular form of the word nokor which comes from the Sanskrit word nagara. Wat is the Khmer word for temple. The words Angkor and Wat together mean City Temple. Its beauty and vastness are such that many consider it to be one of the seven wonders of the world. Angkor Wat complex, Cambodia A moat and three galleries encircle the five central shrines. On the west side of the park a paved causeway, leading over the moat and under a magnificent portico, extends for a distance of a quarter of a mile to the chief entrance of the main building. The first gallery has square pillars on the outer side and a closed wall on the inner side. The ceiling between the pillars is decorated with lotus rosettes; the closed wall is decorated with dancing figures.The outside of the inner wall is decorated with pillared windows, apsaras (heavenly nymphs), and dancing male figures on prancing animals. Apsaras are found on the walls of all galleries. From the first gallery a long avenue leads to the second gallery. This is reached via a raised platform with lions on both sides of a staircase. The inner walls of the second gallery contain continuous narrative relief. The western wall shows scenes from the Mahabharata epos. The third gallery encloses the five shrines which are built on a raised terrace and are interconnected by galleries. The roofings of the galleries are decorated with the motif of the body of a snake ending in the heads of lions or garudas. Sculptured lintels and frontons decorate the entrances to the galleries and the entrances to the shrines. The temple was originally devoted to the worship of Brahma, but afterwards to that of Buddha; its construction is assigned by Aymonier to the first half of the 12th century. It consists of three stages, connected by numerous exterior staircases and decreasing in dimensions as they rise, culminating in the sanctuary, a great central tower pyramidal in form. Towers also surmount the angles of the terraces of the two upper stages. Three galleries with vaulting supported on columns lead from the three western portals to the second stage. They are connected by a transverse gallery, thus forming four square basins. Khmer decoration, profuse but harmonious, consists chiefly in the representation of gods, men and animals, which are displayed on every flat surface. Combats and legendary episodes are often depicted; floral decoration is reserved chiefly for borders, mouldings and capitals. Sandstone of various colours was the chief material employed by the Khmers; limonite was also used. The stone was cut into huge blocks which are fitted together with great accuracy without the use of cement. The central structure of Angkor Wat (represented by the model shown opposite) measures about 150 by 200 metres. It is approached from the west by a cruciform terrace (shown at the bottom of the photograph). The terrace leads across a grassed esplanade to a rectangular cloister that encloses the entire central temple. On the wall of the cloister is an 800-metre long gallery of bas reliefs, some carved with scenes from Hindu epics, others depicting the history of Angkor. Immediately inside the cloister, in the exact centre of the photograph, is the Gallery of a Thousand Buddhas. To the far left and right of this, in the inner grassed area (the first level), are two scripture libraries. The Gallery leads to a doorway through another rectangular wall into the second level. This is a narrow paved area, again containing two scripture libraries. It would originally have been flooded, to represent the ocean around Mount Meru, and is crossed by a short causeway raised on pillars and leading to the third level. The third level is reached by twelve very steep stairways, representing the difficulty of ascending to the kingdom of the gods. At the top of the steps is a square, paved platform divided into four square courtyards by two raised corridors that intersect at right-angles. A further raised corridor runs around the edge of the platform, enclosing the entire level. At each corner of the outer corridor is a tower, and in the middle is the large central tower. These five towers form the famous skyline of Angor Wat. The square base of the central tower has a small shrine in each side, behind which is a central sanctuary. This was originally dedicated to the Hindu god Vishnu, but the gold statue of Vishnu has been removed and the shrines now contain statues of the Buddha.