<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 26, 2005

No. 0021 Education for Human Rights, Disarmament, Sustainability are Key

Sự giáo dục cho nhân quyền, giải giới quân đội, và khả năng chịu đựng

Tokyo, thứ tư ngày 26 tháng 1--Trong một bài viết về đề nghị hoà bi`nh được phát hành ngày thứ tư, Daisaku Ikeda, Chủ Tịch của Hội Phật Giáo Soka Gakkai quốc tế, thúc dục sự cố gắng làm mới lại nền giáo dục nhân quyền, giải trừ quân đội và sự phát triển sự kiên nhẫn. Trong tầm nhi`n của Ikeda, sự giáo dục được đặt trọng tâm trên sự hoà bi`nh của thế giới và để nâng cao đời sống của dân chúng "Cái căn bản cố gắng hoà hợp nhau để xây dựng một xã hội vững chãi , chúng ta có thể để cho thế hệ mai sau"

Ikeda nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc dây dỗ cho tất cả các học sinh trên toàn thế giới chấp nhận việc giải trừ vũ khí. Việc này bao gồm việc giải thích những ti`nh trạng mâu thuẫn trên thế giới và những đề tài này phải được dậy cho các lớp trung học, và nâng cao chương tri`nh giảng dậy về hoà bi`nh cho các trường đại học.
Bản đề nghị cũng bao gồm khả năng tiếp nhận của Liên Hiệp Quốc và những diễn đàn quốc tế khác. Thí dụ như, Ikeda kêu gọi thành lập văn pho`ng Liên Hiệp Quốc tại vùng Á Châu-Thái Bi`nh Dương để tăng thêm phần an ninh, và thành lập một nhóm người làm việc thương thảo với bắc Hàn về việc hạn chế bom nguyên tử.v.v và v.v...
Trong bài nói chuyện gần đây nhất của Ikeda mục đích là sự quan trọng của cuộc đối thoại như thực hành của sự từ bi, hỷ xả của người Phật tử.

Dịch Giả:

Education for Human Rights, Disarmament, Sustainability are Key
Wednesday January 26, 6:03 am ET

TOKYO, Jan. 26 /PRNewswire/ -- In his annual peace proposal issued today, Daisaku Ikeda, president of the global Buddhist association Soka Gakkai International (SGI), urges renewed efforts to promote education for human rights, disarmament and sustainable development. In Ikeda's view, education that focuses on such global issues as peace and elimination of poverty "forms the basis for cooperative efforts to build a sustainable human society, one that we can pass on to future generations."
Ikeda also stresses the importance of bringing disarmament education to schools worldwide. This should include simulations of conflict situations and participatory learning at the secondary level, and enhanced peace studies curriculums at the college and university level.
The proposal also includes measures for enhancing the "soft power" capacities of the United Nations and other forums of international cooperation. For example, Ikeda calls for the creation of an Asia-Pacific UN Headquarters with a focus on enhancing human security; making the working group dealing with the issues of North Korean nuclear development a standing body; the creation of an international nuclear disarmament agency; and the early adoption of a global small arms treaty.
The SGI was active in working with other NGOs for the adoption, last December, of the World Programme for Human Rights Education. The Programme will focus in its first three years (2005-2007) on the primary and secondary school levels. Likewise, 2005 marks the first year of the UN Decade of Education for Sustainable Development. Ikeda supported the establishment of such a decade in a proposal issued during the World Summit on Sustainable Development in 2002. SGI organizations worldwide have been actively supporting the goals of these interrelated initiatives through exhibitions, symposiums, publications and other public information and education activities.
The underlying theme of Ikeda's current peace proposal is the importance of dialogue as the core practice of "Buddhist humanism." Referencing Martin Buber's (1878-1965) inquiries into the dialogue process, Ikeda stresses the transformative power of dialogue based on respect and recognition of interconnectedness; he urges that a similar attitude to nature should be the basis for creating a sustainable global society.

1 Comments:

Blogger www.truyenthong.org said...
Sự giáo dục cho nhân quyền, giải giới quân đội, khả năng chịu đựng.Tokyo, thứ tư ngày 26 tháng 1--Trong một bài viết về đề nghị hoà bi`nh được phát hành ngày thứ tư, Daisaku Ikeda, Chủ Tịch của Hội Phật Giáo Soka Gakkai quốc tế, thúc dục sự cố gắng làm mới lại nền giáo dục nhân quyền, giải trừ quân đội và sự phát triển sự kiên nhẫn. Trong tầm nhi`n của Ikeda, sự giáo dục được đặt trọng tâm trên sự hoà bi`nh của thế giới và để nâng cao đời sống của dân chúng "Cái căn bản cố gắng hoà hợp nhau để xây dựng một xã hội vững chãi , chúng ta có thể để cho thế hệ mai sau"Ikeda nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc dây dỗ cho tất cả các học sinh trên toàn thế giới chấp nhận việc giải trừ vũ khí. Việc này bao gồm việc giải thích những ti`nh trạng mâu thuẫn trên thế giới và những đề tài này phải được dậy cho các lớp trung học, và nâng cao chương tri`nh giảng dậy về hoà bi`nh cho các trường đại học.Bản đề nghị cũng bao gồm khả năng tiếp nhận của Liên Hiệp Quốc và những diễn đàn quốc tế khác. Thí dụ như, Ikeda kêu gọi thành lập văn pho`ng Liên Hiệp Quốc tại vùng Á Châu-Thái Bi`nh Dương để tăng thêm phần an ninh, và thành lập một nhóm người làm việc thương thảo với bắc Hàn về việc hạn chế bom nguyên tử.v.v và v.v...Trong bài nói chuyện gần đây nhất của Ikeda mục đích là sự quan trọng của cuộc đối thoại như thực hành của sự từ bi, hỷ xả của người Phật tử.
5:13 SA  

Đăng nhận xét

<< Home