<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 26, 2005

No. 0017 Bridging Eastern and Western Buddhism

ĐẠO PHẬT ĐANG BẮC MỘT NHỊP CẦU
TỪ ĐÔNG PHƯƠNG SANG TÂY PHƯƠNG.


Pankaj Mishra UNIVERSITY OF CHICAGO

Đạo Phật không phải là một tôn giáo trên ngôn từ, và cảm tạ thượng đế ban cho điều đó.
Đạo Juda có kinh Torah; Thiên Chúa giáo thì có kinh Phúc Âm, và Hồi giáo thì có kinh Koran. Nhưng con đường trung đạo mà đức Phật đã diễn bày thì không cần những kinh điển giáo điều như những tôn giáo khác. Con đường trung đạo dựa trên việc hành thiền, và sống tỉnh thức từng giây phút trong hiện tại. Đó là đạo lộ của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.
Đức Phật không hề bảo rằng ngài đã nhận ân sủng từ một đấng thượng đế đầy quyền lực, và nói ra những gì mà thượng đế bảo ngài phải nói.
Nếu nói rằng đạo Phật không là một tôn giáo trên ngôn từ thì tại sao hai quyển sách "Heartwood : thế hệ đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy ở Mỹ châu" của tác gia? Wendy Cadge, và quyển "Sự chấm dứt khổ đau : Đức Phật của Thế Giới của tác gia? Pankaj Mishra - hai quyển sách này như luôn là sách gối đầu giường của tôi.
Đạo Phật không cho phép nói dối, do đó tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng đọc 2 quyển sách này.
Ông Cadge là phụ tá giáo sư môn Xã Hội Học của trường cao đẳng Bowdoin, đang mở một cuộc nghiên cứu về Nhân Chủng Học tại chùa Wat Phila, một ngôi chùa của cộng đồng người Thái Lan di dân ở ngoại ô Philadelphia, và tại Cambridge Insight Meditation Center, một trung tâm hành thiền cho những thiền sinh Phật tử người Tây Phương ở gần thành phô Boston. Cả hai trung tâm này đều thuộc tông phái Theravada, Phật Giáo Nguyên Thủy, còn gọi là "Thượng Toa. Bộ", hay còn gọi là Phật Giáo Nam Tông. Các nước theo Phật giáo Nguyên Thủy gồm có Tích Lan, Thái Lan, và những nước khác ở Đông Nam Á. Ông Cadge ước đoán có khoảng từ 500 ngàn đến một triệu Phật tử tu theo Phật giáo Nguyên Thủy ở Hoa Kỳ, hầu hết số Phật tử này sanh trưởng trong gia đình Đông Nam Á đang cư trú tại Hoa Kỳ.
Cũng có hàng ngàn người, phần lớn là người da trắng tây phương, đang thực hành một pháp thiền theo truyền thống Phật giáo nguyên thuỷ gọi là thiền minh sát tuệ, vipssana. Thiền Vipassana trở nên phổ biến nhờ Hội Thiền quán Insight Meditation Society, do Joseph Goldstein, Jack Kornfield và Sharon Salzberg thành lập năm 1975. Kornfield trước đây hoạt động thiện nguyện cho tổ chức hoà bình ở Nam Á, và sau đó đồng sáng lập Thiền Viện Spirit Rock ở quận Marin, một trung tâm thiền nổi tiếng trên những ngọn đồi sát bờ biển, gần Woodacre. Lời kết luận sau đây của Cadge về Phật giáo mà những người Phật tử mới quy y ở Cambridge đang thực hành, cũng có thể áp dụng cho thiền viện Spirit Rock, mà trong thập niên qua đã nổi lên là một trung tâm Phật giáo hàng đầu của đất nước.
"Trong khi chủ động tách ra khỏi chư tăng, chùa chiền, nghi lễ và các hình thức khác của cái gọi là bẫy văn hoá của Phật giáo vùng Ịông Nam Á, những hành giả, những người đã chuyển từ các tôn giáo khác qua Phật giáo nguyên thuỷ trong 35 năm qua đã gìn giữ và trao truyền cái cốt tuỷ của Phật pháp ở nước Mỹ."
Tuy vậy từ "cải đạo" không phải là từ thích hợp để chỉ cho nhiều thiền sinh đến hành thiền ở Spirit Rock hay hàng chục thiền viện khác đã mọc lên khắp cả nước. Nhiều người mà Cadge phỏng vấn không còn muốn tự xưng là Phật tử nữa. Họ thích được xem là "người Thiên chúa giáo nhưng thực hành theo Phật giáo", hay la "Ju-Bu", tức là người Do Thái giáo có hành thiền Phật giáo.
Trí Đạt dịch.


Bridging Eastern and Western Buddhism

By Pankaj Mishra UNIVERSITY OF CHICAGO

Buddhism is not a religion of the Word, and thank God for that. Judaism has its Torah, Christianity has the Gospels and Islam its Koran, but the Middle Path prescribed by the Buddha comes with no required reading. It's supposed to be about meditation and mindfulness. It's a path of right action, right intention, right speech, right concentration and right livelihood. Buddha never claimed to have talked to God nor to have received any divinely inspired words from his Higher Power. So if Buddhism is not about words, why do these two books -- "Heartwood: The First Generation of Theravada Buddhism in America" by Wendy Cadge and "An End to Suffering: The Buddha in the World" by Pankaj Mishra -- keep staring at me from my night table, getting buried by other books but refusing to go away? Lying is not advised for those on the Buddhist path, so let me confess that I had a hard time getting through these books. Cadge, an assistant professor of sociology at Bowdoin College, offers an ethnographic study of Wat Phila, a temple of Thai immigrants outside Philadelphia, and the Cambridge Insight Meditation Center, a meditation center for Western Buddhist practitioners near Boston. Both centers come out of the school of Buddhism known as Theravada, or "the way of the elders," a form practiced in Sri Lanka, Thailand and other parts of South East Asia. Cadge estimates there are between 500,000 and 1 million Theravada Buddhists in the United States, most of them born into Southeast Asian families in the United States. There are also thousands of mostly Caucasian practitioners of a form of Theravada Buddhist meditation called vipassana. It has been popularized by the Insight Meditation Society, founded in 1975 by Joseph Goldstein, Jack Kornfield and Sharon Salzberg. Kornfield, a former Peace Corps volunteer in South Asia, later co-founded Spirit Rock Meditation Center in Marin County, a popular retreat in the coastal hills near Woodacre. Cadge's conclusions about the Buddhism practiced by the Cambridge converts certainly applies to Spirit Rock, which has emerged over the past decade as one of the nation's leading Buddhist centers. "While consciously moving away from the monks, temples, rituals, and other aspects of what some call the cultural trappings of Buddhism in Southeast Asia, many convert Theravada Buddhist practitioners nevertheless worked over the past thirty-five years to preserve and pass along the essence of the Buddha's teachings in the United States.'' "Convert" may not be the right word for many of the meditators who retreat to Spirit Rock or the dozens of other vipassana centers that have sprung up across the country. Many of Cadge's interviewees stop short of calling themselves Buddhists. They prefer "Christian with a Buddhist practice, " or "Ju-Bu," a term coined to describe American Jews who embrace Buddhist meditation.