<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 24, 2005

No. 0011 Two Buddhists shot dead in Thailand's restive south


Hai Phật tử bị bắn chết trong vùng bất trị ở miền nam Thái Lan

Bản tin từ Bangkok: Theo bản báo cáo của cảnh sát trong ngày chủ nhật vừa qua. Nhóm cuồng tín Hồi giáo bị tình nghi là đã bắn chết hai nam Phật tử trong vùng bất trị an, miền nam Thái Lan. Đây là trận hành hung mới nhất, tiếp nối của những xung đột bắt đầu từ năm qua, đã giết chết trên 570 người. Damrong Suwanarangsri, 62 tuổi, từng làm việc trong sở cảnh sát, đã bị bắn chết trong vùng Narathiwat vào sáng thứ 7 vừa qua, trong khi ông đang lái xe gă'n máy đi đến vườn trái cây mà ông quán xuyến.

"Hai người đàn ông lái xe gắn máy, bă'n ông ta 3 lần với khẩu súng ngắn 11 milimet, trước khi họ tẩu thóat" Cảnh sát đã nói với AFP như vậy. "Ông ta chết ngay tại hiện trường" Cảnh sát còn nói tiếp, một người dân làng Suriya Kaewmanee, 35 tuổi, cũng đã bị giết chết trong vùng này trưa ngày thứ 7 vừa qua, sau khi bị bắn 3 lần bởi 2 người đàn ông lái xe gắn máy. Người dân làng ấy đã từ trần cùng ngày trong bệnh viện. "Những vụ hành hung, giết người này có liên quan đến sự xung đột vẫn còn xảy ra thường xuyên" người phát ngôn nói, ám chỉ đến sự tấn công hầu như xảy ra hàng ngày do bọn người chủ trương phân chia vào hàng ngũ cảnh sát, quân đội, viên chức chính phủ, giáo chức trong những trường học ở tỉnh, những vị tăng, và dân làng. Cơ quan bảo vệ an ninh của Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đàn áp sự nổi loạn của những người Hồi giáo cuồng tín ở những vùng cực nam của Thái Lan này, kể từ khi vụ tấn công đến trại lính ngày 4, tháng tư, năm ngoái vừa qua, đã bắt đầu cho cuộc nổi loạn không ngừng này.

(Viên Chân dịch)

Two Buddhists shot dead in Thailand's restive south

BANGKOK : Two Buddhist men have been shot dead by suspected Islamic militants in Thailand's restive south, police said on Sunday, in the latest episode in violence that has claimed more than 570 lives since it flared last year. Damrong Suwanarangsri, 62, a former household employee of the local police chief, was gunned down in Narathiwat province early Saturday morning as he rode his motorcycle to a nearby fruit plantation he was managing. Advertisement--> displayAd("www.channelnewsasia.com/asiapac","Middle") "Two men on motorcycle shot him three times with an 11 millimetre pistol before they escaped," a police spokesman told AFP. "He died at the scene". The spokesman said 35-year-old villager Suriya Kaewmanee was killed in the same province late Saturday after also being shot three times by two men riding a motorbike. He died later the same day in hospital. "The attacks were related to the violence that is still going on," said the spokesman, referring to almost daily attacks by separatists on police, troops, government officials, teachers at state schools, Buddhist monks and villagers. Thai security forces have struggled to quell and Islamic insurgency in the kingdom's southernmost provinces which has raged since an attack on an army base on January 4 last year sparked the current unrest. - AFP