<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 21, 2005

No. 0004 Pali Text Society

Hội Thánh Điển Pali

Hội Thánh Điển Pali được thành lập năm 1881 bởi T.W. Rhys Davids, nhằm mục đích “khuyến khích và đẩy mạnh việc nghiên cứu các văn bản Pali”.

Pali là ngôn ngữ bảo tồn kinh điển của hệ phái Nam Tông hay Theravada. Các văn bản Pali có vị trí vô song trong Phật giáo bởi vì đó là những kinh điển được ghi lại sớm nhất. Trước hết Hội sưu tầm, biên tập và xuất bản các văn bản bằng mẫu tự La-tinh của toàn bộ nền văn học Pali, bao gồm Tam Tạng, chú giải, và các bộ sử. Hội còn xuất bản các tác phẩm có liên quan như tự điển, sách dẫn các đề mục, sách học Pali và một tờ tạp chí. T. W. RhysDavids là một trong ba công chức người Anh được phái qua làm việc ở Sri Lanka vào thế kỷ 19. Hai người kia là George Turnour và Robert Caesar Childers.
Lúc bấy giờ Phật giáo ở Sri Lanka đang phải chống chọi với sức ép của thế lực ngoại xâm và các hoạt động truyền giáo mạnh mẽ của Thiên chúa giáo. Theo đòi hỏi của công việc hành chính, các công chức người Anh phải rành rẽ ngôn ngữ, văn học và nền văn hoá của đất nước nơi mà họ được phái đến, vì vậy cả ba người đã học với nhiều vị sư uyên bác, và dần dà họ rất quan tâm đến Phật giáo.
Hội Thánh Điển Pali được xây dựng dựa theo khuôn mẫu của Hội văn Học Cổ Anh trong đó Rhys Davids dựa vào sự ủng hộ của các học giả châu Âu và các vị sư học giả người Sri Lanka. Công việc biên tập và xuất bản Tam Tạng Pali bằng mẫu tự La-tinh là một việc rất tốn kém, nhưng vẫn thành tựu được là nhờ chư tăng Sri Lanka tài trợ cho việc in ấn. Childers xuất bản cuốn từ điển Pali - Anh đầu tiên năm 1874. Bộ từ điển này được thay thế bởi một bộ từ điển mới đầy đủ hơn do ông T. W. Rhys Davids biên soạn trong suốt 40 năm và được hoàn thành bởi người học trò của ông là William Stede năm 1925. Gần đây một bộ từ điển khác đang được Margaret Cone biên soạn. Tập thứ nhất của 3 tập (từ vần A đến vần Kh) đã được xuất bản năm 2001. Năm 1922, khi T. W. Rhys Davids qua đời, Hội Thánh Điển Pali đã xuất bản được 64 tác phẩm gồm 94 tập, tổng cộng hơn 26.000 trang, cùng với rất nhiều bài báo của các học giả người Anh và người châu Âu. Những người đóng góp nhiều nhất cho Hội Thánh Điển Pali là Thomas William Rhys Davids (1843-1922), người sáng lập và là chủ tịch từ năm 1881 đến năm 1922, Caroline Augusta Foley Rhys Davids (1857-1942), chủ tịch từ năm 1922 đến năm 1942, Isaline Blew Horner (1896-1981), Thư ký danh dự từ năm 1942 đến năm 1959; Chủ tịch và thủ quỹ danh dự từ năm 1959 đến năm 1981.

(Liễu Pháp trích dịch từ tự điển báck khoa Wikipedia)

Pali Text Society

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Pali Text Society was founded in 1881 by T.W. Rhys Davids "to foster and promote the study of Pali texts". Pali is the language in which the texts of the Theravada school of Buddhism is preserved. The Pali texts are unique in Buddhism because they are the oldest collection of Buddhist scriptures preserved in the language in which they were written down. The society first compiled, edited, and published roman script versions of the entire corpus on Pali literature, including the Pali Canon, as well as commentarial, exergetical texts, and histories. It also publishes ancillary works including dictionaries, concordance, books for students of Pali and a journal. [edit] History T. W. Rhys Davids was one of three British civil servants who were posted to Sri Lanka, in the 19th_century, the others being George Turnour, and Robert Caesar Childers (1838-1876). At this time Buddhism in Sri Lanka (then Ceylon) was struggling under the weight of foreign rule and intense missionary activity by Christians. It was an administrative requirement that all civil servants should be familiar with the language, literature, and culture of the land in which they were posted, so the three men studied with several scholar monks where, along with an introduction to Sinhala culture and language, they became interested in Buddhism. The Pali Text Society was founded on the model of the Early English Text Society with Rhys Davids counting on support from a lot of European scholars and Sri Lankan scholar monks. The work of bringing out the roman text editions of the Pali Canon was not financially rewarding, but was achieved with the backing of the Buddhist clergy in Sri Lanka who underwrote the printing costs. Childers published the first Pali-English dictionary in 1874. This was superseded in 1925 by the new Dictionary which had largely been compiled by T. W. Rhys Davids over 40 years, but was finished by his student William Stede. Currently another dictionary is being compiled by Margaret Cone, with the first of three volumes (A - Kh) published in 2001. By 1922, when T. W. Rhys Davids died, the Pali Text Society had issued 64 separate texts in 94 volumes extending over 26,000 pages, as well a range of articles by English and European scholars. [edit] Significant members of the Pali Text society Thomas William Rhys Davids (1843-1922). Founder and President 1881-1922. Caroline Augusta Foley Rhys Davids (1857-1942). President 1922-1942. Isaline Blew Horner OBE (1896-1981). Honorary Secretary 1942-1959; President and Honorary Treasurer, 1959-1981. [edit]