<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 21, 2005

No. 0006 Buddhist practice saved lives in Myanmar's tsunamis

Ở Miến Điện Nhờ Thực Hành Phật Pháp Mà Tránh Được Tai Nạn Nặng Nề Trong Trận Sóng Thần

(KYODO) - Nhờ thành tâm thực hành Phật pháp mà hằng trăm ngư phủ nước Miến Điện đã thoát chết trong vụ sóng thần tsunamis vừa qua - Nhật báo "Ánh Sáng Mới của Miến Điện đã tường thuật hôm thư tư tuần rồi.Ngư phủ Miến Điện đã không ra khơi đánh cá ngày 26 tháng 12 năm 2004 vì ngày này gọi là ngày "Na-daw", ngày Phật tử Miến Điện thành tâm cầu nguyện. Hầu hết mọi người trong ngày này tránh gây tội lỗi như tránh sát sanh hại vật. "Đó là một trong những lý do mà nước Miến Điện bị tổn thất rất ít gây ra bởi trận động đất sóng thần tsunamis ngày 26 tháng 12 vừa qua," theo lời tuyên bố của ông Kyaw Myint, Bộ Trưởng Y Tế Miến Điện.Trận thiên tai khủng khiếp đã làm thiệt mạng khoảng 225 ngàn người trong vùng châu Á. Riêng nước Miến Điện chỉ có 59 người chết và 45 người bị thương. Nguồn tin từ những nhân viên cứu trợ quốc tế trong nước thì ước lượng có tới khoảng 80 người dân bị thiệt mạng.

Phật tử Trí Đạt chuyển dịch

Buddhist practice saved lives in Myanmar's tsunamis

Thursday January 20, 5:39 AM

(Kyodo) _ Hundreds of Myanmar fishermen escaped the deadly tsunamis by sticking to a Buddhist practice, the official daily New Light of Myanmar reported Wednesday. Myanmar fishermen did not go out for fishing in the sea on Dec. 26 because that day, which is called Na-daw, is considered an auspicious day for Buddhists in Myanmar, the paper quoted Health Minister Kyaw Myint as saying Tuesday. Most people on that day try to avoid committing sins such as killing other creatures. "It was one of the reasons why Myanmar had only very minimal damage caused by the Dec. 26 earthquake and tsunamis," Kyaw Myint said. The disaster has claimed the lives of an estimated 225,000 people in Asia. Myanmar said only 59 people died and 45 were injured in the disaster. International aid agencies in the country said that up to 80 people lost their lives

3 Comments:

Blogger Chris said...
Hi www.truyenthong.org,
I was just passing looking for Full Moon links on the blogger site and found your this post blog. Your blog was not quite what I was looking for, but I enjoyed my visit all the same.
5:24 CH  
Blogger Lisa said...
www.truyenthong.org, I was just passing by on my search for things about New Age Spiritual on
the Net, and dropped in on your blog. I was looking for stuff for my New Age Spiritual site. Not
sure that your blog was exactly what I needed, but I enjoyed my visit all the same.
7:57 CH  
Blogger Lisa said...
This blog this post is a great place for New Age Spiritual. Thanks www.truyenthong.org.
10:58 CH  

Đăng nhận xét

<< Home