<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 1 22, 2005

No. 008 Meditation for the Holidays

KHOÁ THIỀN CHO KỲ NGHỈ

của Valerie Kreutzer trích từ báo Seattle Post – Intelligencer
(Valerie Kreutzer là phóng viên tự do sống ở Seattle.)


Tôi từng là thành viên của một nhóm chuyên tổ chức lễ Giáng sinh, trang hoàng những cây cao nhất trong vùng, nướng bánh cho đến quá nửa đêm và mời nhiều người đến để hát mừng trong ngày chủ nhật cuối cùng của mùa vọng. Nhưng rồi cái chết ám ảnh làm cho đời sống của tôi thay đổi, và từ đó tôi đi tìm những ý nghĩa và những nghi lễ mới.
Vì vậy lễ Tạ Ơn năm ngoái tôi khăn gói lên đường đi Thái Lan, một xứ sở Phật giáo. Nhờ cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, tôi đi đến trung tâm thiền Vipassana ở Chiang Mai, nơi những người ngoại quốc có thể đến để học vipassana, một cách thực tập thiền hành và thiền toạ trong yên lặng.
Một vị sư trẻ trong chiếc y vàng cho tôi xem một bản nội quy dài với những điều nên làm và không nên làm: không nói chuyện, đọc sách hay viết lách, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng, không tiếp xúc với bên ngoài, không rời thiền viện nếu không được phép.
Phòng tôi có một cái giường gỗ không có nệm, phòng vệ sinh không có flush, một vòi nước lạnh và một cái xô nhựa chứa nước. Đây không phải là nơi để mà vui chơi.
Khoá thiền bắt đầu với 6 giờ ngồi thiền và sau đó tăng lên đến 12 giờ một ngày. Chúng tôi thức dậy lúc 4h sáng để hành thiền. Điểm tâm, gồm có cơm và canh rau, lúc 6h, và bữa trưa, cũng cơm và rau lúc10h30, và buổi chiều thì không ăn gì hết. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, sau khi tụng một bài kinh ngắn trong đó chúng tôi phải quán tưởng rằng ăn không phải để thoả thích mà chỉ để nuôi sống thân thể.
Buổi chiều chúng tôi trình pháp với vị thiền sư. Ngài thường hỏi : “Anh hành thiền thế nào, Valerie?”, và gật gù một cách thản nhiên, thân thiện khi tôi phàn nàn về chuyện sưng chân, đau lưng, và chóng mặt hồi sáng. Ngài từ tốn nhắc tôi tập trung vào hơi thở. Ngài khuyên tôi nhận biết những tư tưởng xuất hiện, nhưng đừng để cho chúng kéo dài. Cứ tiếp tục thở vào, thở ra, thở vào, thở ra.
Và như vậy trong bộ đồ trắng của một thiền sinh, tôi ngồi thiền và đi kinh hành, tìm kiếm chân lý bên trong chính mình. Đó là một công việc rất khó khăn, và tôi chưa đi đủ xa để thấy được chân lý. Nhưng mà tôi đã cảm nhận được những giây phút an vui thuần tịnh. Như một buổi sáng khi tôi ngồi thiền lúc 4h30 dưới bầu trời đầy sao, nhìn ngắm ánh sáng của nó mờ dần trong buổi bình minh của một ngày mới.

(Liễu Pháp dịch)

Meditation for the Holidays

Valerie Kreutzer is a freelance writer living in Seattle.
Source: Seattle Post - Intelligencer

I used to be part of the Christmas brigade, decorating the tallest tree in the neighborhood, baking German cookies past midnight and inviting multitudes for carols on the fourth Sunday of Advent. But then death intruded and life changed, and I've been searching for new rituals and metaphors ever since.

So, last year I packed my bags on Thanksgiving and retreated to Thailand, a Buddhist country. The Lonely Planet, my travel guide, led me to the Northern Insight Meditation Center near Chiang Mai, where foreigners are welcome to learn vipassana, a practice of silent walking and sitting meditation.
A young monk in saffron robe showed me the long list of dos and don'ts: no talking, reading or writing; only four hours of sleep; no outside contact; no leaving of the premises without permission. My room had a wooden cot without a mattress, the toilet was non- flushing, and a faucet dispensed cold water into a plastic bucket. This was no Club Med.
The course started with six hours of meditation and soon increased to 12 hours a day. We were up at 4 a.m. to meditate. Breakfast, a rice and vegetable soup, was at 6; a lunch of rice and vegetables followed at 10:30; no food after noon. Meals, taken in silence, were preceded by litanies in which we promised to eat "not for pleasure, but only for the nourishment of our body."
In the afternoon we reported to the abbot. "How is your practice, Valerie?" he would ask and then nod in friendly detachment when I complained about swollen feet, back pain and spells of fainting in the morning. Quietly he reminded me to concentrate on my breath. Acknowledge thoughts that come, but don't let them linger, he advised. Keep breathing, in-out, in-out.
And so I sat or walked with my white-robed fellow yogis, searching for the truth within. It's hard work, and I never got that far. But I experienced moments of pure bliss. Like the morning when I meditated at 4:30 under a starry sky, slowly seeing its light diminish against the dawning of a new day.