<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 24, 2005

No. 0013 Amaravati Buddhist Monastery

Tu viện Phật Giáo Amaravati

Amaravati là một thiền viện theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, và là một trung tâm của pháp học và pháp hành. Trọng tâm của thiền viện là tập thể tăng ni, ở nơi đây việc hành thiền và làm việc được mở rộng ra cho mọi người đến viếng thăm để chia xẽ lối sống đạo của người Phật tử.
Tu Viện Phật Giáo Amaravati
"Amaravati" có nghĩa là " cảnh gio*'i bất tử" theo ngôn ngữ của kinh tạng Pali, một lời nhắc nhỡ đạt tới đạo quả tâm linh cao thượng nhất.

Có rất nhiều phương thức thực hành trong đạo Phật. Đạo Phật bắt nguồn từ đức Phật lịch sử, do thái tư? Siđhartha Gotama đi tu thành đạo, và Ngài đã đi hoằng pháp ở miền bắc Ấn độ cách nay trên 2500 năm. Tăng đoàn đầu tiên do đức Phật thành lập và hướng dẫn tu tập luôn được phát triển tiếp nối cho đến ngày hôm nay bằng nếp sống trí tuệ, và tỉnh thức.

Trong suốt bao thế kỹ, Phật pháp, The Buđha Dhamma, đã lan rộng ra từ Ấn Độ đi khắp nơi trên thế giới. Tùy duyên mà đạo Phật đã thể nhập vào những nền văn hóa địa phương.

Ngày hôm nay người ta có thể kể đến 3 tông phái chính trong đạo Phật, đó là : Thu*' nhất là Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, còn gọi là Thượng Tọa Bộ "Lời dạy của những bậc trưởng thượng". Theravada đã và đang phát triển mạnh tại Tích Lan, Campuchia, Miến Điện, và Thái Lan. Phật giáo Nguyên Thủy cũng còn được gọi là Phật giáo Nam Tông.

Tông phái thứ hai của đạo Phật là Mahayana, tức là "Cổ xe lớn", dịch sang tiếng Hán Việt là "Đại Thừa", hay còn gọi là Phật giáo Bắc Tông. Tông phái này phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc, Đại Hàn, và Nhật Bản vo"i nhu*~ng truyền thống văn hoá và tập tục khác nhau.
Tông phái thứ ba là Vajrayana, tức là "Kim Cương Thừa", cổ xe kim cương, được phát triển mạnh tại Tây Tạng. Dù theo bất cứ tông phái nào thì Tứ Diệu Đế vẫn là nền tảng căn bản của giáo lý nhà Phật. Tứ Diệu Đế là chân lý dẫn tới sự chấm dứt khổ đau. Đây cũng là chân lý khi quay về nương tựa nơi Tam Bảo.
thiền viện Amaravati ở Thái Lan đã được sự hổ trợ của nhiều vị cao tăng nổi tiếng. Một trong quí vị cao tăng là ngài Luang Por Chah, nổi tiếng với hạnh của một vị tăng tu trong rừng. Nhằm mục đích hổ trợ cho tăng đoàn trong tu viện ở Anh Quốc, Hội Tăng Già Anh Quốc thành lập năm 1956, đã cung thỉnh ngài Luang Por Chah đến Anh Quốc vào năm 1977. Ngài Luang Por Chah đã mang về nước Anh một đệ tử lớn của Ngài là Sư Ajahn Sumedho, một vị tỳ kheo người tây phương đã tu học hơn 10 năm với ngài. Vì cảm nhận tâm nhiệt thành cầu pháp của người Tây Phương trong chuyến viếng thăm này, Thiền sư Luang Por Chah đã cho phép Sư Ajahn Sumedho, cùng 3 vị tỳ kheo khác ở lại Anh Quốc nơi trụ sơ? Giáo Hội Tăng Già tại Hampstead, London, và bắt đầu công cuộc hoằng pháp.

Không bao lâu thì đã đến lúc cần tìm một nơi rộng rãi thích hợp hơn để xây cất thiền viện. Vào mùa hè năm 1978, một đại thí chủ đã phát tâm tặng Giáo Hội 108 mẫu đất trong rừng Hammer Wood, tại West Sussex. Năm 1979, Giáo hội đã bán ngôi chùa Hampstead để mua Chithusrst House cách khu rừng nói trên nửa dậm. Một thí chủ khác phát tâm mua một ngôi nhà nhỏ cạnh bên Hammer Wood để làm tu viện đào tạo ni sinh lần đầu tiên tại Anh Quốc. Những công trình này đã hình thành một khu Tu Viện Trong Ru*`ng đầu tiên tại Anh Quốc, mang tên là Cittaviveka, Chithurst Buđhist Monastery.

Qua năm tháng, tăng chúng cứ phát triển dần dần, đều đặn, và cho đến giữa năm 1983, thiền viện Cittavevika trở nên quá chật hẹp. Vì vậy Giáo Hội Phật Giáo Anh đã mua lại khu đất trước kia là một trường học gần Hemel Hemstead và cải tạo thành Thiền Viện Amaravati. Khu đất rộng rãi với nhiều toà nhà và sân rộng là điều kiện tu học rất tốt cho tăng chúng và cũng thuận tiện cho các Phật tử đến hành thiền. Bây giờ thì thiền viện đã có đủ cơ sở vật chất để có thể tổ chức các khoá thiền dài hạn, có chỗ tạm trú cho khách, tố chức các khoá tu định kỳ, lễ lượt và thậm chí mở các hội nghị có tầm cỡ vào các ngày lễ Phật giáo.


(Trí Đạt dịch)

Amaravati Buddhist Monastery

Amaravati is a monastery in the Theravada tradition of Buddhism and a centre of teaching and practice. Its heart is a resident community of monks and nuns, whose life of meditation and work is open for visitors to share, as a living example of the Buddhist path."Amaravati" means "Deathless Realm" in the Buddhist scriptural language, Pali, a verbal reminder of the highest spiritual aspiration. A great variety of forms of religious practice are associated with the word 'Buddhism'. Their source is the historical Buddha, Siddhartha Gotama, who lived and taught in northern India over 2,500 years ago. The monastic order he founded and personally guided is still flourishing today, the living reflection of his wisdom. Over the centuries, the Buddha Dhamma* has spread from India throughout the world, adapting to local cultures.Today there are three main schools: Theravada, 'The teaching of the elders', which thrives in Sri Lanka, Cambodia, Burma and Thailand. Mahayana, 'The great vehicle', which embraces the various traditions within China, Korea, and Japan. Vajrayana,'The diamond vehicle', which is associated primarily with Tibet. The essence of the Buddha's Teaching is contained in the Four Noble Truths * that lead to the end of suffering. This is the true meaning of taking refuge in the Triple Gem.* The origin of Amaravati Thailand is blessed with a number of widely respected Buddhist Masters, one of whom is Luang Por Chah, a renowned teacher from the Forest Tradition. At the invitation of the English Sangha Trust, a charitable organisation founded in 1956 for the purpose of supporting a Buddhist monastic order in Britain, Luang Por Chah came to Britain in 1977. He brought with him his senior Western disciple, Ajahn Sumedho, a bhikkhu who had trained under his guidance for over ten years. Having seen that there was much interest in Dhamma in the West, he allowed Ajahn Sumedho and three other bhikkhus to take up residence at the English Sangha Trust's house in Hampstead, London, and make the teaching available for those who were interested. It soon became apparent that the time had come to search for a place to establish a proper monastery. In the summer of 1978, a generous benefactor offered 108 acres of woodland, Hammer Wood, located in West Sussex. In 1979, Chithurst House - less than half a mile away from the forest - came up for sale with its outbuildings and land. The Trust sold the Hampstead Vihara and purchased it immediately.Another benefactor purchased a small cottage adjacent to Hammer Wood as residence for the nuns, allowing training for women to be established in England for the first time.These became Cittaviveka, Chithurst Buddhist Monastery, the first Forest Monastery in Britain. The monastic community has continued to grow steadily over the years and by mid-1983, the limitations of Cittaviveka became clear. The English Sangha Trust therefore purchased a former school near Hemel Hempstead which became Amaravati. This spacious site with many buildings and extensive grounds offers greater opportunities for both monastic training and the participation and instruction of lay people. It has become possible to set up permanent retreat facilities where meditation courses can be taught, to offer more accomodation for visitors, to hold regular meditation classes and family events and to host large gatherings on Buddhist festival days.