<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 24, 2005

No. 0012 Singapore's Chinatown to build 53 m dollar temple for Buddha's tooth relic


PHỐ TÀU (CHINATOWN) Ở SINGAPORE SẼ XÂY MỘT NGÔI CHÙA TRỊ GIÁ 53 TRIỆU ĐÔ LA ĐỂ THỜ XÁ LỢI RĂNG CỦA ĐỨC PHẬT.

Theo tờ World News ra ngày 23 tháng 1 năm 2005 ở Singapore, phố Tàu ở Singapore đã bắt đầu dự án xây dựng một ngôi chùa trị giá 53 triệu đô la để thờ xá lợi răng của đức Phật. Ngôi chùa ở trên đường Sago, và sẽ khởi công vào tháng 3 sắp tới.
Theo một bản tin trong tờ The Straits Times, ngôi chùa sẽ có 10.000 tượng Phật, trong đó có một tượng Phật Di Lặc cao 6 mét, và toàn bộ Tam Tạng.
Xá lợi răng sẽ được thờ trong một ngôi tháp bằng vàng hình vòm cao 2 mét. Ngôi chùa cao 5 tầng, trong đó có 3 tầng hầm và một tầng lửng. Chùa dự định sẽ xây xong trong 2 năm, và sẽ có một viện bảo tàng sáp, và một khu ăn uống. TT Pháp Giáo, vị trụ trì của chùa, nói rằng ông hy vọng ngôi chùa sẽ tiếp thêm sinh lực cho phố Tàu, trong khi Tổng Cục Du Lịch của Singapore tin rằng dự án này sẽ thu hút thêm những du khách quan tâm đến Phật giáo.
Ông Nhất Giang Huy, 50 tuổi, phó giám đốc điều hành của ngôi chùa đang được xây dựng cho phóng viên tờ The Straits Times biết rằng việc đấu thầu để xây dựng công trình sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai, 24 tháng 1 và chấm dứt ngày 18 tháng 2. Lễ đặt đá dự định vào ngày 13 tháng 3. Tuy nhiên, ông Nhất không cho biết mảnh đất rộng 2.600 mét vuông trị giá bao nhiêu. Ông nói rằng chi phí cho dự án được kêu gọi bằng cách cho người ta nhận tài trợ từng phần của ngôi chùa. Chẳng hạn, người ta có thể nhận tài trợ cho100 tượng Phật cao 90 cm, mỗi tượng trị giá 100.000 đô la, mỗi viên ngói 50 đô la, và mỗi viên gạch 10 đô la. Ban điều hành của chùa cũng quyên góp vàng, như dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay, để nấu chảy và đúc tháp thờ xá lợi. Cần có 250 ký vàng để thực hiện công trình này và hiện giờ người ta đã cúng dường được 60 ký vàng. Cho đến nay đã quyên góp được ít nhất là 10 triệu đô la để xây chùa. (Liễu Pháp dịch)


Singapore's Chinatown to build 53 m dollar temple for Buddha's tooth relic

[World News]: Singapore, Jan.23 :

Singapore's Chinatown has activated plans to build a 53 million dollar Buddha Tooth Relic Temple on Sago Street, the construction of which will commence in March. According to a report in The Straits Times, the temple will house over 10,000 Buddha statues, including a six-metre tall Maitreya Buddha, as well as the Tripitaka, a collection of Buddhist scriptures. Its Buddha tooth relic will be kept in an over two metre tall dome-shaped 'stupa' made of gold. The five-storeyed building will include a mezzanine level and three basement levels. It will have a wax museum and foodcourt when completed in about two years' time. The temple's abbot, Venerable Fazhao, hopes the temple will invigorate Chinatown, while the Singapore Tourism Board believes the project will boost the district's appeal to visitors interested in religious attractions. The upcoming temple's deputy executive director, Mr Ee Giang Hwee, 50, told The Straits Times that the tender for its construction will be launched on Monday and will close on February 18. Ground-breaking is set for March 13. Ee, however, declined to reveal how much the lease on the 2,600 square metre plot cost. He said that funds for the project would be raised by letting the public 'adopt' parts of the building. For example, 100 Buddha statues of about 90cm high can be 'adopted' for 100,000 dollars each, roof tiles for 50 dollars each and bricks for 10 dollars each.The temple's management is also collecting donations of gold - in the form of chains, rings and bracelets - to be melted into the stupa used to house the Buddha tooth relic. About 250kg of gold is needed. So far, 60kg has been collected. Also, at least 10 million dollars has been raised for the temple's construction up till now. (ANI)