<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 26, 2005

No. 0015 Several Buddhist religious events at tsunami welfare centres

Vài sự kiện Phật sự ở những cơ quan từ thiện cứu trợ nạn nhân sóng thần Tsunami

Bản tin từ Tích Lan, ngày 25 tháng giêng năm 2005
Theo chỉ thị của bà tổng thống nước Tích Lan, 1 vài chương trình tôn giáo được thực hiện ở những trung tâm tạm trú từ thiện, nhằm tào sự an tịnh tinh thần cho những nạn nhân.
Trong chương trình này, vài sự kiện phật sự sẽ được thực hiện trong vài ngày tới với sự tham gia tích cực của các vị Pháp sư có tên tuổi, văn phòng tổng thống loan tin như vậy ngày hôm qua.
Một chương trình thuyết giảng lưu động gồm có tụng kinh Paritta, và pháp đàm sẽ được tổ chức từ Kalutara cho đến Tis-sa-ma-ha-ra-ma từ 26 đến 29 tháng giêng, bao gồm tất cả trung tâm từ thiện và chùa chiền trong vùng.
Những vi tăng dẩn đầu chương trình thuyết giảng lưu động này sẽ là các Đại đức Kiri-bath-goda Gna-na-nan-da, Udu-we Dham-ma-loka, . Ko-lon-na-we Su-man-gala, Pi-ti-du-we Siri Dham-ma và Ha-ris-pat-tu-we A-ri-ya-wan-sa-lan-ka-ra . Tất cả các vi tăng này đê`u theo hệ phái Nguyên thủy.
Văn phòng tổng thống, văn phòng thủ tướng, bí thư cao cấp cũng như bí thư địa phương, cùng với những cơ quan phi chính phủ sẽ tổ chức những chương trình này với sự cộng tác của cảnh sát miền nam trong vùng.
Trong chương trình này, 70 nam nữ tín đồ Hồi giáo được huấn luyện, luân phiên nhau tình nguyện đến giúp đỡ và hướng dẫn những nạn nhân theo Hồi giáo. Việc đào tạo này do một nhóm trí thức đảm trách.

(Viên Chân dịch)

Several Buddhist religious events at tsunami welfare centres

Lanka News 01/25/2005

On the instructions of the President various religious programs are being conducted at welfare centres housing displaced persons to provide mental peace and solace to them. Under this program several Buddhist religious events have been organised within the next few days with the active participation of reputed dhamma preachers, said the office of the President in a press release issued yesterday. A Sadaham Yatra Daham Charika (tour) program consisting Seth Pirith chanting and Dhamma discussions will be held from Kalutara to Tissamaharama from January 26 to 29 covering all welfare centres and viharayas and dagobas on the way. The leading Bhikkhus participating in the Sadaham Yatra will be Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thera, Ven. Uduwe Dhammaloka Thera, Ven. Kolonnawe Sumangala Thera, Ven. Pitiduwe Siri Dhamma Thera and Ven. Harispattuwe Ariyawansalankara Thera. The office of the President, Prime Minister's office, District and Divisional Secretaries and NGOs will organise these programs while police led by DIG Southern Province will assist them. Under this program 70 Muslims of both sexes have been trained to visit the affected areas on a voluntary basis and provide welfare and counselling service to displaced Muslims. The training was given by a group of intellectuals.