<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 1 26, 2005

No. 0019 S. Asian countries launch Buddhist tourism program

Một số các quốc gia vùng Nam Á Châu đưa ra một chương tri`nh quảng cáo kỹ nghệ du lịch

Manila, ngày 26 tháng 1, thứ tư phát ngôn viên của the Asian Development Bank - Ngân Hàng Phát Triển Á Châu, đã nói rằng các nước như Bangladesh, Bhutan, India và Nepal có một chương tri`nh điều hợp quảng cáo để nâng cao ngành du lịch với chủ đề "thiên nhiên, văn hoá, giải trí" và "khu trung tâm Phật giáo."
Các trưởng cơ quan về ngành du lịch của bốn quốc gia đã hợp tác trong việc tri`nh bày hai bảng quảng cáo trong một loạt 6 bảng quảng cáo, một là CD và một là một web site mới www.visitsouthasia.org trong một buổi lễ tại New Delhi ngày 16 tháng 1. Ngoài ra những lịch có chương tri`nh các lễ hội đặc biệt và những gi` đặc biệt trong vùng, cũng là một trong chương tri`nh nâng cao ngành du lịch tại miền Nam Á Châu.
Theo lời người điều hành của Ấn Ðộ, thi` đây là lần thứ nhất có sự điều hợp chung cho toàn vùng của bốn nước.
Chương tri`nh mong muốn có sự quảng cáo quảng đại tại địa phương mỗi quốc gia trong lãnh vực kỹ nghệ du lịch và đặc biệt du lịch thưởng thức các cảnh đẹp thiên nhiên, những di sản của Phật giáo được quảng cáo tùy thuộc vào các quốc gia đó.
Buổi hội thảo về sự quảng cáo cho kỹ nghệ du lịch được điều hành bởi nhóm thiết kế kỹ nghệ du lịch dưới sự bảo trợ của the Asian Development Bank's South Asia Ngân Hàng Phát Triển miền Nam Á Châu

(Minh Hạnh dịch)

S. Asian countries launch Buddhist tourism program

www.chinaview.cn 2005-01-26 17:07:53

MANILA, Jan. 26 (Xinhuanet) -- Bangladesh, Bhutan, India and Nepal have launched a coordinated tourism marketing program to promote the subregion's tourism industry with the theme of "Nature, Culture, Adventure" and "Buddhist Heartland", said the Asian Development Bank (ADB) on Wednesday.

The heads of tourism of the four governments jointly unveiled two attractive brochures, a series of six posters, a CD booklet, and the new website www.visitsouthasia.org, in a ceremony held in New Delhi on Jan. 16. A subregional Calendar of Events poster featuring festivals and special events is also part of the promotional collection, said ADB in a news release.

According to Indian officials, this is the first jointly fundedtourism campaign of its kind in the subregion.

The program is expected to boost local private sector tourism industry and highlight the ecological tourism and Buddhist heritage products boasted by the region's countries.

The coordinated tourism marketing campaign is conducted by the Tourism Working Group established under the Asian Development Bank's South Asia Subregional Economic Cooperation (SASEC) Program. Enditem