<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 28, 2005

No. 0025
Mina xuất gia gieo duyên trong kỳ nghỉ

Posted by Hello

(Ký giả Kelsey Blodget, báo The Dartmouth Staff)
Đầu tháng này Michael Mina '06 xuất gia gieo duyên. Thay vì về nhà sau kỳ nghỉ phép và dạy tiếng Anh ở thành phố biển Chilaw của Tích lan Michael Mina '06 quyết định trì hoãn việc lấy bằng hoá học ở Đại học Darmouth để xuất gia gieo duyên.Gần đây Mina học Phật pháp và hành thiền ở trường thiền Rockhill trên một ngọn núi cao. Anh ngủ trên giường gỗ cứng để giảm thiểu những nhu cầu vật chất, nhịn đói 20 giờ một ngày và tiếp tục dạy tiếng Anh cho dân làng. Để giữ sức khoẻ, anh tập tạ, vì như anh nói, mặc y thì không thể chạy được.Ngay từ khi còn nhỏ, Mina đã có cách suy nghĩ rất khác với bạn bè và những người thân trong gia đình vốn theo đạo Do Thái. Mina nói: “Tôi luôn luôn có những ý nghĩ mơ hồ về sự tương quan tương sinh của vũ trụ.” Mẹ anh, bà Margery Chessare nói rằng anh là một đứa trẻ nhiệt thành và hay suy tư. “Một hôm nó đang viết nhật ký và bảo tôi rằng một con bướm đang đập cánh ở sân sau nhà ta có thể có ảnh hưởng đến một cái gì đó ở Trung quốc. Nó rất bực mình nếu thấy ai giết một con ruồi hay con muỗi. Gần đây nó bảo tôi rằng nó cảm thấy nó là Phật tử ngay từ hôm nó ra đời.”Kể từ khi quyết định xuất gia, Mina đã nhận hàng loạt thư điện tử của người thân xa gần. Ngay cả mẹ anh thoạt tiên cũng phản ứng rất mạnh mẽ.Mina nói, “Tôi nghĩ rằng phản ứng ban đầu của mẹ tôi như vậy là vì bà nghĩ rằng xuất gia làm một vị sư Phật giáo cũng như là trở thành linh mục Thiên chúa giáo. Nhưng tôi nghĩ xuất gia thực chất không phải là một nghi lễ thuần tôn giáo, vì đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một triết lý và là một lối sống. Tôi rất vui sướng với quyết định xuất gia. Tôi nghĩ rằng đó là một lối sống rất cao thượng.”Mina còn nói thêm rằng bây giờ thì gia đình và bạn bè anh đều đã ưng thuận và tự hào với sự chọn lựa của anh.Mina rời Chilaw tháng 12, chỉ vài tuần trước khi thiên tai sóng thần xảy ra. Gần đây anh đang vận động gây quỹ để giúp đỡ nạn nhân sóng thần, dự định sẽ quyên được 5.000 đô la. Sau khi gửi thư cho bạn bè và yêu cầu họ tiếp tục chuyển thư kêu gọi của anh đến những người khác, đến nay anh đã quyên góp được gần 10.000 đô la. Mina dự định sẽ trích 1.500 đô la để giúp một số gia đình vào đầu tháng 2, và sẽ ở lại đó vài ngày để giúp họ xây lại nhà mới.“Tôi hy vọng sẽ dùng số tiền này để giúp cho nững người đã mất nhà, tài sản, tiền bạc, nghề nghiệp và cả người thân, những người đang khổ đau cùng cực”, theo lời anh Mina.Mina dự định trở về Darmouth vào mùa thu để học xong, mặc dù anh cảm thấy không cần phải học ở trường Y để trở thành bác sĩ nữa. Anh muốn trở lại Tích Lan để tiếp tục tu học sau khi tốt nghiệp đại học, để một ngày anh có thể dạy thiền và Phật pháp ở Mỹ.Mina nói, “Tôi muốn giúp mọi người ổn định cuộc sống và đem lại sự bình an trong đời sống vốn rất bận rộn của người Mỹ.”Lễ xuất gia vào ngày 8 tháng giêng đã cho thấy sự dấn thân của Mina vào đời sống thanh cao của Phật giáo, mà anh tin là sẽ giúp anh có được sự bình yên, tĩnh lặng và sáng suốt trong mọi hành động.Trước ngày xuất gia, các vị tỷ kheo giúp Mina mặc đồ truyền thống của một vị vua theo phong tục của người Tích Lan. Anh đi diễu cùng với hàng trăm dân làng, đến một ngôi chùa mới xây và ở đó anh lễ Phật để tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Ngày hôm sau anh mặc đồ trắng, được tẩy tịnh và cạo tóc. Anh thọ 10 giới sa di, và được đặt tên là Sư Mahinda, theo tên của ngài Mahinda, người đã đưa Phật giáo đến Tích Lan cách đây 2.300 năm.

Mina '06 ordained Buddhist monk during his off-term

By Kelsey Blodget, The Dartmouth Staff

Michael Mina '06 receives his robes during his ordination earlier this month.Instead of returning home following an off-term teaching English in the coastal Sri Lankan town of Chilaw, Michael Mina '06 decided to put his biochemistry degree at Dartmouth on hold -- and be ordained as a Buddhist monk.Mina currently spends his days in meditation and Buddhist study at the Rockhill Hermitage Mediation Retreat, secluded high up in the mountains of Sri Lanka. He sleeps on a hard bed to discourage material desire, fasts for 20 hours a day and continues to teach English to the villagers. To stay fit, he exercises each morning with a "bear bar" -- a bar with cement cans on the end -- since "I can't exactly run in my robes," Mina said.Ever since he was young, Mina recalls, he has thought in a different manner than most of his peers and his Jewish family members."There were always these seemingly obscure ideas floating through my thoughts about the interrelatedness of the universe," Mina said.His mother, Margery Chessare, described him as having been a thoughtful, intense child."One night he was writing in a journal, and he told me, 'I'm proving that a butterfly flapping its wings in our backyard can affect something in China,'" she said. "He'd also get upset whenever we killed a fly or a mosquito. He told me recently that he's felt like a Buddhist since the day he was born."Since his decision to become a monk, Mina has received a flurry of concerned e-mails from both immediate and distant family members. Even his mother reacted very strongly at first."I think her initial reaction was due to her thinking a Buddhist monk is like becoming a priest in the Christian religion," Mina said. "But being a monk is not a religious lifestyle per se, as Buddhism is not a religion but rather a philosophy and a way of life. I'm very happy with my decision to become a monk. I feel that it is a very noble way to live."Mina said his friends and family are now at ease with, and proud of, his choice.Mina had originally left Chilaw in December, evading the onslaught of the Southeast Asian tsunami by mere weeks. Recently, he launched a campaign to help bring aid to tsunami victims, setting a goal to raise $5,000. After e-mailing friends at home and asking them to forward his message, Mina has succeeded in raising nearly $10,000.According to Dean Stuart Lord of the Tucker Foundation, who originally gave Mina the grant to volunteer in Sri Lanka, the checks are still coming. Mina plans to give about $1,500 to a few families in early February and remain for a few days to help them begin building new homes."I am hoping to give it to families who have lost not only their entire home, but also all of their possessions, money, jobs and probably family members -- those who are currently in the most despair," Mina said.Mina does plan to return to Dartmouth in the fall to complete his degree, although he no longer feels the need to go to medical school and become a doctor. He wants to return to Sri Lanka to continue his Buddhist studies following graduation, so that he can one day teach Buddhism and meditation in the United States."I want to help people settle down and bring peace to their busy American lives," Mina said.His ordination ceremony on Jan. 8 exemplified Mina's dedication to that slower-paced life, which he feels will bring him greater peace, calm and insight into his actions in the world.The day before his ordination, the monks helped Mina dress in the traditional Sri Lankan king's outfit. He walked in a Perahera, a small parade celebration, with several hundred villagers, up to a newly constructed Buddhist shrine where he gave the first ìpujaî, or offering of gratitude, to the Buddha, he said."The next morning began with me dressed all in white and then I was given a purification bath and my head was shaved," Mina said.The real ceremony began when he asked the high monk to ordain him, and was given his robes in return. After vowing to live by the 10 precepts -- which include abstaining from stealing, sex and false speech -- Mina became know as the Venerated Mahinda Thera, named for the monk who brought Buddhism to Sri Lanka 2,300 years ago.