<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 02, 2005

No. 0036

Trang web BuddhaSasanaPosted by Hello
Main site: http://www.budsas.org
Mirror site 1: http://zencomp.com/greatwisdom
Mirror site 2: http://buddhanet.net/budsas

Trang web Phật Học BuddhaSasana được thành lập từ năm 1996, do cư sĩ Bình Anson, Perth, Tây Úc, chủ trương và biên tập, với mục đích chính là để quảng bá giáo lý nguyên thủy của Đức Phật."BuddhaSasana" nghĩa là Lời dạy của Đức Phật hay Phật giáo. Danh từ Pali này rất phổ thông trong các quốc gia theo truyền thống Tharavada (Thái, Lào, Miến, Miên, Tích Lan) và cũng dễ đọc, dễ viết, nên được dùng để đặt tên cho trang web.Đầu tiên trang web được đặt tại máy chủ (host) của cư sĩ Lê Trung Tín tại www.saigon.com, vốn là một trong những websites tiền phong của người Việt trên thế giới. Anh Tín đã có thiện tâm giúp thành lập trang web, cố vấn kỹ thuật, hoàn toàn miễn phí, không tính tiền. Về sau nầy, chúng tôi được sự hỗ trợ của Tỳ khưu Pannavaro (Sydney, Australia) và cư sĩ Nguyên Hải (Texas, USA) để mở thêm 2 mirror sites khác. Như vậy, hiện nay, trang web được đặt tại 3 nơi khác nhau: California, Texas, và Australia.Trang web gồm có 2 phần chính: Anh ngữ và Việt ngữ. Hiện nay, phần Anh ngữ gồm có 50 đầu sách và 500 bài pháp luận về giảng giải kinh điển, thiền tập, và các chủ đề tổng quát khác.Trong phần Việt ngữ, trang web đã lưu trữ được hầu như là đầy đủ tư liệu Tam Tạng dịch từ nguồn Pali: Kinh Tạng, Luật Tạng, và Tạng Vi Diệu Pháp. Ngoài ra còn có khoảng 300 đầu sách và 1,000 bài pháp luận ngắn bao gồm nhiều chủ đề trong đạo Phật.Trang web còn có phần sưu tập hình ảnh các chùa Việt Nam, trong nước và tại hải ngoại: đã lưu trữ và giới thiệu 75 chùa Phật giáo Nguyên thủy trong nước và 12 chùa tại hải ngoại. Thêm vào đó, trang web cũng có lưu hình ảnh của các chùa Bắc Tông khác.Từ năm 2000, chúng tôi cũng có ấn tống đĩa CD Phật Học BuddhaSasana, gồm toàn bộ tư liệu của trang web, đồng thời có lưu trữ thêm toàn bộ trang web Access-to-Insight của cư sĩ John Bullitt, là một trang web nổi tiếng về tư liệu Theravada bằng Anh ngữ.Đĩa CD này được cập nhật mỗi tháng với các tư liệu mới, phát hành hoàn toàn miễn phí trên toàn thế giới, rất được nhiều người ưa chuộng vì gọn nhẹ, dễ mang đi, như là một loại Thư viện Phật học bỏ túi.Đến nay, có khoảng 15,000 đĩa đã được phát hành. Nếu tính trung bình mỗi đĩa chứa khoảng 500 đầu sách Anh và Việt, số lượng đĩa phát hành như thế tương đương với việc phát hành 7.5 triệu cuốn sách (15,000 x 500). Chúng tôi không giữ bản quyền, và chúng tôi luôn luôn khuyến khích mọi người tùy duyên sao chép và quảng bá, với một điều kiện duy nhất là đĩa CD phải được phát hành trong tinh thần Pháp Thí, không phải để tạo mãi, sinh lợi.Để có thêm các chi tiết khác, xin mời đến tham khảo trang web tại địa chỉ: www.budsas.com