<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 1 29, 2005

No. 0032

Tích Lan nhận “những món quà tặngđặc biệt” từ Thai Lan sau thãm họa sóng thầnTsunami.
Theo tờ PK balachanđdran Colombo, ngày 29tháng 1 năm 2005

Những người dân Tích Lan tạiquận ven biễn Batticaloa đã bắt đầu thờphụng 2 đền thờ của 2 nhà sư Thái Lan đãbị cơn sóng thần Tsunami cuốn ra đạidưong nhưng lại trôi dạt trở lại vào bờbiển ngày 26 tháng 12 năm 2004. Hai đền thờ tuy nhỏ và nặngnề này đã bị cuốn ra đại dươngtại Vaharai, khu vực đang bị khống chếbởi nhóm phiến loại cực đoan Hôì giáo Tamil,gọt tắt là LTTE, và tại Mankerni, khu vựcdưới sự kiểm soát của quân đội chínhphủ Tích Lan. “Đền thờ tại Mankerni thờ 1tượng Phật, 1 chiếc giường cỗnhỏ, 1 cái gối, và 1 vài vật quý giá linh thiêng màu vàngđược gọi là (Nool),” theo lời 1 cư dântại quận Batticaloa tư ờng thuật vớitờ báo Hindustan Times. Cũng theo lời cư dân này “Đềnthờ này bây giờ đã trở thành vật thờphụng và là biễutượng tôn giáo cho những người dân Hồi giáoTamils và quân đội theo Phật giáo của chính phủTích Lan ở những vùng lân cận,” “ 1 nhà sư từ Batticaloa đãđến viếng thăm ngôi đền thờ nàynhằm quan sát coi ngôi đền có thễ đủ điều kiện đễtrở thành vật thờ phụng đúng nghiã tôn giáo haykhông.” Tương tự tại Vaharai, dân chúngtại đây đã bắt đầu thờ phụng ngôiđền thờ trôi dạt từyes"> biển vào này , theo lời Thống Đốcvùng Vaharai, ông M.Uthaya Kurma. Ngôi đền thờ này còn mangtheo 1 lá cờ Phật giáo. “Ngôi đền thờ mang sắc tháitruyền thống của Nepal và Thai Lan, có thể trôidạt từ vùng biển Thai Lan , tại những nơicũng bị ảnh hưởng cuả thãm họa sóng thần Tsunami” theo lời ông Uthaya Kumar.
DươngTiêu dịch - LieuPhap Hieu Dinh

Sri Lankans receives 'tsunami gift' from Thailand

PK balachanddran Colombo, January 29, 200515:42 IST

Sri Lankans in the eastern coastal district of Batticaloa have begun worshiping two Thai Buddhist shrines washed ashore by the tsunami of December 26.
The small but ornate shrines were washed ashore at Vaharai, an area controlled by the Tamil rebel group, LTTE, and at Mankerni, an area controlled by Sri Lankan government troops.
"The shrine at Mankerni contains an statue of the Buddha, a cradle, a pillow and some yellow coloured holy thread called nool," a resident of Batticaloa told Hindustan Times on Saturday.
"It has now become an object of veneration and worship for the religious minded Hindu Tamils of the village, and Buddhist army troops from a camp nearby," the resident said.
"A Buddhist monk from Batticaloa has visited the shrine to see if it can be turned into a proper shrine fit for regular worship."
In Vaharai too, the people have begun to worship the shrine, which came from the sea, according to Deputy Secretary of Vaharai division, M Uthaya Kumar. The shrine carried a Buddhist flag.
"The shrine is made in the traditional Nepali or the Thai style," Uthaya Kumar said, suggesting that it might have come from Thailand, which was also hit by the tsunami.