<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 02, 2005

No. 0039


Những trung tâm Phật học trên thế giới


Barre Center for Buddhist studies Posted by Hello In BurmaBarre Center là một trung tâm Phật học tại tiểu bang Massachusetts. Trung tâm với sự cống hiến mang lại cho các giảng sư, các Phật tử, các nhà học giả và những người tu tập, với những ai có tâm nguyện ti`m hiểu, tư tưởng giáo ly' của Phật Pháp và thực hành trong đời sống hằng ngày, chung thành với truyền thống căn nguyên, chưa thích ứng và trong đời sống trong mỗi thời gian và hoàn cảnh mới.
Trung Tâm Học Phật, Hồng Kông.
Trung Tâm Học Phật được thiết lập vào tháng 9, năm 2000. Ðây là một trung tâm học viện thứ nhất đặt trọng tâm vào việc học Phật pháp tại trường đại học Hồng Kông và tại những trường đại học ở những nơi khác. Chương tri`nh được giảng dậy thi` được mô tả tại web site
Trung Tâm Học Phật tại đại học Bristol
Trung Tâm Phật Học tại trường đại học Bristol được thiết lập năm 1993, nằm trong khoa Thần Học và Tôn Giáo của trường đại học Bristol. Ðó là trung tâm học Phật duy nhất tại UK, và cũng giống như những bằng cấp trongcác ngành cao học và nghiên cứu khác đo`i hỏi giảng dậy MA trong ngành Phật Học tại UK.
Khoa Pali & Phật Học, tại đại học của Peradeniya, Tích Lan. Những chương tri`nh học được đưa ra là
Những dữ kiện trên đây cung cấp tin tức về vấn đề các chương tri`nh giảng dậy cử nhân tại các ngành Triết Học Phương Ðông và các tôn giáo (bao gồm Ðạo Phật, Ấn Ðộ Giáo, đạo Khổng và Ðạo Tào Ðộng) được một số các viện đại học trên thế giới giảng dậy
Cư Nhân Phật Học, Singapore.hương tri`nh giảng dậy được đưa ra như sau: Các bằng Cử Nhân và bằng cấp cao hơn bởi các bài học hay những việc nghiên cứu; nhóm nghiên cứu chuyên đề đặt trọng tâm đặc biệt vào ngành Phật Học, ngành ngôn ngữ học trong các mạch văn của Phật Học cổ xưa; Có những chương tri`nh ngắn hạn giảng dậy về Phật Pháp.
Phật Giáo Quốc Tế Theravada tại Missionary University.
Trung tâm cao học Phật Giáo Theravada, với những chương tri`nh mà bài học được hướng dẫn bằng tiếng Anh. (Một nguồn tin cho biết rằng hầu hết những giảng viên không nói được tiếng Anh nhiều).
Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya
Chùa Mahadhatu tại Bangkok Thái Lan do vua Chulalongkorn xây dựng từ năm BE 2430 / CE1887 với tri`nh độ Phật Học cao cấp cho Chư Tăng, những người tập sự và những người thường học tại đại học Mahachulalongkornragavidyalaya sẽ được cấp chứng chỉ bởi chính phủ Thái Lan.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại:
Wat Mahadhatu, Bangkok, 10200 (662) 623-6328, 255-8686 ext. 106
Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) do vua Chulalongkorn xây từ năm 2432 / CE 1889, trước Tây lịch, với sự chăm sóc của Đức Vua, MCU trở thành học viện cao học cho Phật Giáo, nghiên cứu và phục vụ quần chúng, giáo dục Chư Tăng. Những người tập sự và người thường thi` tại các trường đại học của Thái Lan
MCU tại Bangkok giảng dậy các tri`nh độ như Cử Nhân, Master, và bằng tiến sĩ với ngành đại họtc Phật giáo, ngành giáo dục, ngành Nhân Chủng Học, và Khoa Học Xã Hội.
Chương tri`nh giảng dậy quốc tế thi` cung cấp bằng master’s ngành Phật học và triết ly’,
Đại học Mahamakuta Rajavidyalaya
Đại học Phật Giáo Mahamakut là một trường đại học cao học của Tăng Già Thái Lan. Được thiết lập bởi vua Ram V vào ngày 1 tháng 10 B.E. 2436 và được đặt tên là Mahamakuta-rajavidyalay để tưởng nhớ Đức Vua King Rama IV. Đại học tọa lạc tại chùa Wat Bovonnivesvihara, tỉnh Phanakorn, Bangkok Thái Lan. Ngày hôm nay đại học Phật Giáo Mahamakut gồm có 5 ngành học với 11 lớp cho bằng Cử Nhân như : Ngành Triết học (môn học về Triết học là chính), ngành Nhân Chủng Học (sinh ngữ Anh và Sanskrit là môn học chính), Ngành Xã Hội học, Ngành Giáo Dục. Các ngành Master Degree (Phật Học và Triết Học)

Minh Hạnh dịch

Buddhist Studies Centers in The World

Sadhu Buddhist Directory
Barre Center for Buddhist Studies, The Massachusetts. Dedicated to bringing together teachers, students, scholars and practitioners who are committed to exploring Buddhist thought and practice as a living tradition, faithful to its origins and lineage, yet adaptable and alive in each new time and place. Centre of Buddhist Studies, Hong Kong The Centre of Buddhist Studies was established in September 2000. It is the first academic centre to focus on Buddhist Studies at the University of Hong Kong and at other local universities. The Master's programme is described athttp://www.buddhism.hku.hk/programmes/master_of_buddhist_studies.htm Centre for Buddhist Studies at the University of Bristol The Centre for Buddhist Studies at the University of Bristol was created in 1993 within the Department of Theology and Religious Studies (above). It is the only Centre for Buddhist Studies in the UK, and as well as the usual undergraduate and research degrees offers the only taught MA in Buddhist Studies in the UK. Department of Pali & Buddhist Studies, University of Peradeniya, Sri Lanka Presents a selection of - Undergraduate Programmes;- Postgraduate Programmes;- Special Courses Offered to Foreign Students. Graduate Programs in Asian Philosophy and Religion This document provides information regarding graduate studies programs in the field of Asian philosophy and religion (including Buddhism, Hinduism, Confucianism or Taoism), housed by several dozen educational institutions worldwide. Graduate School Of Buddhist Studies, Singapore Outline of Programmes - Graduate Diploma and higher degree programmes by course work or research; - Seminars that focus on specialised fields of Buddhist studies;- Language studies in the context of classical Buddhist texts;- Short term programmes which provide an outline of Buddhism ( eg. A Guide to Buddhism series.). International Theravada Buddhism Missionary University A centre of higher learning for Theravada Buddhism, with courses conducted in English. [Ed: Sources revealed that most teachers do not speak much English.] It is located on Dhammapala Hill, near the Sacred Tooth Relic Pagoda, Yangon, Myanmar. Mahachulalongkornrajavidyalaya University Wat Mahadhatu Bangkok, Thailand Established BE 2430/CE 1887 by His Majesty the King Chulalongkorn the Great (King Rama V) For the Higher Education of Buddhist Monks, Novices and Laity Mahachulalongkornragavidyalaya University is accredited by the Government of Thailand For information about MCU contact us at : Wat Mahadhatu,Bangkok,10200 (662) 623-6328, 255-8686 ext.106 Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) was established by His Majesty the King Chulalongkorn the Great in BE 2430/CE 1887 , and offered the first classes in Be 2432/CE 1889 In keeping with His Majesty's intentions ,MCU has become a major institute of Buddhist Higher Education ,Research and Community Service, education monks, novice and laity at campuses throughout Thailand. MCU at Bangkok offers the Bachelor's Master's and Doctorate degrees with faculties in Buddhism, Education, Humanities and Social Sciences. The International Programme offers the Master's degree in Buddhist Studies and Philosophy, Designed to facilitate and support international research in Buddhist studies, the medium of instruction ,both spoken and written, is English. Mahamakuta Rajavidyalaya Foundation Mahamakut Buddhist University is an higher education academy of Thai Sangha. It was established by King Rama V on 1st October B.E. 2436 and named "Mahamakuta-rajavidyalaya" to be the memorial for King Rama IV. A University was located at Wat Bovonnivesvihara, Phranakorn district, Bangkok.Nowadays, Mahamakut Buddhist University consists of five faculties with eleven courses available for Bachelor's Degrees which are as follows:Faculty of Philosophy (Philosophy Major); Faculty of Humanities (English major) and (Sanskrit major); Faculty of Society (Sociology and Anthropology) and (Politic); Faculty of Education (English and Thai Teaching, Educational Administration and Out-System Education major); Master Degree course (Buddhism and Philosophy) and (Buddhist Studies).