<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 04, 2005

No. 0048

Sự tồn tạI lâu dài và trung thành ở những vương quốc ngoàidải Hy Mã Lạp Sơn , nhữg bí mật cấm kỵcuả du lịch và truyền thống cuả nước này

By SETH J. BOOKEY, February 2 - 8, 2005

Posted by Hello Posted by Hello

1 bộ phim Bhutan , 1 vương quốc Phật Giáo nằmtrong dãi Hy Mã Lạp Sơn giữa Tây Tạng và ẤnĐộ, đang gây tiếng vang lón tại Hoa Kỳ.Vương Quốc Bhutan, mãi đến năm 1960, vẫncòn la 1 nước nông nghiệp chủ yếu và ngay cã khôngco’ chữ viết riêng.
Nhưng, cũng như nhưng4 nước cô lập và chậm pháttriễn khác, Sự Tây Phương Hoá đang la` 1 điều lo ngạI và đedoạ cho dân tộc Bhutan.
Trong bộ phim “ Những nhà du lịch và những nhà ảothuật”, Nhân vât chính, anh chàng Donup( do Tshewang denup thủdiễn), 1 nhân viên công lực chính phủ Bhutan, sống 1làng nhỏ xa xôi, vớI 1 mái tóc dài và trang hoàng đầyhình ảnh của các nữ ca sĩ Tây Phương trêntường phòng anh.Nhân vật Dondup, đang thật sựmuốn rời bõ ngôi làng hẽo lánh này, hy vọng 1ngườI bạn ỡ HOA KỲ sẽ giúp dỡ anh tarờibõ đất nước này. Anh ta vộivàng đangleo lên xe Bus để đến 1 cơ quan chính phủ xincấp VISA, thì bị 2 bô laõ làng ngăn chặn lạI, 1ngưoì là bô lão cuả làng và 1 nhà sư đi cùng 1chuyến. Dondup vì không bắt kịp chuyến xe bus nênđã phả đi bộ cùng vớI vị bô laõ với1túi thức ăn chứa đầytáo và thức ăn.Trong chuyến hành trinh naỳ anh ta phụ thuôc rấtnhiều vào sự giúp đỡ của 2 vịđồng hành. Chiếc xe Bus đến 1 tỉnh lớntrong vòng 2 ngày, vì đi bộ rất tốn nhiêù thờIgian, nên đạo diễn Khyentse Norbu thong thái them 1 chitiết đặc biệt trong bộ phim này, là đễlạI anh chàng trẽ Tashi (do Lhakpa Dorji diễn) cũng là 1ngườI muốn rờI khỏI Bhutan, theo lờI khuyêncuã vị nhà sư. Khi Tashi rỡI khỏI, anh ta yêu deki,vợ của 1 bô laõ.việc trở thành tồI tệhơn khi cô Deju bắt đầu đầu độcchồng .
Trong lúc đó anh Dondup yêu con gái cuả 1 ngươì bạnmớI gia nhập (1 ngườI làm bánh tráng) .NgườIcon gaí hiền lành tĩnh lẽ Sonam đã chuyễn hóatư tưởng thần tượng hoá và lý tưởngcuộc sống ở HOA KỲ. Bộ phim “ The travelers andThe Magicians” là 1 thành công cuả Bhutan, phong cảnh tuyệtvơì vớI nhạc nền phật giáo cuả daĩ HYMÃ LẠP SƠN có thể không quen thuộc vớI khangiả Tây Phương, Nhưng rất có ý nghiã vơí dântôc Bhutan cũng như các vương quốc Phật Giáokhác nên tránh chạy theo đua đoì vớI cuộcsống đầy vật chất TÂY PHƯƠNG và quênđi truyền thống yêu dâú đặc biệt củaquê hương.
Lượcdịch: DươngTiêu.

Longing and loyaltyOut of a Himalayan kingdom, myths of travel and tradition

If you’ve been jonesing for a Bhutanese film, you are in luck: “Travelers & Magicians” is making its U.S. debut.
Bhutan, in case you don’t know, is a Buddhist kingdom nestled in the eastern Himalayas between Tibet and India. Until 1960, this mostly agricultural nation didn’t have currency or even a written language.
But, as in much of the rest of the developing world, the intervening 45 years have brought to the Bhutanese people a fear of too much Westernization.
In “Travelers & Magicians,” we are introduced to Dondup (Tshewang Dendup), a government official posted in a remote, tiny village. He wears his hair long, much to the consternation of some village elders, and covers the walls of his room with cheesecake posters of Western girl singers. Dondup is eager to leave Bhutan, hoping that a friend in the U.S. will help him get out. The quiet life of the village is animated only by an archery contest and a housewarming that involves the delivery of a large, white, wooden phallus, illustrative of the fact that sex in Bhutan does not carry the same taboos as is in neighboring India, Tibet and China.
When he finally does get the letter he’s been waiting for from his friend, Dondup races to catch a bus to the nearest larger town where he can apply for a visa. But two village elders slow him down and he misses the bus. Soon after, his boom box batteries die and he spends a small eternity hoping for a ride. An elderly man with a basket full of apples soon arrives, as does a monk (Sonam Kinga), both also looking for a ride. Dondup, angry at the competition, moves further down the road as a New Yorker might do to improve chances of catching a cab.
But Bhutan’s mountain roads are not like Western highways, and motor vehicles are few and far between. Dondup begins walking, and is soon rejoined by the old man and the monk for the evening. He is dependent on his two new companions for food, since he scornfully chucked the dried cheese an old woman in the village had given him for his journey.
The bus ride to and from the larger town is a two-day trip and going on foot will take forever, so the filmmaker Khyentse Norbu wisely adds a parallel tale, told by the monk, about Tashi (Lhakpa Dorji), a young man who is also eager to leave his little village behind. When Taski leaves, he falls in love with Deki (Deki Yangzom), who is married to an older man. Things turn edgy when Deki begins to slowly poison her husband.
Meanwhile, Dondup and his fellow travelers are joined by a man who makes rice paper, and his beautiful young daughter Sonam (Sonam Lhamo). The story of Tashi is woven in and out of Dondup’s tale and, as it is told, we can see an attraction growing between Dondup, who is eager to leave Bhutan, and Sonam, whose beauty and innocence personifies the small, isolated nation he seems eager to leave. By the time Dondup parts from Sonam, getting a ride on a primitive tractor, it is clear that he is torn about what to do. He’s spent his entire journey complaining about how he’d make more money picking apples in America than he ever would as a government official in Bhutan, but having been forced to slow down while pursuing his visa application has given him time to really think about his future. He now wonders whether life will really be better in the U.S.
Bhutan has a lively film industry, but many of its films are stories centered on the entrapment of love. “Travelers & Magicians” is a bit of a departure, depicting the culture clash brought on by modernization and focusing on a young man’s desire to leave his homeland. Bhutan itself, the inspiration for the mythic Shangri-La, is one of the stars of this film. Every scene is panoramic, with undulating mountains in the background serrated by curving roads.
Despite the beautiful scenery, the movie often progresses slowly––after all it charts a walk of hundreds of miles through the Himalayas. The story is permeated with Buddhist themes that may be unfamiliar to American viewers. And while the allure of Western culture may come as second nature for audiences in New York, the internal crisis unleashed when somebody raised in Bhutan considers abandoning an ancient culture is profound.