<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 04, 2005

No. 0050

Những Nhà Sư Chùa Thiếu Lâm Trình Diễn Võ Thuật.
February 04, 2005, 18:00

Posted by Hello

Bài của Tanja Bencun

Một số nhà Sư chùa Shaolin tức là ngôi chùa đã sáng lập ra môn võ Thiếu Lâm hiện đang đến Nam Phi để biểu diễn võ thuật truyền thống của chùa Thiếu Lâm cổ xưa ở Trung Quốc.

Trong chuyến đi trình diễn vòng quanh thế giới này, biểu diễn môn võ thuật dùng để tự vệ của các vị sư Thiếu Lâm là một tiết mục không thể nào thiếu xót.

Mở màn cuộc trình diễn là một khung cảnh tâm linh huyền bí. Một vi. Phật to lớn đang dang rộng tay ra ôm lấy sân khấu, tiếng chim hót, hình ảnh những ngọn nến đỏ đang lung linh thắp sáng, hoà lẫn với mùi trầm hương nghi ngút như làm tăng thêm nét huyền thoại của câu truyện đang được kể. Cộng thêm vào đó những màn đấu võ thuật nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh bạo. Tất cả những gì đang diễn tiến trên sân khấu đã làm sống lại huyền thoại của môn võ Thiếu Lâm.

Trong màn trình diễn chánh về truyền thống và văn hoá của đạo Phật Trung Quốc, có 25 nhà sư chùa Thiếu Lâm đang trình bày múa dẽo, đá thật cao, di chuyển thật nhanh, nhún người phi thân một cách linh động ngoạn mục, với kỹ thuật thật cao độ...Và có xem tận mắt thì mới có thể tin được những màn trình diễn kỳ thú này.

Trí Đạt phỏng dịch.

Shaolin Monks bring kung fu's magic to light

By Tanja BencunThe Shaolin Monks -the acknowledged founders of kung fu - are in South Africa and are performing their critically acclaimed Shaolin Wheel Of Life, a kung fu, martial arts, theatre spectacular, featuring the soldier monks of China's ancient Shaolin Temple. The world touring show - which is based on an ancient legend of the monks' fight to protect themselves, using kung fu - is something not to be missed. The opening scene is one of spiritual peace and mysterious intrigue. Buddha embraces the stage, the sound of birds, flaming red candles and soothing incense all set the tone for this ancient legend to be told.Packed with energetic and well choreographed fight sequences, this theatrical presentation of the story behind the legendary martial art brings to life the history and the power of kung fu. In a beautifully mastered showcase of Buddhist tradition and culture, the Shaolin Monks display their agility and basically kick ass. Bouncing, or should I say flying all over the stage, all 25 monks perform what seems to be supernatural feats - death defying and mystifying. Something that has to be seen to believe!Shaolin Wheel Of Life is currently on at the Civic Theatre in Braamfontein and will be running until the 27th of February. Tickets are available at Computicket as well as the theatre.


1 Comments:

Blogger BanDieuHanh said...
Tri' DDa.t ddang chuye^?n di.ch ba`i na`y cho ngay chu nhat
12:03 CH  

Đăng nhận xét

<< Home