<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 9 29, 2006

No. 1158 ( Tinh Tấn dịch)
Lớp Phật Giáo của diễn viên Truyền hình là phương sách đáng suy gẫm

Ngày 27 tháng 09, 2006

Diễn viên truyền hình, ký giả và nhạc sĩ Ông Alistair Appleton đang hoạch định để giúp các giáo viên và trẻ em tại Devon học về thiền định khi ông viếng thăm quận Devon tháng này. Chủ chương trình BBC “Kho tàng trên gác “ (Cash trong Attic) và chương trình hàng tuần được sùng kính House Doctor, Ông Alistair là một Phật tử, và bây giờ vận hành các khóa thiền khắp toàn quốc.

Vào tháng 11, ông sẽ dạy tại Nông trại Boswell được thành lập từ thế kỷ 16 tại Sidford cạnh Sidmouth. Nhưng Ông Ailstair, 36 tuổi, cho biết rằng ông cũng có một sứ mệnh để giúp đỡ quần chúng gần vùng Sidmouth làm thư giảm căn thẳng và cung hiến các lớp học miễn phí cho cộng đồng địa phương.
Ông đặc biệt thích làm việc với các giáo sư ngành giáo dục tôn giáo hay các cố vấn trường học.

“Học về thiền định thì rất đáng được tuyên dương và tôi rất thích giúp quần chúng địa phương tham dự cũng như những người ghi danh vào lớp học của tôi.” Ông Alistair phát biểu như trên. “Tôi đang cố gắng sắp xếp thăm viếng các trường trong vùng này và tôi sẵn sàng gặp gỡ giáo chức địa phương” ông nói tiếp.

Mục đích Phật giáo để giác ngộ về sự thật tự nhiên của thực tại theo những lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca là bậc đã sống tại Ấn Độ vào 5 thế kỷ trước Công nguyên, và thanh lọc tâm qua thiền định.

Ông Alistair đã đang dạy cho những người sơ học ba năm về khóa thiền Phật giáo tại Holy Isle, ngoài vùng Isle của Arran ở phía miền Tây Nam của Tô Cách Lan (Scotland).

Ông đã trở thành một Phật tử vào năm 2000 trong khi đang ngụ tại TháiLan và hiện nay trải qua nhiều thời gian tại Holy Isle.

Thủ Tướng Tô Cách Lan Jack McConnel đã hỏi ông để giúp các trường phía bắc ranh giới quan tâm về thiền định. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Alistair đã dạy tại Westcountry và ông đã trải qua nhiều tuần cố gắng để tìm một địa điểm thích hợp.

ABC của khóa thiền định của Ông Alistair là năm ngày tu học. Ông đã học tại nhiều tu viện ở Sussex và California và từ năm 2004 ông đã lôi cuốn sự cảm hứng từ bên ngoài của thế giới Phật giáo, phối hợp với sự thực hành shamanic của người Ấn Amazon ở Ba Tây (Brazil). Ông đã dạy tại các đại học ở Đức và Ba Lan (Poland) sau khi tốt nghiệp từ Đại Học Cambridge. Ông Alistair cũng là một diễn viên hay thủ diễn các vai trong phim “Các bà vợ của các cầu thủ bóng đá” (Footballers’ Wives) và “Bác sĩ Nào!” (Doctor Who).

Ông Alistair đang viết một quyển sách về gia đình của mẹ ông mà tất cả là những người tàn ác, và ông đang thực hiển một bản tiếng Mỹ của chương trình truyền hình. “Xuyên qua lỗ khóa” (Through the Keyhole).

(tinhtan dich)

TV STAR'S BUDDHISM COURSE SOMETHING FOR RESORT TO THINK ABOUT

11:40 - 27 September 2006

Tv presenter, writer and musician Alistair Appleton is planning to help teachers and children in Devon learn to meditate when he visits the county next month.The host of the BBC programme Cash in the Attic and cult show House Doctor is a Buddhist, and now runs meditation courses across the country.

In November, he will be teaching at the 16th century Boswell Farm, Sidford, near Sidmouth.

But Alistair, 36, says he is also on a mission to help the people of nearby Sidmouth de-stress and is offering to run his classes for free for the local community.

He would particularly like to work with religious education teachers or school councillors.

"Learning to meditate is very rewarding and I would love to get the local people involved as well as those who are coming to my course," he said.

"I am trying to arrange to visit schools in the area and I have already met the local vicar."

Buddhists aim to achieve enlightenment about the true nature of reality by following the teachings of Guatama Buddha, who lived in India in the 5th century, and purifying the mind through meditation.

Alistair has been teaching beginners for three years at the Buddhist retreat on Holy Isle, off the Isle of Arran in south-west Scotland.

He became a Buddhist in 2000 while staying in Thailand and now spends a lot of time on Holy Isle.

He has been asked by the Scottish First Minister Jack McConnell to get schools north of the border interested in meditation. But this is the first time he has taught in the Westcountry and he spent weeks trying to find a suitable location.

Alistair's ABC of Meditation course is a five-day event. He studied at monasteries in Sussex and California and since 2004 he has drawn inspiration from outside the Buddhist world, working with the shamanic practices of the Amazonian Indians in Brazil. He taught in universities in Germany and Poland after graduating from Cambridge University. Alistair is also an actor and has had roles in Footballers' Wives and Doctor Who.

He is writing a book about his mother's family, who were all butchers, and is working on an American version of the Tv show Through the Keyhole.

http://www.thisisexeter.co.uk/displayNode.jsp? nodeId=142327&command=displayContent&sourceNode=
142322&contentPK=15530852&amp;amp;folderPk=79877&pNodeId=142332