<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 9 26, 2006

No. 1151
Cuộc hành trình mới với thiền định tại Clove & Clive

Được viết bởi Chuah Ai Jou, The Buddhist Channel
Ngày 25 tháng 09, 2006

Petaling Java, Malaysia – Ngày 25 tháng 09, 2006 nhìn thấy sự ra đời của một trung tâm thiền định mới, Clove & Clive ở Kelana Jaya, một vùng ngoại ô thương mãi của tỉnh Petaling Jaya.

Được thành lập với mục đích mang lại nhiều tĩnh giác tâm linh cho quần chúng, Clove & Clive cung hiến những chương trình thiền định về thực hành Minh Sát và tâm từ và phương tiện hiện tại. Trung tâm chào đón bất cứ ai có chiều hướng tâm linh và nội tại hướng về tự phát triển để thông hiểu hơn chính tư tưởng và tâm linh của họ.

Trung tâm này cũng có lẽ là một trong vài trung tâm hiếm có cung hiến những lớp thiền định cho những người vô tín ngưỡng và mở rộng cho những người tham dự mà không phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Danh hiệu của trung tâm, Clove& Clive, đã được bắt nguồn từ những chủ đề trong các lớp đặt trọng tâm trên: ý thức về tình thương (Clove) và tỉnh thức trong cuộc sống (Clive)

Những người sáng lập là đôi vợ chồng Hor Tuck Loon và Chan Lai Fun đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lãnh vực thiền định như thầy hướng dẫn, huấn luyện, hướng dẫn, hành giả, MC, và tổ chức viên. Tất cả những vai trò này đã được đầy ý nghĩa trong hành trình của họ để cảm xúc, chuyển hướng, và truyền cảm đến người khác.

“Suốt hơn hai thập niên học hỏi với các thiền sư nổi danh và cuộc hành trình của chính chúng tôi trong thiền định, Lai Fun và tôi đã dạy và chia xẻ với nhiều người có trí tuệ. Sự thay đổi nội tâm mà họ đã trải qua và cách họ nhìn cuộc đời đổi mới cho chúng tôi biết rằng có một sự khẩn trương lớn lao để đạt tới.” Ông Tuck Loon chia xẻ như trên.

Ông Tuck Loon, một nhà minh họa đồ thị qua sự huấn luyện, và bà Lai Fun, một cố vấn về Tinh Hoc (IT) với một cơ quan dầu và gas của nhiều quốc gia trong vòng 9 năm, đã bỏ việc cách đây vài năm để tiến hành trọn thời gian trong việc giảng dạy thiền định.

Gia nhập với họ là Ông Choy Boon Ling, một huấn luyện viên của công ty với 14 năm kinh nghiệm, là người đã tha thiết chia xẻ niềm tin của họ để giúp đỡ những người khác tăng trưởng tích cực trong một đời sống dẫn đầu với nhiều tình thương và trí tuệ.

Tại trung tâm, ba vị sẽ mở những lớp thư giản để cung hiến một phương tiện hiện thời vào thiền định, dùng Minh Sát và Tâm Từ như những khí cụ để hướng dẫn thiền sinh thông hiểu cơ chế tâm linh và biến đổi những viễn cảnh của họ trên mỗi khía cạnh của đời sống, từ công việc đến tương giao.

Những chương trình tại Clove & Clive được minh họa cho các tầng lớp khác nhau từ những người sơ học, trung học, và thiền sinh kinh nghiệm. Có những lớp bổ túc sẵn sàng cho mỗi tầng lớp, đáp ứng để khuyến khích sự thực hành thiền định liên tục sẽ mang lại kết quả trong sự phát triển tự nhiên để tạo thành một đường hướng cho đời sống.

Bên cạnh những buổi học hàng tuần, những lớp thiền thực tập cũng sẽ được hướng dẫn cuối tuần. Các lớp được duy trì với số ít thiền sinh để hướng dẫn từng cá nhân và dễ dàng chia xẻ kinh nghiệm của từng thiền sinh và phản ảnh đến các vị thầy hướng dẫn và người khác.

Clove & Clive đã được thành lập với nền đạo đức rộng lớn và sự ủng hộ tài chính từ các bạn bè tín nhiệm với các sáng lập viên. Trong giai đọan ban sơ, các lớp được trợ cấp tối đa và xếp theo một danh sách học phí từ 160RM (US$42) đến 190 RM (Ringgit Malaysia) (US$50)cho từng lớp.

(tinhtan dich)


A New Journey with Meditation at Clove&Clive
by Chuah Ai Jou, The Buddhist Channel, Sept 25, 2006

Petaling Jaya, Malaysia – September 25, 2006 sees the birth of a new meditation centre, Clove&Clive in Kelana Jaya, a commercial suburb of Petaling Jaya.

Established with the aim of bringing about more spiritual awakening in people, Clove&Clive offers meditation programmes on mindfulness and love with a practical and contemporary approach. The centre opens its doors to anyone who is spiritually-inclined and geared towards self-development for a better understanding of their mind and spirit.

It is also perhaps one of the few rare centres which offer meditation courses that are non-religious and are open to participants irrespective of race and religion.

The centre’s name, Clove&Clive, was derived from the themes on which the courses are centered on: conscious loving (Clove) and conscious living (Clive).

The founders, husband-and-wife pair Hor Tuck Loon and Chan Lai Fun, has more than 30 year of combined experience in the field of meditation as facilitators, coach, guide, learner, speaker and organizer. All of these roles have been significant in their journey to touch, move and inspire others.

“Through more than two decades of learning with good teachers and our own journey in meditation, Lai Fun and I have taught and shared with many like-minded people. The inward transformation they have undergone and the way they look at life anew tells us that there is a greater urgency to reach out,” shares Tuck Loon.

Tuck Loon, a graphic designer by training, and Lai Fun, an IT consultant with a multinational oil and gas corporation for 9 years, quit their day jobs a few years ago to engage full-time into teaching meditation.

They are joined by Choy Boon Ling, a corporate trainer with 14 years of experience, who passionately shares their belief of helping others grow positively into a leading life with more love and wisdom.

At the centre, the three will facilitate courses which offer a contemporary approach to meditation, using mindfulness and loving-kindness as tools to guide participants into understanding the mechanics of the mind and transforming their perspectives on every aspect of their lives, from work to relationships.

Programmes at Clove&Clive are designed for the different levels of the beginner, intermediate and experienced practitioner. There are follow up courses available for every level, serving to encourage a continuous practice of meditation which will result in a natural progression of making it a way of life.

Besides weekly sessions, practice retreats will also be conducted over the weekend. Classes are kept small to provide more individual attention and facilitate close sharing of experience and feedback with the facilitators and one another.

Clove&Clive was set up with the immense moral and financial support from the trusted friends of the founders. In its initial stage, the courses are heavily subsidized and range from a nominal fee of RM160 to RM290 per course.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3220,0,0,1,0