<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 10 17, 2006

No. 1173 (tinhtan dịch)

Trưởng lão HT Ratana nhậm chức Sư Trưởng Tu viện Maha Vihara

Ngày 9 tháng 10, 2006


Kuala Lumpur, Malaysia – Trưởng lão HT Dhammaratana Thera, được biết như là Ngài Ratana, đã nhậm chức Sư Trưởng Tu viện Maha Vihara tại Brickfields ngày qua.

Lễ nhậm chức đơn giản được cử hành cùng với lễ dâng y Kathina, một ngày tỏ lòng tôn kính đến Chư Tăng.

Trưởng lão HT Ratana thay thế Cố Hòa Thượng Tiến Sĩ K. Sri Dhammananda Nayaka Maha Thera đã viên tịch vào ngày 31 tháng 08 hưởng thọ 87 tuổi.

Trưởng lão HT Ratana đã nói với tạp chí The Star rằng Ngài sẽ tiếp tục sự lãnh đạo của Ngài cố Hòa thượng với trọng tâm xây dựng một thế hệ trẻ của các thanh thiếu niên đáng thương.

“Trong sự quan tâm của tôi, các phụ huynh đang gặp khó khăn với giới trẻ mà chúng đang gia tăng chống đối và các phụ huynh tìm thấy khó khăn để cải tiến chúng. Vì lý do này, tôi hy vọng tổ chức các sinh hoạt khác nhau để hướng dẫn giới trẻ đừng thách thức cha mẹ chúng. Hầu hết chúng không chịu nói ra khi chúng giận dữ vì có thể chúng nói những điều sai và làm thương tổn kẻ khác.” Ngài nói thêm.

Sư còn kêu gọi những người Mã Lai đang sống trong xã hội nhiều chủng tộc để tôn trọng tôn giáo của nhau và giá trị con người. “ Nếu người lớn không thực tập sự khoan hồng, kiên nhẫn và độ lượng, thì hạt giống của sự bất mãn sẽ tiếp tục nẩy nở trong thế hệ trẻ. Điều này sẽ không tốt cho nền kinh tế và sự phát triển xã hội của đất nước”, Ngài nói như trên.

Thiện tín đánh dấu ngày lễ Kathina bằng cách dâng y và cúng dường thực phẩm đến Chư Tăng. Hội Truyền giáo Phật giáo của Mã Lai, thư ký Datuk chee Peck Kiat đã nói rằng điều này đem lại giây phút hoan hỷ cho thiện tín đã tham dự trong dịp lễ này.

Trưởng lão HT Ratana sinh tại Ceylon vào ngày 24 tháng 07, năm 1948 đã đến tu viện Brickfields vào ngày 8 tháng Ba, năm 1980.

Trong số đóng góp của Ngài suốt 26 năm phục vụ tu viện là sự hình thành của Trung tâm Phúc lợi Ti-Ratana bệnh xá miễn phí tại Ampang Jaya và nhà ở miễn phí bán phần cho các bệnh nhân ngoại trú tìm sự điều trị tại đây.

Trưởng lão HT Ratana nhận thức rằng là một vị Sư Trưởng phải đối đầu với những thử thách lớn lao. Nhưng Ngài rất kiên trường. Ngài quyết định để hiện đaị hóa Phật Pháp và chỉ bày cho các thiện tín làm thế nào để đương đầu với đời sống tân thời một cách thích đáng

“Trong xã hội hiện đại, con người không đi đến các vị lãnh đạo tôn giáo để tìm lời khuyên vì họ quá bận rộn với công việc” Ngài nói. “Nhưng là một lãnh đạo tôn giáo, bổn phận và trách nhiệm của tôi là tìm đến họ.”
“Trong khả năng của tôi, tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục sứ mạng của Ngài Hòa Thượng Dhammananda). Trưởng lão HT Ratana cũng hy vọng rằng làm việc với các vị lãnh đạo chính trị quốc gia trong việc xây dựng phát triển đất nước.

(tinhtan dịch)Venerable Ratana installed as Maha Vihara chief monk

The Star, October 9, 2006


KUALA LUMPUR, Malaysia -- Ven K. Dhammaratana Thera, better known as Rev Ratana, was installed as chief monk of the Maha Vihara temple in Brickfields yesterday.

The simple installation ceremony coincided with Kathina, a day of showing respect to monks. Rev Ratana replaces Ven Dr K. Sri Dhammananda Nayaka Maha Thera, who passed away on Aug 31 at the age of 87.

Rev Ratana told The Star that he would continue from the old leadership with focus on building a younger generation of compassionate youths.

“From my observation, parents are having difficulty with youths who are growing rebellious and they find difficulty in bringing them up.

“For this reason, I hope to organise different activities to guide youths to not challenge their parents.
“Most of all they must not speak when they are angry as they may say the wrong things and hurt others,” he added.

He also called on Malaysians living in a multi-racial society to respect each other’s religious and human values. “If adults do not practise tolerance, patience and compassion, then the seeds of discontent will continue with the younger generation.

“This will not be good for the economic and social progress of the nation,” he said.
Devotees marked Kathina by giving away alms in the form of robes and food to monks. Buddhist Missionary Societies of Malaysia secretary Datuk Chee Peck Kiat said it was a moment of happiness for the devotees to be part of the occasion.
Born in Ceylon on July 24, 1948, Rev Ratana arrived at the Brickfields temple on March 8, 1980.

Among his contributions during his 26 years of temple service were the setting up of the Ti-Ratana Welfare Centre free clinic at Ampang Jaya and a halfway house for outstation patients seeking treatment here.

Rev Ratana acknowledged that as a chief monk he had to face big challenges. But he is undaunted. He is determined to modernise the teaching of Buddhism and to show devotees how relevant it is in coping with modern life.

“In modern society, people no longer go to religious leaders to seek advice as they are too busy with work,” he said. “But as a religious leader, it is my duty and responsibility to reach out to them.

“Within my capacity, I hope I will be able to continue his (Rev Dhammananda's) service.” Rev Ratana also hoped to work with the country's political leaders in building a developed nation.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3269,0,0,1,0