<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 12 07, 2006


No. 1278 (tinhtan dịch)

Lễ tôn trí Xá Lợi của Cố Hòa Thượng Tiến Sĩ K Sri Dhammananda.

Buddhist Channel, ngày 2 tháng 12, 2006.

Kuala Lumpur, Malaysia -
Xá Lợi của Cố Trưởng lão Hòa thượng Tiến Sĩ K Sri Dhammananda đáng kính ở Mã Lai và Singapore, được tôn trí vào một bảo tháp xây đặc biệt trong nghi lễ để đánh dấu 3 tháng tưởng niệm về Ngài. Cố Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào ngày 31 tháng 08, 2006.
Khoảng 200 Chư Tăng Ni thuộc các truyền thống khác nhau, cũng như gần 2,000 tín đồ đã hiện diện tại Tu viện Buddhist Maha Vihara để tham dự buổi lễ này. Sự kiện đã đi vào lịch sử trong nhiều phương cách như Cố Trưởng Lão là Vị Tăng thường trú đầu tiên của Tu viện đã viên tịch. Ngài cũng là vị Tăng đầu tiên có xá lợi được tôn trí trong tổng thể Tu viện.
Lễ tưởng niệm bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng giữa một buổi sáng mát dịu và bầu trời mây phủ bình lặng. Bốn loa phát ra những lời ca tụng ngắn gọn về Cố Trưởng lão và cũng vắn tắt ý nghĩa xá lợi quý báu trong Phật giáo.
Ông Sarath Surendre, Chủ tịch Hội Sasana Abhiwurdhi Wardhana (SAWS) và hội viên của Tu viện Buddhist Maha Vihara nơi mà Cố Hòa thượng đã trụ trì 54 năm nói rằng Cố Trưởng lão Hòa thượng K Sri Dhammananda là một trong những vị danh tăng đáng kính nhất trên thế giới. Ông nói rằng sự phục vụ vô bờ bến của Cố Hòa thượng, là đúng nghĩa tưởng niệm thường xuyên tại ngôi bảo tháp đã được thành lập để nhắc nhở cho các thế hệ sau về đời sống của một bậc vĩ nhân.
Trưởng lão Hòa thượng Dhammaratana, nhậm chức Sư Trưởng Tu viện Buddhist Maha Vihara gởi lời cảm ơn Chư Tăng Ni đã quy tụ tại tu viện để tham dự buổi lễ này.
Thông điệp cuối cùng của buổi sáng này được phát biểu bởi Đại Đức Piyananda, vị Cố vấn Tôn giáo Quốc tế cho Tổng Thống Sri Lanka. Đại Đức đã đọc một bài thuyết giảng ngắn về ý nghĩa của xá lợi thiêng liêng trong Phật giáo. Ngài nói rằng trong khi quan trọng về thờ cúng và tôn kính xá lợi Thánh Tăng, quả thật thiết yếu hơn để hiểu lý do tại sao phải làm như vậy.
Trích dẫn một câu nói: “Điều bạn suy tôn là điều bạn sẽ trở thành” Đại Đức Piyananda đã nói xá lợi của Cố Hòa thượng Tiến sĩ K Sri Dhammananda sẽ nhắc nhở mọi người rằng một thời có một vị Tăng sống ân cần và từ bi, đáng kính, trí tuệ và tu học thật sự, phẩm giá mà tất cả chúng ta nên noi gương.
Một khi tro được để vào bình đựng di cốt, theo sau một nghi lễ cầu siêu ngắn. Bình đựng di cốt được tôn trí trong một bảo tháp nhỏ xây đặc biệt. Trưởng lão Hòa thượng Dhammaratana hướng dẫn một đám rước ngắn từ phòng lễ đến bảo tháp nhỏ. Ngài dẫn đầu một nhóm Chư Tăng đi quanh bảo tháp ba lần trước khi bình đựng di cốt được tôn trí vào trong.
Nghi lễ kết thúc trong nỗi buồn trang nghiêm của tu viện.
(tinhtan dịch)

(tinhtan dịch)


Relics of the late Venerable Dr K Sri Dhammananda interned in mini pagoda


The Buddhist Channel, December 2, 2006


Kuala Lumpur, Malaysia -- The relics of Malaysia and Singapore's revered Chief Monk, the late Venerable Dr K Sri Dhammananda was interned in a specially built pagoda in a ceremony to mark his 3 months memorial today. The venerable passed away on August 31, 2006.

About 200 monks and nuns of various traditions, as well as close to 2,000 devotees were present at the Buddhist Maha Vihara to witness the occasion. The event was historical in many ways as the late venerable was the first resident monk of the temple who had passed away. He was also the first monk to have his relics interned within the temple's compound.

The ceremony began at 9 a.m. amidst a cool, pleasant morning and calm overcast skies. Four speakers gave short eulogies about the venerable and also touched briefly on the Buddhist meaning of relics worship.

Mr Sarath Surendre, President of the Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society (SAWS) and custodian of the Buddhist Maha Vihara where the late venerable had been the Chief monk for 54 years, said that Dr K Sri Dhammananda was one of the most respected monk in the world. He said that given the venerable's immense service, it was only right that a permanent memorial in the form of a pagoda was established to remind generations to come the life of such a great person.

The next speaker, Mr Ang Choo Hong, who is the President of the Buddhist Missionary Society of Malaysia, touched on the meaning of relics worship in Buddhism. He recalled a story how Ven K Sri Dhammananda told him that if all the Buddhist relics were to be put in one place, it would make up a mountain. He said that relics of Buddhist masters should serve as a memory of those who had given great service to mankind, rather than merely be objects of worship.

Ven. Dhammaratana, the incumbent Chief monk of the Buddhist maha Vihara then gave thanks to the many monks and nuns who had converged on the temple to witness the occasion. He particularly singled out the presence of Datin Seri Paduka Zaleha Ali, an elderly Muslim lady who knew the late venerable very well. Ven. Dhammaratana called her "a true sister for all Malaysians".

The final speech of the morning was delivered by Ven. Piyananda, who is the International Religious Advisor to the President of Sri Lanka. The venerable gave a short discourse on the meaning of relics worhip in Buddhism. He said that while it was important to worship and to honour Buddhist relics, it was more essential to understand the reason behind it.

Quoting a saying that "what you worship you become", Ven. Piyananda said the late Dr K Sri Dhammananda's relics will serve to remind everyone that there once lived a man who was kind and compassionate, worthy of respect, wise and truly learned, values which we all should emulate.

"He was without doubt a man of great skill and ability, not only in Dharma knowledge - he could clearly explain things as it is, even difficult subjects - but also a master in handling people. He knew peoples' character very well," said the venerable.

After the speeches, representatives from key Buddhist societies and associations were invited to place the ashes and relics (wrapped in yellow bundles) into an urn. Ven. Mahinda, being the eldest Malaysian disciple of the late venerable, led the way. The last person given the honour to make the final placement was Mr. R A Janis, who served as the late venerable's assistant (kapiya) when he first came to the temple from Sri Lanka 54 years ago.

Once the ashes were placed into the urn, a short blessing ceremony followed. The urn was then brought to be interned into the specially built mini pagoda. Ven. Dhammaratana led the short procession from the ceremonial dias to the pagoda. He guided a small retinue of monks to circle the pagoda three times before the urn was placed inside it.
The ceremony concluded with the official revealing of the pagoda's plague.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=56,3485,0,0,1,0