<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 11 22, 2006


No. 1237 (tinhtan dich)

Ngọc Xá Lợi thiêng liêng được tiếp tục triễn lãm tại Penang, Kuala Lumpur

Được viết bởi Anthony Chew

Cư dân Mã lai sẽ có cơ hội chiêm bái một sưu tập quý báu vĩ đại của Ngọc Xá lợi thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca và các bậc Thánh Tăng.
Cuộc Triển lãm lưu động Ngọc tâm Phật Bảo Điện Xá Lợi Di Lạc tại Kuala Lumpur từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Mười Một và tại Penang từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 sẽ triển lãm Ngọc Xá Lợi, bao gồm vài di tích của Ngài Dalai Lama thứ 14.
Sưu tập Ngọc Xá Lợi trong Dự Án Di Lạc là công việc của Ngài Lama Zopa Rinpoche, người sáng lập và là giám đốc tinh thần của Cơ sở thiết lập cho sự Bảo tồn truyền thống Bắc truyền.
Nhiều bậc Trưởng Lão Phật Giáo đương thời từ một số truyền thống và quốc gia, gồm có Miến Điện, Nam Dương, ThaiLan, Tây Tạng và Đài Loan, đã cung hiến các xá lợi để đặt vào Dự Án Di Lạc Ngọc Tâm Kim Thân Phật.
Trong số các Xá Lợi thiêng liêng là xá lợi của Đức Phật Thích Ca lịch sử, hai vị Thanh Văn Đại Đệ Tử Ngài Ananda và Ngài Sariputta. Ngoài ra còn có di vật của Ngài Bodhisattva Chophak, một vị Thầy lãnh đạo lỗi lạc với đức tin kiên cố; Lama Thubten Ye-she, người sáng lập Dự Án Di Lạc, Lama Tsongkhapa, người sáng lập truyền thống Gelug của Bắc truyền Tây Tạng và Thầy Gwang-Chin sinh tại Huang Wen Lai vào năm 1892.
Ngọc Xá Lợi là sự kết tụ lạ thường giống như ngọc trai được giữ lại từ tro hỏa táng các vị Thánh Tăng sau khi trà tỳ. Phật tử tin rằng Ngọc xá lợi được hình thành như một kết quả của sự viên mãn tâm linh của lòng từ bi và trí tuệ. Cũng có các di vật như vài xương răng và xá lợi xương trong bộ sưu tập.
Phật tử tin tưởng rằng chiêm ngưỡng xá lợi thiêng liêng sẽ Khơi gợi cảm xúc đến người để phát triển phẩm chất của lòng từ bi trong tâm thức, như thế sẽ đóng góp vào hòa bình thế giới.
Xá lợi Phật thiêng liêng sẽ được lưu diễn khắp thế giới cho đến khi xá lợi được tôn trí trong Bảo Điện Kim thân Phật Di Lạc mà hiện nay đang được xây dựng tại Kushinaga, Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ.
Dự Án Di Lạc này là niềm mong ước của ngài Lama Zopa Rinpoche mà nhiều người sẽ có cơ hội chiêm bái xá lợi. Ngài bắt đầu cuộc triễn lãm khắp thế giới vào tháng Ba năm 2001. Từ lúc đó, Ngọc Xá lợi thiêng liêng này được trưng bày tại các chùa, các trung tâm thiền, và các địa điểm cộng đồng khác nhau trên toàn thế giới.
Cuộc lưu diễn tại Kuala Lumpur (từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối hằng ngày) được tổ chức bởi Hội Phật giáo Losang Dragpa tại số 1 Jalan SS 17/21F Petaling Jaya trong khi cuộc triển lãm Penang (từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối hằng ngày) được tổ chức bởi Trung Tâm Chokyi Gyalsen (CGC) tọa lạc tại số 157 đường Kelawai. Cả hai cùng là chi nhánh của tổ chức.
Tiến sĩ Daniel Yeoh, vị đồng sự của Hội CGC đã trình bày với mọi người, đặc biệt Hội sinh viên Phật giáo không nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng Ngọc Xá Lợi.
Tiến Sĩ Yeoh nói: “Đây là đặc ân cho chúng tôi rằng Ngọc Xá Lợi được mang đến Malaysia. Ngọc Xá Lợi thiêng liêng và quý báu.”

(tinhtan dịch)


Sacred relics to go on show in Penang, KL

By ANTHONY CHEW

MALAYSIANS will have the opportunity to view a great collection of rare relics of se-veral spiritual and living Buddhist masters.
The Maitreya Project Heart Shrine Relic Tour in Kuala Lumpur from Nov 25 to 29 and in Penang from Dec 2 to 3 will showcase the relics, in-cluding some items from the 14th Dalai Lama.

The Collection of Relics in the Maitre Project is the work of Lama Zopa Rinpoche, foun-der and spiritual director of the Foundation for the Preser-vation of the Mahayana Tra-dition.

Many living Buddhist masters from a number of traditions and countries, including Myanmar, Indonesia, Thai-land, Tibet and Taiwan, have donated relics to be placed in the Maitreya Project Heart Shrine statue.

Among the sacred relics are those belonging to the historical Buddha Shakyamuni, his two principal disciples Anan-da and Sariputra; Bodhisat-tva Chophak, a great master known for his steadfast guru devotion; Lama Thubten Ye-she, founder of Maitreya Pro-ject, Lama Tsongkhapa, foun-der of the Gelug tradition of Tibetan Mahayana Buddhism, and Gwang-Chin Master, who was born Huang Wen Lai in 1892.

The relics are mainly pearl-like ‘beads’ collected from the ashes of spiritual masters after their cremation. Bud-dhists believe these relics are formed as a result of the spiritual realisations of compassion and wisdom. There are also Buddhist artefacts, a few tooth and bone relics in the collection.

Buddhists believe that viewing the holy relics would inspire a person to develop the attitude of loving kindness within his heart and mind, thus contributing to peace in the world.

The holy relics will be shown around the world until they are placed in the Maitre-ya Buddha Statue which is presently being constructed at Kushinaga, Uttar Pradesh in Northern India.

It is Lama Zopa Rinpoche’s wish that many people would have the opportunity to view the relics. He released the collection for worldwide exhibition in March 2001. Since then, these sacred relics have been displayed at temples, meditation centres, and other public locations all over the world.

The Kuala Lumpur tour (from 10am to 10pm daily) is organised by the Losang Dra-gpa Buddhist Society at 1 Ja-lan SS17/21F Petaling Jaya while the Penang event (from 10am to 7pm daily) is orga-nised by the Chokyi Gyalsen Centre (CGC) at 157 Kelawai Road. Both are affiliated to the foundation.

CGC co-ordinator Dr Daniel Yeoh said the people, especially the Buddhist fraternity, should not miss seeing the re-lics.

“It is a privilege for us that the relics are brought to Ma-laysia. The relics are holy and precious,” Yeoh said.

Admission to both events is free. For details, call Yeoh at 012-3810622 or William at 03-79683278.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/11/16/north/16008387&sec=North